Klachten

Het doel van alle medewerkers van UN1EK is om het onderwijs en de opvang voor kinderen naar volle tevredenheid van ouders en kinderen in te richten. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school, in het kindcentrum of op de peuterspeelzaal.

UN1EK volgt een klachtenreglement UN1EK kinderopvang en een klachtenreglement UN1EK onderwijs. Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de schooldirecteur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Dit kan per e-mail via info@un1ek.nl of via het digitale klachtformulier. Uw formele klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld.

In het jaarmagazine doen wij verslag van het klachtenbeleid in het afgelopen jaar.

Klachten opvang

Landelijk klachtenloket kinderopvang en peuterspeelzalen

Indien uw klacht over kinderopvang of de peuterspeelzaal binnen UN1EK niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de landelijke Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. UN1EK is hierbij aangesloten. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie.

Lees het klachtverslag 2016 van UN1EK Kinderopvang.

Klachten onderwijs

Klachtencommissie onderwijs
Als uw klacht over onderwijs binnen UN1EK niet afdoende is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie waarbij UN1EK is aangesloten. In de officiële klachtenregeling, die ter inzage ligt op onze scholen, kunt u één en ander nalezen.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke klachtencommissie voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg

Klachten ongewenste omgangsvormen op school
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de schoolcontactpersoon. Zij/hij luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. De externe vertrouwenspersoon van UN1EK (t/m schooljaar 2016-2017) is mevrouw Els van Dunné – de Bijll Nachenius,  telefoonnummer: 010-4736604, e-mailadres: els@vandunne.com