Petitie Kindcentra 2020 voor ontwikkelrecht 16 uur van 0 tot 12 jaar

UN1EK neemt deel in Kindcentra 2020. Dit is een beweging van vier kopgroepen van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs, de jeugdzorg en wethouders. De regiegroep van Kindcentra 2020 en het Platform Kindcentra hebben vandaag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies OCW EN SZW. In deze petitie vragen zij om op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op de realisatie van:

  1. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
  2. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen;
  3. de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.

 

In de praktijk is een brede beweging op gang gekomen die pleit voor een verregaande versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn, met als doel:

  • alle kinderen gelijke kansen te bieden om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen;
  • doorgaande ontwikkellijnen te creëren voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar;
  • pedagogisch-didactische programma’s te realiseren, die aansluiten bij de individuele en meervoudige talenten van kinderen;
  • inclusieve voorzieningen te stimuleren, zodat ieder kind al vroeg gezien en gekend wordt en er tijdig zorg kan worden geboden;
  • de ontwikkeling van sluitende dagarrangementen die de arbeidsparticipatie van ouders faciliteren en bevorderen.

De vijf brancheorganisaties – Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG – hebben zich onlangs in een gezamenlijk statement uitgesproken voor een ontwikkelrecht van 16 uur voor alle kinderen tot zij naar de basisschool gaan en voor rijke dagarrangementen met op termijn een recht op toegang tot buitenschoolse opvang. De vijf partijen pleiten er voor het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.

Advies taskforce

Ook de door de bewindslieden Asscher en Dekker ingestelde ‘Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ pleit voor de, in de petitie genoemde punten en dringt erop aan dat de daartoe noodzakelijke stappen nu gezet worden. De taskforce geeft een advies om de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs verder te versterken, gericht op bestuurders uit de praktijk, wethouders van gemeenten en de Rijksoverheid. De taskforce raamt de extra kosten voor een toegangsrecht met inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor kinderen van twee tot vier jaar op € 175 miljoen (met eventuele meerkosten voor het uitbreiden van de vve gelden van € 205 miljoen), de extra kosten voor een toegangsrecht met inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar op € 160 miljoen.

“De partijen die de onderhandelingen voeren over een nieuw regeerakkoord zijn aan zet. Het is tijd dat er daadwerkelijk stappen gezet worden, de maatschappij vraagt er om! U, leden van de commissies SZW en OCW, kunt hier een belangrijke bijdrage aan leveren door dit thema stevig te agenderen, opdat Nederland een forse stap vooruit zet in de kwaliteit en de samenhang van de pedagogisch-educatieve voorzieningen voor onze kinderen.”