FAQ over uitbetaling compensatie kinderopvang

Hieronder wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen door ouders na de uitbetaling van de ‘corona-compensatie’ voor de kinderopvang. De compensatieregeling werd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond 8 juli uitgekeerd aan ouders die tijdens de corona-sluiting van de kinderopvang de rekening voor de kinderopvang hebben doorbetaald. (bron: BOinK)

Op deze pagina worden de antwoorden van de volgende vragen beschreven:

 1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Klopt dat?
 2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?
 3. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?
 4. Hoe kan ik bezwaar maken?
 5. Ik heb geen geld terug gehad van mijn kinderopvangorganisatie. Wat nu?
 6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?
 7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?
 8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?
 9. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

 

1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Hoe zit dat?

De regeling voor de tegemoetkoming is in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief (zie het rekenvoorbeeld hieronder).

Kleine verschillen
Er is uitgegaan van uw gegevens die op 6 april 2020 (de zogeheten ‘peildatum’) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.  

Bij de berekening van het bedrag dat u van SVB heeft ontvangen spelen drie factoren een rol:
A. de uurprijs van de kinderopvang
B. de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl

A. uurprijs van de kinderopvang
De vergoeding die u heeft gekregen van de overheid (uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank), gaat alleen over het bedrag tot aan het maximum uurtarief. Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. De maximumuurtarieven van 2020 zijn:

-dagopvang (inclusief peuterspeelzalen) € 8,17 per uur
-buitenschoolse opvang € 7,02 per uur
-gastouderopvang € 6,27 per uur

Alles dat u boven deze maximale uurprijs betaalt dient u terug te krijgen van uw kinderopvangorganisatie.

Bijvoorbeeld: uw kinderdagverblijf rekent € 8,45 per uur, dan vergoedt de overheid tot € 8,17.
De resterende € 0,28 per uur ( 8,45 – 8,17) dient u te ontvangen van uw kinderopvangorganisatie (zie ook het rekenvoorbeeld en vraag 2 hieronder).

Rekenvoorbeeld:
Uw kind gaat 88 uur per maand naar het kinderdagverblijf. U betaalt € 8,45 per uur. De factuur van de kinderopvang is dan maandelijks € 8,45 x 88  = € 743,60. Over de 8 weken sluiting heeft u 743,60 x 1,85 maand (8 weken) = € 1375,66 betaald.

Uw kinderdagverblijf dient (€ 8,45 – € 8,17 =) € 0,28 x 88 uur = € 24,64 x 1,85 maand (8 weken) = € 45,58 aan u terug te betalen.

Bij een bso ligt de berekening anders: die is immers tot 8 juni (12 weken) (deels) gesloten geweest. Voor hoeveel weken u compensatie ontvangt hangt af van of (en zo ja hoeveel) uw kind tussen 11 mei en 8 juni gebruik heeft kunnen maken van de bso en hoe uw bso hier mee omgaat.

B. de kinderopvangtoeslag
Van de Belastingdienst ontvangt u maandelijks kinderopvangtoeslag. (Klik hier als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.) De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uur kinderopvang wat u maandelijks afneemt, de uurprijs van de kinderopvang en uw toetsingsinkomen. Tijdens de coronasluiting heeft u nog steeds kinderopvangtoeslag ontvangen. De vergoeding van de SVB gaat daarom alleen over het bedrag wat u volledig zelf heeft betaald, de ‘eigen bijdrage’, min de eventuele kosten die boven het maximaal te vergoeden uurtarief liggen (zie rekenvoorbeeld hierboven). 

Wat is de eigen bijdrage?
Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang*
Trek daar de kinderopvangtoeslag** of gemeentelijke subsidie van af.
Wat overblijft is uw eigen bijdrage.

* Let op: U krijgt alleen een vergoeding voor de kosten voor de opvang, niet voor de kosten voor extra services zoals zwemles.
** Let op: Mocht u zelf na willen rekenen of de hoogte van de compensatie klopt en u maakt bij uw berekening gebruik van de ontvangen kinderopvangtoeslag, controleer dan goed of dit het correcte bedrag aan kinderopvangtoeslag per maand is, conform uw ‘voorschotbeschikking’ (log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’, klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’).

