FAQ over uitbetaling compensatie kinderopvang

21-07-2020

Hieronder wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen door ouders na de uitbetaling van de 'corona-compensatie' voor de kinderopvang. De compensatieregeling werd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond 8 juli uitgekeerd aan ouders die tijdens de corona-sluiting van de kinderopvang de rekening voor de kinderopvang hebben doorbetaald. (bron: BOinK)

Op deze pagina worden de antwoorden van de volgende vragen beschreven:

  1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Klopt dat?
  1. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?
  1. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?
  1. Hoe kan ik bezwaar maken?

  1. Ik heb geen geld terug gehad van mijn kinderopvangorganisatie. Wat nu?

  1. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

  1. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

  1. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

  1. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?


 
1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Hoe zit dat?

De regeling voor de tegemoetkoming is in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief (zie het rekenvoorbeeld hieronder).

Kleine verschillen
Er is uitgegaan van uw gegevens die op 6 april 2020 (de zogeheten ‘peildatum’) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.  

Bij de berekening van het bedrag dat u van SVB heeft ontvangen spelen drie factoren een rol:
A. de uurprijs van de kinderopvang
B. de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl

A. uurprijs van de kinderopvang
De vergoeding die u heeft gekregen van de overheid (uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank), gaat alleen over het bedrag tot aan het maximum uurtarief. Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. De maximumuurtarieven van 2020 zijn:

-dagopvang (inclusief peuterspeelzalen) € 8,17 per uur
-buitenschoolse opvang € 7,02 per uur
-gastouderopvang € 6,27 per uur

Alles dat u boven deze maximale uurprijs betaalt dient u terug te krijgen van uw kinderopvangorganisatie.

Bijvoorbeeld: uw kinderdagverblijf rekent € 8,45 per uur, dan vergoedt de overheid tot € 8,17.
De resterende € 0,28 per uur ( 8,45 – 8,17) dient u te ontvangen van uw kinderopvangorganisatie (zie ook het rekenvoorbeeld en vraag 2 hieronder).

Rekenvoorbeeld:
Uw kind gaat 88 uur per maand naar het kinderdagverblijf. U betaalt € 8,45 per uur. De factuur van de kinderopvang is dan maandelijks € 8,45 x 88  = € 743,60. Over de 8 weken sluiting heeft u 743,60 x 1,85 maand (8 weken) = € 1375,66 betaald.

Uw kinderdagverblijf dient (€ 8,45 - € 8,17 =) € 0,28 x 88 uur = € 24,64 x 1,85 maand (8 weken) = € 45,58 aan u terug te betalen.

Bij een bso ligt de berekening anders: die is immers tot 8 juni (12 weken) (deels) gesloten geweest. Voor hoeveel weken u compensatie ontvangt hangt af van of (en zo ja hoeveel) uw kind tussen 11 mei en 8 juni gebruik heeft kunnen maken van de bso en hoe uw bso hier mee omgaat.

B. de kinderopvangtoeslag
Van de Belastingdienst ontvangt u maandelijks kinderopvangtoeslag. (Klik hier als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.) De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uur kinderopvang wat u maandelijks afneemt, de uurprijs van de kinderopvang en uw toetsingsinkomen. Tijdens de coronasluiting heeft u nog steeds kinderopvangtoeslag ontvangen. De vergoeding van de SVB gaat daarom alleen over het bedrag wat u volledig zelf heeft betaald, de ‘eigen bijdrage’, min de eventuele kosten die boven het maximaal te vergoeden uurtarief liggen (zie rekenvoorbeeld hierboven). 

Wat is de eigen bijdrage?
Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang*
Trek daar de kinderopvangtoeslag** of gemeentelijke subsidie van af.
Wat overblijft is uw eigen bijdrage.

* Let op: U krijgt alleen een vergoeding voor de kosten voor de opvang, niet voor de kosten voor extra services zoals zwemles.
** Let op: Mocht u zelf na willen rekenen of de hoogte van de compensatie klopt en u maakt bij uw berekening gebruik van de ontvangen kinderopvangtoeslag, controleer dan goed of dit het correcte bedrag aan kinderopvangtoeslag per maand is, conform uw ‘voorschotbeschikking’ (log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’, klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’).

