Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet zijn herzien. In de tussentijd is het landelijk curriculum alleen op punten aangepast. Tijd dus om dat nu landelijk te doen en in samenhang via het platform curriculum.nu. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

CNV Onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (Aob), FvOv, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs organiseren het proces waarin teams van leraren en schoolleiders samen bouwstenen ontwikkelen als basis voor de herziening van kerndoelen en eindtermen. De curriculumherziening biedt daarbij kansen om:

  • Samenhang in het onderwijs te bevorderen. Het gaat om samenhang binnen en tussen vakken en leergebieden en om samenhang tussen primair en voortgezet onderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terug te dringen. De teams werken bouwstenen uit voor 70% van de onderwijstijd. Er blijft daarmee ruimte voor scholen om hun schoolcurriculum in te vullen op basis van hun visie en hun leerlingen.
  • Duidelijkheid te bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans te brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij
  • Te zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het niveau Engels op de basisschool overal goed aansluit op het voortgezet onderwijs.

Lees hier het advies van de Onderwijsraad.

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, werken in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en uiteindelijk wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams komen vijf keer bijeen in ontwikkelsessies van drie opeenvolgende dagen. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden een aantal ontwikkelscholen gekoppeld. Deelnemers ontvangen een financiële vergoeding als tegemoetkoming voor de vervanging van leraren in ontwikkelteams en/of voor de inzet als ontwikkelschool.

Na de zomer van 2019 worden de opbrengsten met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gedeeld. Hij stuurt de opbrengsten vervolgens naar de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Adviesgroep en vakinhoudelijke experts

De kwaliteit van het proces wordt onder andere geborgd door de inbreng van wetenschappers. Dit gebeurt op twee manieren. Per leergebied worden enkele inhoudelijk-deskundige wetenschappers uitgenodigd om op twee momenten in het proces op (tussentijdse) opbrengsten te reflecteren. Daarnaast is er een adviesgroep die de Coördinatiegroep in brede zin van advies voorziet en reflecteert op de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. Lees hier meer over deze wetenschappers en inhoudelijk experts.

Onderwijs2032 en Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In 2015 heeft Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog georganiseerd (lees hier de opbrengsten) en in januari 2016 op basis hiervan een visieopgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht. Lees hier de uitkomsten uit de verdiepingsfase.

De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten in februari 2017 een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en gaat nu van start onder de naam Curriculum.nu.

Op onderdelen is afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. Leraren vervullen in de aanpak een sleutelrol.

Share Button