Soms is er namelijk sprake van terugbetaling van kinderopvangtoeslag omdat u eerder te toeslag veel ontvangen heeft. Als u er voor kiest het terug te betalen bedrag niet in één over te maken aan Belastingdienst/Toeslagen dan wordt het verrekend met de (nog te ontvangen) toeslag van het lopende jaar. U krijgt dan maandelijks minder toeslag uitbetaald op uw bankrekening dan waar u conform de bij de Belastingdienst/Toeslagen maandelijkse recht op heeft (wat op de voorschotbeschikking staat).

Het is belangrijk dat u de berekening maakt met het bedrag waar u conform uw voorschotbeschikking recht op heeft, niet met een eventueel maandelijkse lagere uitbetaling van de toeslag.

C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl
De opvanguren die op 6 april (de peildatum) geregistreerd stonden in mijntoeslagen.nl zijn gebruikt voor de berekening van de compensatie. Kwamen die uren niet overeen met het werkelijk aantal uur waarvoor u betaalt aan de kinderopvangorganisatie? Dan zijn bij de berekening van de vergoeding niet uw actuele opvanggegevens gebruikt. Zie verder de uitleg bij vraag 2.

Belangrijk: controleer uw gegevens in mijntoeslagen.nl z.s.m. en pas deze eventueel aan.

 

2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?

De gegevens waarop uw vergoeding is berekend zullen niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke gegevens (denk aan aantal uur opvang en het toetsingsinkomen). Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.

Denkt u dat de hoogte van het compensatiebedrag in uw geval niet klopt? Bedenk dat er voor de berekening van de compensatie gebruik is gemaakt van de gegevens die op 6 april 2020 (de peildatum) bij de Belastingdienst bekend waren.

Controleer de volgende zaken:  
-Controleer het uurtarief: alles boven de maximaal te vergoeden uurtarief wordt niet vergoed (zie uitleg en rekenvoorbeeld bij vraag 1A).
-Check of er geen extra services van de kinderopvang in de factuur zijn opgenomen (u ontvangt alleen compensatie voor de kosten van de opvang, niet voor de kosten van extra services zoals zwemles.
-Controleer of het aantal uur op de factuur van de kinderopvangorganisatie overeenkomt met het aantal uur dat geregistreerd is in mijntoeslagen.nl (Log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl of gebruik de app van de Belastingdienst) en of het overeenkomt met het aantal uur op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).

Controleer of de hoogte van de kinderopvangtoeslag dat u op uw bankrekening gestort hebt gekregen, hetzelfde bedrag is als op de voorschotbeschikking van de Belastingdienst staat vermeld (log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’.) Komen deze gegevens (ook) overeen met de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder)? Zie ook de toelichting bij de 2e ‘Let op’ onder het kopje ‘Wat is de eigen bijdrage?’ hierboven.

Controleer of uw toetsingsinkomen op www.mijntoeslagen.nl overeenkomst met uw toetsingsinkomen op 6 april en de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).

www.mijnsvb.svb.nl
Op www.mijnsvb.svb.nl vindt u de gegevens waarop de vergoeding is berekend. Ga naar mijnsvb.svb.nl. Log in met uw digiD. Klik op ‘uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang inzien’. Kijk onder het kopje ‘toeslaggegevens’.

De gegevens komen niet overeen
Komen de gegevens niet overeen, dan kan dat de reden zijn waarom de hoogte van de compensatie niet klopt. Maak een herberekening volgens het rekenvoorbeeld bij vraag 1A en is er sprake van een groot verschil? Dan kunt u bezwaar indienen (zie vraag 3 en vervolgens vraag 4). Ook adviseren we u dringend uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag te wijzigen (ook met terugwerkende kracht). Dit kunt u doen op de site www.mijntoeslagen.nl of in de app van Belastingdienst/Toeslagen.

De gegevens komen wel overeen
Komen alle gegevens uit de factuur van de opvang, de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen en de gegevens op mijnsvb.svb.nl met elkaar overeen? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Is er sprake van een te groot verschil? Dan raden we u aan bezwaar in te dienen (zie vraag 4).