Soms is er namelijk sprake van terugbetaling van kinderopvangtoeslag omdat u eerder te toeslag veel ontvangen heeft. Als u er voor kiest het terug te betalen bedrag niet in één over te maken aan Belastingdienst/Toeslagen dan wordt het verrekend met de (nog te ontvangen) toeslag van het lopende jaar. U krijgt dan maandelijks minder toeslag uitbetaald op uw bankrekening dan waar u conform de bij de Belastingdienst/Toeslagen maandelijkse recht op heeft (wat op de voorschotbeschikking staat).

Het is belangrijk dat u de berekening maakt met het bedrag waar u conform uw voorschotbeschikking recht op heeft, niet met een eventueel maandelijkse lagere uitbetaling van de toeslag.

C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl
De opvanguren die op 6 april (de peildatum) geregistreerd stonden in mijntoeslagen.nl zijn gebruikt voor de berekening van de compensatie. Kwamen die uren niet overeen met het werkelijk aantal uur waarvoor u betaalt aan de kinderopvangorganisatie? Dan zijn bij de berekening van de vergoeding niet uw actuele opvanggegevens gebruikt. Zie verder de uitleg bij vraag 2.

Belangrijk: controleer uw gegevens in mijntoeslagen.nl z.s.m. en pas deze eventueel aan.
 
2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?

De gegevens waarop uw vergoeding is berekend zullen niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke gegevens (denk aan aantal uur opvang en het toetsingsinkomen). Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.

Denkt u dat de hoogte van het compensatiebedrag in uw geval niet klopt? Bedenk dat er voor de berekening van de compensatie gebruik is gemaakt van de gegevens die op 6 april 2020 (de peildatum) bij de Belastingdienst bekend waren.

Controleer de volgende zaken:  
-Controleer het uurtarief: alles boven de maximaal te vergoeden uurtarief wordt niet vergoed (zie uitleg en rekenvoorbeeld bij vraag 1A).
-Check of er geen extra services van de kinderopvang in de factuur zijn opgenomen (u ontvangt alleen compensatie voor de kosten van de opvang, niet voor de kosten van extra services zoals zwemles.
-Controleer of het aantal uur op de factuur van de kinderopvangorganisatie overeenkomt met het aantal uur dat geregistreerd is in mijntoeslagen.nl (Log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl of gebruik de app van de Belastingdienst) en of het overeenkomt met het aantal uur op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).

Controleer of de hoogte van de kinderopvangtoeslag dat u op uw bankrekening gestort hebt gekregen, hetzelfde bedrag is als op de voorschotbeschikking van de Belastingdienst staat vermeld (log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’.) Komen deze gegevens (ook) overeen met de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder)? Zie ook de toelichting bij de 2e 'Let op' onder het kopje ‘Wat is de eigen bijdrage?’ hierboven.

Controleer of uw toetsingsinkomen op www.mijntoeslagen.nl overeenkomst met uw toetsingsinkomen op 6 april en de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).

www.mijnsvb.svb.nl
Op www.mijnsvb.svb.nl vindt u de gegevens waarop de vergoeding is berekend. Ga naar mijnsvb.svb.nl. Log in met uw digiD. Klik op ‘uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang inzien’. Kijk onder het kopje ‘toeslaggegevens’.

De gegevens komen niet overeen
Komen de gegevens niet overeen, dan kan dat de reden zijn waarom de hoogte van de compensatie niet klopt. Maak een herberekening volgens het rekenvoorbeeld bij vraag 1A en is er sprake van een groot verschil? Dan kunt u bezwaar indienen (zie vraag 3 en vervolgens vraag 4). Ook adviseren we u dringend uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag te wijzigen (ook met terugwerkende kracht). Dit kunt u doen op de site www.mijntoeslagen.nl of in de app van Belastingdienst/Toeslagen.

De gegevens komen wel overeen
Komen alle gegevens uit de factuur van de opvang, de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen en de gegevens op mijnsvb.svb.nl met elkaar overeen? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Is er sprake van een te groot verschil? Dan raden we u aan bezwaar in te dienen (zie vraag 4).
 3. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?

