Medezeggenschap

Jouw inspraak is waardevol

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en medezeggenschap van jou als ouder en van onze medewerkers. Daarom heeft UN1EK een integrale structuur voor medezeggenschap ingericht. Je hebt hierbij altijd één duidelijk aanspreekpunt voor medezeggenschap bij alle onderwerpen binnen ons onderwijs en onze opvang. Het college van bestuur en de IKC directeuren hebben binnen deze structuur ook één aanspreekpunt en ook kinderen worden hierbij betrokken in de Kinderraden. Zo kunnen ouders, kinderen en medewerkers krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen en heb ook jij een stem in onze organisatie.

We gebruiken een medezeggenschapsstatuut waarin staat dat we bij elke adviesaanvraag een beroep doen op de wettelijke medezeggenschapsrechten. UN1EK wil daarnaast ook actief informeren, om input vragen en ouders, kinderen en medewerkers betrekken bij de plannen. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en ook mét elkaar.

Lees ook dit artikel in Kinderopvang Totaal over medezeggenschap.

Bekijk hier het medezeggenschapsstatuut

Centrale UN1EK Raad (CUR)

Een van de manieren waarop we invulling geven aan de medezeggenschap van ouders en leerkrachten is de Centrale UN1EK Raad (CUR). Binnen de CUR werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CUR bestaat uit acht leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Heb je vragen over zaken die op centraal niveau (UN1EK-breed) betrekking hebben, dan kun je contact opnemen via cur@un1ek.nl.

Lees meer over de Centrale UN1EK raad

IKC-raad

Op al onze IKC-locaties is een IKC-raad actief. Binnen elke IKC-raad werken acht leden van de oudercommissie kinderopvang, de medezeggenschapsraad van de school en medewerkers van de kinderopvang samen, met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van het onderwijs en de opvang. Namens deze geledingen, voert de IKC-raad zijn medezeggenschapsrechten uit.  Heb je vragen over zaken die op jouw locatie spelen, dan kun je je richten tot jouw IKC-raad.

Oudercommissie (OC)

Al onze locaties beschikken over een oudercommissie (OC) die jouw belangen als ouder behartigen. Dit is binnen de Wet Kinderopvang (Wko) geregeld. Wanneer je dit wilt, kun je zelf ook mee adviseren binnen de OC. De OC heeft formeel adviesrecht over een aantal onderwerpen en denkt mee met de manager van het IKC. Binnen de OC kun je adviseren over zaken die te maken hebben met het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van de opvang in het algemeen.

De Oudercommissie is vertegenwoordigd in de IKC-raad. Voor zaken die met opvang te maken hebben, kun je je richten tot de IKC-raad. Is jouw locatie (nog) geen IKC? Dan is de oudercommissie je aanspreekpunt. Op centraal niveau is de Centrale Ouder Commissie (COCO) vertegenwoordigd in de Centrale UN1EK Raad (CUR).

Ondernemingsraad (OR)

Ook voor onze medewerkers is er een orgaan dat hun belangen behartigt: de ondernemingsraad (OR). Op locatie vertegenwoordigen 2 medewerkers de belangen van hun collega's vanuit de Personeelsvertegenwoordiging (PV) in de IKC-raad. Als een locatie nog geen IKC is, worden hun belangen vertegenwoordigt in de OR.

De OR is vertegenwoordigd in de Centrale UN1EK Raad (CUR). Voor vragen de personeel gerelateerd zijn, kun je je richten tot de CUR via cur@un1ek.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Al onze locaties hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. De verschillende beroepsgroepen op elke locatie wijzen de leden van de MR rechtstreeks aan en het reglement van de lokale raad bepaalt de samenstelling en bevoegdheden.

De MR is vertegenwoordigd in de IKC-raad. Is jouw locatie (nog) geen IKC, dan kun je je richten tot jouw medezeggenschapsraad op locatie. Op centraal niveau is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) vertegenwoordigd in de CUR.

Adviesraad

De IKC-raden, oudercommissies en medezeggenschapsraden van al onze locaties leveren één vertegenwoordiger die deelneemt in de adviesraad. Onze adviesraad bereidt samen met de Centrale UN1EK Raad (CUR) formele adviezen voor die gericht zijn aan het College van Bestuur (CvB). De adviesraad dient daarnaast als klankbord voor het CvB en de CUR. De adviesraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Medezeggenschap binnen UN1EK

De Centrale UN1EK raad en IKC raad

De medezeggenschap heeft te maken met een aantal gebieden. Diverse wetgeving op het gebied van onderwijs en opvang, waaruit advies- en instemmingsrechten volgen. Ook is er sprake van informatierecht. Hiertoe is communicatie van belang. Dit vindt op verschillende manieren plaats met de groepen, die in de medezeggenschap worden vertegenwoordigd: de ouders en de medewerkers. 

Samenstelling
De CUR en IKC raden zijn samengesteld uit: 2 medewerkers van de opvang, 2 ouders van de opvang, 2 medewerkers uit het onderwijs en 2 ouders uit het onderwijs. UN1EK heeft expliciet gekozen voor een evenredig aantal vertegenwoordiger in de IKC-raad. Op deze manier moet er consensus gevonden worden in de besluitvorming. Lukt dit niet? Dan moet het voorgenomen besluit 'terug naar de tekentafel'.

Contact

Neem contact op

Heb je een vraag over medezeggenschap of wil je meer informatie?
Stuur dan een email aan cur@un1ek.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!