 

3. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?

SVB heeft op haar site staan dat bezwaar op opvanguren en toetsingsinkomen wordt afgewezen. Wij vragen ons af of ze dat bij voorbaat kunnen stellen en zijn hierover dus nog in gesprek. Ons advies is dan ook om wél bezwaar in te dienen. Zie vraag 4 hoe u bezwaar kunt indienen.

 

4. Hoe kan ik bezwaar maken?

Heeft u op basis van de voorbeeldberekening uit vraag 1 en de aandachtspunten van vraag 2 een herberekening van uw eigen situatie gemaakt? En u hebt nog steeds het idee dat u een te laag bedrag aan compensatie hebt ontvangen? En is er sprake van een groot verschil? Dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken. Ook als de vergoeding is berekend op basis van ‘verkeerde’ informatie uit Mijntoeslagen.nl (zie toelichting bij vraag 2C, 2D en 2E) dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken.

De volgende bewijsstukken heeft u hiervoor nodig:
-Ingevuld Formulier Bezwaar Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. Deze kun je downloaden van de site van de SVB www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding
-Facturen van de kinderopvangorganisatie van de maanden maart, april, mei en juni (de vergoeding loopt immers over de periode van 16 maart tot en met 7 juni)
-Betaalbewijzen (bankafschriften) van de facturen van maart, april, mei en juni
-Het contract met de kinderopvang
-Uitdraai/print screen van uw huidige gegevens (voorschotbeschikking) van kinderopvangtoeslag
-Log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’. Maak van deze pagina een uitdraai/print screen en sluit dat bij het bezwaar.
-Uitdraai/ print screen van in 2020 doorgevoerde wijzigingen in uw gegevens van kinderopvangtoeslag (indien van toepassing)
-Log op MijnToeslagen.nl. Ga naar ‘status laatste wijzigingen’. Klik op statusoverzicht. Maak een uitdraai/print screen van alle wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd en sluit dat bij het bezwaar.
-Een gecorrigeerde berekening, zie het rekenvoorbeeld bij vraag 1A
Let op dat u in uw berekening duidelijk laat zien dat u het deel van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief niet hebt meegerekend (zie vraag 1).

Heeft uw kinderopvangorganisatie dat deel van de eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief valt niet vergoed (zie vraag 5), vermeld dit dan voor de volledigheid op uw bezwaarformulier.

Zorg dat de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar heeft ontvangen vóór 12 augustus 2020. (Dit i.v.m. de bezwaartermijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking/brief met het bedrag van de SVB.).

 

5. Ik heb geen geld teruggehad van mijn kinderopvangorganisatie. Wat nu?

De werkgeverspartijen van de kinderopvang (BK en BMK) en BOinK, hebben samen met de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van SZW een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat kinderopvangorganisaties het deel van hun uurprijs dat boven de maximale uurprijs van de Belastingdienst ligt zelf aan ouders terugbetalen. Het gaat dus om een intentie, oftewel een dringend verzoek aan de kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties zijn niet (wettelijk) verplicht gesteld; zoiets valt ook niet in deze korte termijn wettelijk te regelen.

Tijdens de coronasluiting zijn ouders kinderopvangorganisaties tegemoet gekomen door de factuur van de kinderopvang gewoon door te betalen. Hierdoor konden zij de noodopvang uitvoeren en is voorkomen dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen kwamen en organisaties mogelijk failliet gingen of locaties moesten sluiten (met alle gevolgen van dien). Wij zijn van mening dat daar wat tegenover mag staan. Het is daarom wat BOinK betreft ook niet meer dan logisch dat ook kinderopvangorganisaties op hun beurt ouders tegemoet komen.

Veel organisaties hebben het bedrag boven de maximaal te vergoeden uurprijs al uitgekeerd aan ouders. Helaas krijgen we ook signalen van ouders dat hun organisatie niet tot betaling over gaat. Spreek je eigen kinderopvangorganisatie hierop aan. Ook krijgen we berichten dat er wordt gecompenseerd door het aanbieden van extra opvanguren. Zie vraag 6.

