PEDAGOGISCH BELEID

Van nature leergierig en competent

Van nature leergierig en competent

Vanuit onze visie en vanuit ons pedagogisch beleid sporen we kinderen van 0 tot 13 jaar aan om zich te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind van nature leergierig en competent is en in zijn of haar eigen tempo een ontwikkeling doormaakt. Een groep is voor kinderen een belangrijke speel- en leeromgeving waarin zij vele vaardigheden ontdekken en eigen maken.

Lees ons pedagogische beleid

Kinderopvang is een vak

Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij creëren een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarbij jouw kind centraal staat en stellen zich voortdurend de vraag wat goed is voor jouw kind en zijn of haar ontwikkeling. Zij kennen de stappen in de ontwikkeling die ieder kind in zijn/haar ontwikkeling doormaakt en spelen hierop in. Onze pedagogisch medewerkers werken bij de begeleiding, zorg en opvoeding van jouw kind samen met leerkrachten en met jou als ouder. Zij beschikken over de juiste vaardigheden om de pedagogische doelen bij kinderen te bereiken:

•  sensitieve responsiviteit
•  respect voor de autonomie van je kind
•  structureren en grenzen stellen
•  praten en uitleggen
•  ontwikkelingsstimulering
•  begeleiden van interacties tussen kinderen

Pedagogisch werkplan op locatie

In het pedagogisch werkplan van onze locaties beschrijven wij hoe de groepen op locatie eruit zien, hoe we vorm geven aan het ‘opendeurenbeleid’, het vier-ogen principe en het mentorschap, wat de huis- en groepsregels zijn en welke activiteiten er binnen en buiten de groep plaatsvinden. Ook beschrijven we hoe we het programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) invullen.
Een mentor, een van de pedagogisch medewerkers op de groep, volgt de ontwikkeling van jouw kind. Hij of zij draagt de observatiegegevens met jouw toestemming over aan de leerkracht van groep 1 wanneer jouw kind naar de basisschool gaat. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben licht de mentor deze overdracht ook mondeling toe aan de nieuwe leerkracht. Wanneer jouw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, kunnen we de observatiegegevens ook met de betreffende BSO delen. Het pedagogisch werkplan is op iedere locatie voor jou inzichtelijk.

Wil je meer informatie over ons veiligheids- en gezondheidsbeleid?
Download het beleid

Wil je meer informatie?
Download de informatiefolder


Observeren en overdracht

Als onderdeel van het VVE-programma observeren onze pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling. Op die manier kunnen zij jouw kind heel gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen aanbieden. We volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen op het gebied van bijvoorbeeld spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen met jou tijdens een jaarlijks terugkerend oudergesprek.

Zorgen rondom kinderen

Wanneer we ons zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind handelen we volgens de interne zorgstructuur. In eerste instantie zullen wij onze zorgen met jou bespreken – de ouder(s)/verzorger(s) van het kind – om samen tot een oplossing te komen. Eventueel kunnen we een beroep doen op de interne zorgcoördinator, die adviseert op het gebied van pedagogische ondersteuning. Het doel is om kinderen (én jou als ouder/verzorger) in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp en begeleiding te bieden bij zorgen over gedrag, ontwikkeling of de thuissituatie. Waar nodig besluiten we samen om externe hulp of advies in te roepen.

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de Klantenservice en de afdelingen HRM, Financiën, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit & Pedagogiek en Communicatie & PR. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!