SVB heeft op haar site staan dat bezwaar op opvanguren en toetsingsinkomen wordt afgewezen. Wij vragen ons af of ze dat bij voorbaat kunnen stellen en zijn hierover dus nog in gesprek. Ons advies is dan ook om wél bezwaar in te dienen. Zie vraag 4 hoe u bezwaar kunt indienen.
 
4. Hoe kan ik bezwaar maken?

Heeft u op basis van de voorbeeldberekening uit vraag 1 en de aandachtspunten van vraag 2 een herberekening van uw eigen situatie gemaakt? En u hebt nog steeds het idee dat u een te laag bedrag aan compensatie hebt ontvangen? En is er sprake van een groot verschil? Dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken. Ook als de vergoeding is berekend op basis van ‘verkeerde’ informatie uit Mijntoeslagen.nl (zie toelichting bij vraag 2C, 2D en 2E) dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken.

De volgende bewijsstukken heeft u hiervoor nodig:
-Ingevuld Formulier Bezwaar Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. Deze kun je downloaden van de site van de SVB www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding
-Facturen van de kinderopvangorganisatie van de maanden maart, april, mei en juni (de vergoeding loopt immers over de periode van 16 maart tot en met 7 juni)
-Betaalbewijzen (bankafschriften) van de facturen van maart, april, mei en juni
-Het contract met de kinderopvang
-Uitdraai/print screen van uw huidige gegevens (voorschotbeschikking) van kinderopvangtoeslag
-Log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’. Maak van deze pagina een uitdraai/print screen en sluit dat bij het bezwaar.
-Uitdraai/ print screen van in 2020 doorgevoerde wijzigingen in uw gegevens van kinderopvangtoeslag (indien van toepassing)
-Log op MijnToeslagen.nl. Ga naar ‘status laatste wijzigingen’. Klik op statusoverzicht. Maak een uitdraai/print screen van alle wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd en sluit dat bij het bezwaar.
-Een gecorrigeerde berekening, zie het rekenvoorbeeld bij vraag 1A
Let op dat u in uw berekening duidelijk laat zien dat u het deel van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief niet hebt meegerekend (zie vraag 1).

Heeft uw kinderopvangorganisatie dat deel van de eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief valt niet vergoed (zie vraag 5), vermeld dit dan voor de volledigheid op uw bezwaarformulier.

Zorg dat de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar heeft ontvangen vóór 12 augustus 2020. (Dit i.v.m. de bezwaartermijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking/brief met het bedrag van de SVB.).
 
5. Ik heb geen geld teruggehad van mijn kinderopvangorganisatie. Wat nu?

De werkgeverspartijen van de kinderopvang (BK en BMK) en BOinK, hebben samen met de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van SZW een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat kinderopvangorganisaties het deel van hun uurprijs dat boven de maximale uurprijs van de Belastingdienst ligt zelf aan ouders terugbetalen. Het gaat dus om een intentie, oftewel een dringend verzoek aan de kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties zijn niet (wettelijk) verplicht gesteld; zoiets valt ook niet in deze korte termijn wettelijk te regelen.

Tijdens de coronasluiting zijn ouders kinderopvangorganisaties tegemoet gekomen door de factuur van de kinderopvang gewoon door te betalen. Hierdoor konden zij de noodopvang uitvoeren en is voorkomen dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen kwamen en organisaties mogelijk failliet gingen of locaties moesten sluiten (met alle gevolgen van dien). Wij zijn van mening dat daar wat tegenover mag staan. Het is daarom wat BOinK betreft ook niet meer dan logisch dat ook kinderopvangorganisaties op hun beurt ouders tegemoet komen.

Veel organisaties hebben het bedrag boven de maximaal te vergoeden uurprijs al uitgekeerd aan ouders. Helaas krijgen we ook signalen van ouders dat hun organisatie niet tot betaling over gaat. Spreek je eigen kinderopvangorganisatie hierop aan. Ook krijgen we berichten dat er wordt gecompenseerd door het aanbieden van extra opvanguren. Zie vraag 6.

Modelbrief
Betaalt uw kinderopvangorganisatie ondanks uw verzoek het deel boven het maximaal te vergoeden uurtarief niet terug? Wij zullen binnenkort een modelbrief opstellen, waarmee u bij uw organisatie aan kunt geven dat u bereid bent juridische stappen te ondernemen om het deel van de uurprijs boven het maximale uurtarief van de Belastingdienst terug te vorderen.

