Medezeggenschap

UN1EK hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers. In de medezeggenschapsstructuur verloopt de medezeggenschap van medewerkers en ouders op locatieniveau via de IKC raden en op centraal niveau binnen de centrale UN1EK raad (CUR).

Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. In 2016 richt UN1EK ook de medezeggenschap van kinderen in iedere locatie in.

UN1EK hanteert een medezeggenschapsstatuut. In de medezeggenschapsreglementen is vastgelegd dat bij adviesaanvragen wordt uitgegaan van de optelsom van de wettelijke medezeggenschapsrechten voor ouders en medewerkers, die voor onderwijs en opvang van toepassing zijn.

Door gebruik te maken van een digitale communicatiestructuur en moderne vergadertechnieken, door regelmatig een achterbanraadpleging te organiseren, door een strakke vergadercyclus en jaarplanning aan te houden en door ouders en medewerkers doorlopend te informeren over wat er speelt bij de centrale UN1EK raad en de IKC raden, bereikt UN1EK een efficiënte, heldere en transparante beleids- en besluitvormingscyclus.

UN1EK wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook actief informeren, om input vragen en betrekken bij de plannen. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen.

In het tijdschrift voor medezeggenschapsraden ‘Info MR’ van oktober 2017 vertellen twee CUR leden van UN1EK over de medezeggenschapsstructuur en -cultuur binnen UN1EK.

 

UN1EK-medezeggenschap-mrt2016-1 (1)

Centrale UN1EK raad (CUR)

Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK raad (CUR). De centrale UN1EK raad bestaat uit acht leden, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en opvang.

Adviesraad

Een afgevaardigde van iedere IKC raad, OC of MR neemt deel in een adviesraad. De adviesraad heeft een klankbordfunctie en bereidt samen met de centrale UN1EK raad de formele adviezen aan het college van bestuur voor.

IKC raad

Op locatieniveau werken, zodra de IKC ontwikkeling is ingezet, de oudercommissie kinderopvang, de medezeggenschapsraad van school en medewerkers van kinderopvang samen in een IKC raad. De IKC raad bestaat uit 8 leden, met een evenredige vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Oudercommissie (OC)

Voor de kinderopvang is inspraak door ouders conform de Wet Kinderopvang (Wko) geregeld. Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie (OC) die de belangen van ouders behartigt. De OC heeft formeel adviesrecht over een aantal onderwerpen en denkt met de manager kindcentrum mee over zaken die het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van de opvang in het algemeen aangaan.

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad behartigt de belangen van medewerkers van UN1EK opvang conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).

Medezeggenschapsraad (MR)

Voor medewerkers en ouders van UN1EK onderwijs is de medezeggenschap geregeld volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de betreffende school gekozen. Het reglement van de raad bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden.

Share Button