Modelbrief
Betaalt uw kinderopvangorganisatie ondanks uw verzoek het deel boven het maximaal te vergoeden uurtarief niet terug? Wij zullen binnenkort een modelbrief opstellen, waarmee u bij uw organisatie aan kunt geven dat u bereid bent juridische stappen te ondernemen om het deel van de uurprijs boven het maximale uurtarief van de Belastingdienst terug te vorderen.

Juridische mogelijkheden
Juridische stappen (inschakelen van een advocaat) zijn waarschijnlijk mogelijk. U hebt immers geen gebruik kunnen maken van de dienst waarvoor u wel heeft betaald. Wij gaan de juridische mogelijkheden onderzoeken en zullen daarover contact op nemen met de Consumentenbond. We zijn in overleg met de twee branchepartijen (BK en BMK), die de overgrote meerderheid van de aanbieders van kinderopvang vertegenwoordigen, om gezamenlijk in actie te komen.

Wilt u zelf al actie ondernemen dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket/Geschillencommissie Kinderopvang of raadpleeg uw rechtsbijstand(sverzekering) of het juridisch loket in uw gemeente voor de mogelijkheden.

 

6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

Als ouder hoeft u niet akkoord te gaan met een aanbod van compensatie-uren. Vindt u extra uren wel een goede manier van compensatie, let dan op het volgende:
-Om hoeveel dagen of om welk bedrag aan tegoed gaat het? Klopt dit met de totaal betaalde ouderbijdrage boven de wettelijke maximum uurprijs? (zie het eerste deel van het rekenvoorbeeld bij vraag 1A)
-Wat is de geldigheid van het tegoed dat u aangeboden wordt? Is dat toereikend?
-Hoe reëel is de kans dat u uw tegoed daadwerkelijk in kunt zetten op de voor u gewenste/noodzakelijke dagen? Als een groep vol is, dan is die vol…
-Kunt u het tegoed altijd inzetten of zijn er dagen/periodes uitgezonderd of juist aangewezen (zoals vakanties)?
-Als u uw tegoed niet hebt kunnen inzetten, krijgt u dan alsnog het restant in geld uitgekeerd?
De compensatie-uren die u later in het jaar gebruikt mogen niet op de factuur van die maand en/of in het jaaroverzicht staan: deze zijn immers al betaald en er is ook al kinderopvangtoeslag voor ontvangen (indien van toepassing). Als u later in het jaar nog aanpassingen doet in uw gegevens voor kinderopvangtoeslag, let er dan dus op dat u deze uren niet meetelt; dit voorkomt terugvorderingen.

Heeft u geen behoefte aan extra opvanguren en wilt u geld terug van de kinderopvangorganisatie? Geld terugeisen voor een niet geleverde dienst is volgens juristen wel mogelijk (zie vraag 5).

 

7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

Voor de uren waarvoor u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag is nog geen regeling. We werken er momenteel hard aan om alsnog een regeling voor de groep ouders die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangt te krijgen. Vul het meldformulier op de site van BOinK in zodat ze u op de hoogte kunnen houden.

 

8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen? 

De uren waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt, zijn niet meegenomen in de berekening van de compensatie. Heeft u wel recht op toeslag voor deze uren, dien dan bezwaar in (zie vraag 4).Voer deze uren alsnog in op MijnToeslagen.nl, zodat uw gegevens kloppen. Doe dit vóór 1 september 2020.

 

8. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

Dit kan om meerdere redenen zijn:
-Uw contract ging na 6 april (maar voor 8 juni) in
Vraag z.s.m. maar in ieder geval vóór 1 september 2020 alsnog kinderopvangtoeslag aan. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan berekent de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, hiervoor hoeft u niets te doen. Daarover krijgt u in oktober 2020 bericht van de SVB. Een eventuele betaling volgt ook in oktober.
-U ontvangt wel kinderopvangtoeslag maar u heeft geen compensatie van SVB ontvangen?
Neem dan eerst contact op met de SVB om navraag te doen en dien vervolgens bezwaar in.
-U ontvangt een vergoeding van de gemeente voor de kinderopvang (bijvoorbeeld voor ve – voorschoolse educatie)?
Dan ontvangt u compensatie via de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
-U ontvangt geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente
Dan valt u (nog) buiten de huidige compensatieregeling om uw geld terug te krijgen. We werken er momenteel hard aan om alsnog een regeling voor de groep ouders die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangt te krijgen. Daarbij kunt u ons helpen. Vul het meldformulier op onze site in, dan kunnen we u ook op de hoogte houden.

