Samen werken aan onderwijskwaliteit

Bij de fusie en oprichting van UN1EK in 2014 is het strategisch beleid van UN1EK vastgesteld. Om de strategische doelen uit te werken zijn werkgroepen opgericht.  De werkgroep Onderwijs, Opvang en Kwaliteit (OOK) heeft in de afgelopen jaren de volgende zaken uitgewerkt:

Visie op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Visie op ontwikkeling
Overzicht prestatie indicatoren IKC’s
Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en een structuur voor interne audits UN1EK onderwijs

Elke dag groeien

Onlangs presenteerde de afdeling kwaliteit en pedagogiek de beleidsnotitie ‘Samen werken aan onderwijskwaliteit’ waarin bovenstaande aspecten zijn opgenomen. De beleidsnotitie is voor medewerkers samengevat in de poster ‘Elke dag groeien’ die vanaf deze week in alle IKC’s en scholen van UN1EK hangt.

KPI’s onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit wordt bepaald door een groot aantal factoren. De kritische prestatie indicatoren die voor UN1EK zijn vastgesteld, waarop gestuurd wordt en die gemonitord worden zijn:

  • Veiligheid: hierbij gaat het om voornamelijk emotionele veiligheid: nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben en geen emotionele belemmeringen ervaren, uitgaan van competenties, autonomie en relatie, het bieden van een passend aanbod;
  • Zicht op ontwikkeling: het volgen van de ontwikkeling van kinderen (in brede zin), het analyseren van de resultaten en het bespreken ervan met ouders;
  • Didactisch handelen: hieronder verstaan we onder andere didactisch gedrag, instructievaardigheden, interactievaardigheden, groepsmanagement;
  • Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat: hierbij verstaan we binnen een professionele cultuur, waarin verantwoording geven, nemen en afleggen gewoongoed is, waar gewerkt wordt aan een uitdagende en rijke leeromgeving, met een effectief klassenmanagement, waar de expertise van medewerkers passend wordt ingezet;
  • Doelen, evaluatie en monitoring: de aanwezigheid van en kwaliteit van onder andere meerjarenplannen, jaarplannen, verbeterplannen en beleidsplannen; vanuit de Plan, Do, Check, Act cyclus.

Interne audit

De kwaliteit van de opvang bij UN1EK wordt al vele jaren met interne en externe audits getoetst in het kader van de HKZ-ISO certificering. Onlangs zijn zestien medewerkers (directeuren, managers, medewerkers servicebureau en intern begeleiders) door bureau BMC getraind om interne audits als kwaliteitsspiegel voor onderwijs bij UN1EK in te zetten. UN1EK heeft de ambitie om met interne audits in het onderwijs het volgende te bereiken:

  • Binnen UN1EK is sprake van een gemeenschappelijk werkkader op het gebied van onderwijskwaliteit en pedagogische kwaliteit;
  • Medewerkers (i.c. interne auditteams) geven feedback op de kwaliteit van het onderwijs in elkaars scholen/IKC’s (stimuleren van school/IKC ontwikkeling);
  • Directeuren gaan op basis van de uitkomsten van de audits aan de slag met de kwaliteitsontwikkeling binnen hun eigen school/IKC;
  • Het bestuur heeft zicht op de kwaliteitsontwikkeling van de scholen/IKC’s van UN1EK (monitoring; intern toezicht).

De eerste interne audits hebben onlangs plaatsgevonden op CBS De Schakel en CBS Het Visnet.

Gedeelde visie

Met de IKC- en schooldirecteuren en managers kinderopvang is in 2017 een visietraject opgestart om een gedeelde visie voor onderwijs en opvang op de ontwikkeling van kinderen te formuleren. Een gedeelde visie draagt bij aan de kwaliteit van opvang én onderwijs.