Terug naar het overzicht

Peuteropvang

Alle locaties voor peuteropvang in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werken met een erkend VVE-programma en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang. Belangrijke aspecten van kwaliteit zijn:

 • een pedagogisch medewerker met 1-8 kinderen; twee pedagogisch medewerkers met 9 – 16 kinderen;
 • alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en hebben een VVE diploma;
 • peuters bezoeken de peuterspeelzaal op twee dagdelen per week;
 • peuters met VVE indicatie komen vier of vijf* dagdelen per week;
 • uw peuter komt in een vaste groep met vaste pedagogische medewerkers;
 • er zijn vaste breng- en haaltijdstippen.

* in Schiedam

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Spelen is leren! De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal volgen en begeleiden uw peuter in zijn/haar ontwikkeling. Ze organiseren activiteiten en uitstapjes die passen bij wisselende thema’s. Bij ieder thema horen nieuwe woorden en begrippen. Peuters tekenen, zingen, doen rollenspellen, spelen buiten, puzzelen, bouwen, luisteren naar verhalen en doen bewegings- en taalspelletjes. Er is een herkenbaar dagritme en toch is geen dag hetzelfde!

KIJK en overdracht aan de basisschool

Als onderdeel van het VVE programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Zij gebruiken hierbij de observatiemethode ‘KIJK’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De KIJK observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, drie maanden na aanvang van de plaatsing, en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De KIJK-observatie van doelgroepkinderen wordt tweemaal per jaar ingevuld. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders.

De schriftelijke overdracht van de KIJK-observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Dit wordt vooraf besproken met ouders en u geeft hiervoor toestemming. Voor doelgroepkinderen wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. Ouders zijn daarbij van harte welkom.

Openingstijden en koppeldagen

De openingsdagen en -tijden kunnen per locatie verschillen. Alle locaties voor peuteropvang van UN1EK zijn geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen.

In Vlaardingen en Maassluis bezoeken peuters de peuteropvang zes uur per week, op twee vaste koppeldagdelen. In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang 6,5 uur per week, op twee dagdelen. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin h de peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis vier dagdelen (12 uur) per week en in Schiedam
vijf dagdelen (16,25 uur) per week.

Doelgroeppeuters met een VVE indicatie

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE indicatie af. Het gaat om:

 • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
 • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
 • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuterspeelzaal of startgroep op vier (of vijf) vaste dagdelen per week. Voor twee dagdelen betalen ouders de inkomensafhankelijke ouderbijdrage en/of vragen zij Kinderopvangtoeslag aan. De extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeentes.

Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de maandelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te betrekken bij de activiteiten van uw kind in de peuterspeelzaal en om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Wat kost de peuteropvang?

De uurtarieven voor peuteropvang worden ieder jaar door de gemeentes vastgesteld. De netto kosten voor ouders zijn afhankelijk van het gezinsinkomen.

 1. Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende en studerende ouders Kinderopvangtoeslag kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst. U betaalt het  maandtarief voor peuteropvang aan UN1EK en u krijgt via de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een deel van de kosten terug. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag ? Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen
 2. Wanneer u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de peuteropvang via het ouderportaal. Wij adviseren u om bij de aanmelding van uw peuter voor een locatie al rekening houden met de basisschool van uw voorkeur. Zodra er plaats beschikbaar is, ontvangt u een plaatsingsaanbod per e-mail.

Share Button