Kwaliteit

We werken voortdurend aan behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de opvang, o.a. door:

  • interne en externe audits in het kader van de HKZ-ISO certificering;
  • een intern verbetersysteem;
  • jaarlijkse risico inventarisaties ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’
  • jaarlijkse GGD- en onderwijsinspecties;
  • het klanttevredenheidsonderzoek en
  • het medewerker motivatie onderzoek.

In iedere locatie zijn medewerkers opgeleid als BedrijfsHulpVerlener (BHV) en voor het handelen bij ongelukken (EHBO). Ieder jaar organiseren de scholen en kindercentra een ontruimingsoefening.

HKZ-ISO certificaat

UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang in alle locaties: hele dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en het gastouderbureau.* Wij werken voortdurend aan risicobeheersing en aan kwaliteitsverbetering door middel van een kwaliteitssysteem. Onze uniforme werkwijze (beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies) is vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek.

Alle kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD regelmatig inspecties uit. U kunt de GGD inspectierapporten van alle locaties inzien via de website van het LRK.

 

Share Button