Juridische mogelijkheden
Juridische stappen (inschakelen van een advocaat) zijn waarschijnlijk mogelijk. U hebt immers geen gebruik kunnen maken van de dienst waarvoor u wel heeft betaald. Wij gaan de juridische mogelijkheden onderzoeken en zullen daarover contact op nemen met de Consumentenbond. We zijn in overleg met de twee branchepartijen (BK en BMK), die de overgrote meerderheid van de aanbieders van kinderopvang vertegenwoordigen, om gezamenlijk in actie te komen.

Wilt u zelf al actie ondernemen dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket/Geschillencommissie Kinderopvang of raadpleeg uw rechtsbijstand(sverzekering) of het juridisch loket in uw gemeente voor de mogelijkheden.
 
6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

Als ouder hoeft u niet akkoord te gaan met een aanbod van compensatie-uren. Vindt u extra uren wel een goede manier van compensatie, let dan op het volgende:
-Om hoeveel dagen of om welk bedrag aan tegoed gaat het? Klopt dit met de totaal betaalde ouderbijdrage boven de wettelijke maximum uurprijs? (zie het eerste deel van het rekenvoorbeeld bij vraag 1A)
-Wat is de geldigheid van het tegoed dat u aangeboden wordt? Is dat toereikend?
-Hoe reëel is de kans dat u uw tegoed daadwerkelijk in kunt zetten op de voor u gewenste/noodzakelijke dagen? Als een groep vol is, dan is die vol...
-Kunt u het tegoed altijd inzetten of zijn er dagen/periodes uitgezonderd of juist aangewezen (zoals vakanties)?
-Als u uw tegoed niet hebt kunnen inzetten, krijgt u dan alsnog het restant in geld uitgekeerd?
De compensatie-uren die u later in het jaar gebruikt mogen niet op de factuur van die maand en/of in het jaaroverzicht staan: deze zijn immers al betaald en er is ook al kinderopvangtoeslag voor ontvangen (indien van toepassing). Als u later in het jaar nog aanpassingen doet in uw gegevens voor kinderopvangtoeslag, let er dan dus op dat u deze uren niet meetelt; dit voorkomt terugvorderingen.

Heeft u geen behoefte aan extra opvanguren en wilt u geld terug van de kinderopvangorganisatie? Geld terugeisen voor een niet geleverde dienst is volgens juristen wel mogelijk (zie vraag 5).
 
7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

Voor de uren waarvoor u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag is nog geen regeling. We werken er momenteel hard aan om alsnog een regeling voor de groep ouders die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangt te krijgen. Vul het meldformulier op de site van BOinK in zodat ze u op de hoogte kunnen houden.
 
8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen? 

De uren waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt, zijn niet meegenomen in de berekening van de compensatie. Heeft u wel recht op toeslag voor deze uren, dien dan bezwaar in (zie vraag 4).Voer deze uren alsnog in op MijnToeslagen.nl, zodat uw gegevens kloppen. Doe dit vóór 1 september 2020.
 
8. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

Dit kan om meerdere redenen zijn:
-Uw contract ging na 6 april (maar voor 8 juni) in
Vraag z.s.m. maar in ieder geval vóór 1 september 2020 alsnog kinderopvangtoeslag aan. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan berekent de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, hiervoor hoeft u niets te doen. Daarover krijgt u in oktober 2020 bericht van de SVB. Een eventuele betaling volgt ook in oktober.
-U ontvangt wel kinderopvangtoeslag maar u heeft geen compensatie van SVB ontvangen?
Neem dan eerst contact op met de SVB om navraag te doen en dien vervolgens bezwaar in.
-U ontvangt een vergoeding van de gemeente voor de kinderopvang (bijvoorbeeld voor ve – voorschoolse educatie)?
Dan ontvangt u compensatie via de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
-U ontvangt geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente
Dan valt u (nog) buiten de huidige compensatieregeling om uw geld terug te krijgen. We werken er momenteel hard aan om alsnog een regeling voor de groep ouders die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangt te krijgen. Daarbij kunt u ons helpen. Vul het meldformulier op onze site in, dan kunnen we u ook op de hoogte houden.

Kijk ook op de site van de SVB voor meer uitleg. 

 


Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!