Kijk ook op de site van de SVB voor meer uitleg. 

Share Button
Lees verder »

Er was eens...corona - UN1EK tijdens de coronacrisis

De voorjaarsvakantie was net voorbij en toen was daar ineens corona. Een spannende en onzekere periode brak aan. Eerst alleen in China, toen in Europa, in Nederland en tenslotte overal om ons heen. We namen maatregelen op onze locaties, we gingen vaker en langer onze handen wassen en niesten in onze ellenbogen. Het werd steeds onrustiger in de groepen, tot zondag 15 maart…

Het lijkt een spannend boek, maar het was de werkelijkheid – lees de UN1EK terugblik op een bewogen periode (klik op de afbeelding).

 

Share Button
Lees verder »

Terugbetaling verschil uurtarief opvang tijdens sluiting

Heeft u tijdens de sluiting van onze locaties van 16 maart tot 8 juni 2020 uw kind(eren) niet naar de opvang kunnen brengen, terwijl u hier wel voor betaald heeft? Dan krijgt u via de overheid uw bijdrage terug tot een maximum uurtarief. Heeft u bij ons een pakket waarbij u meer betaalt dan dit bedrag, dan krijgt u dit verschil vanuit UN1EK terugbetaald.

Wat moet ik doen?
U hoeft niets te doen. U ontvangt een creditfactuur via het ouderportaal en deze zal vanzelf op het bij ons bekende bankrekeningnummer aan u worden uitgekeerd. Dit zal in de zomerperiode plaatsvinden (medio juli/augustus).

Hoeveel krijg ik terug?
U ontvangt het verschil tussen de uurtariefvergoeding van de belastingdienst en het uurtarief van UN1EK. Dit is dus afhankelijk van het pakket dat u heeft afgenomen.

Heeft u bijvoorbeeld het BSO 40 weken pakket, dan is het uurtarief van UN1EK € 7,40  –  de vergoeding van de belastingdienst € 7,02 = verschil per uur € 0,38. Het overzicht van onze pakketten en onze uurtarieven kunt u terugvinden in onze brochure Opvangpakketten en Tarieven 2020.

Let op! Is dit uurtarief gelijk of minder, dan ontvangt u dus geen terugbetaling van UN1EK.

Heeft u de vergoeding vanuit het SVB ontvangen, maar klopt het bedrag naar uw gevoel niet? Controleer dan altijd eerst of u de juiste uren heeft doorgegeven aan de belastingdienst in uw aanvraag voor de kinderopvangtoeslag. Kijk op de website van SVB voor meer informatie over o.a. wat de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang precies is, hoe u de vergoeding kunt krijgen en hoeveel u krijgt. U vindt er ook voorbeelden van berekeningen. Bent u het niet eens met het bedrag dat aan u is uitgekeerd, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het SVB of om een bezwaarschrift bij hen in te dienen.

Vragen & Antwoorden

Ik heb de verkeerde opvang uren doorgegeven aan de belastingdienst wat nu ? Geef direct het juiste aantal uren door middels een wijziging bij de belastingdienst (let op!dit kan met terugwerkende kracht tot 3 maanden,niet verder terug) via de website van de belastingdienst. Stuur een bezwaarschrift via de website van het SVB.    

Klopt het dat ik alleen een deel van mijn eigen bijdragen terug krijg over de afgenomen kinderopvang tijdens COVID-19? Ja dat klopt, voor de exacte percentage berekeningen verwijzen u naar de website van het SVB.    

Ik laat mijn kinderopvangtoeslag bij Un1ek storten, krijg ik dan via Un1ek mijn deel vanuit het SVB op mijn bankrekening? Ja, wij zullen dit ook medio juli/augustus 2020 aan u doorstorten op het bij ons bekende bankrekeningnummer.    

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, maar heb wel een eigen bijdrage betaald, krijg ik deze terug? Ja, ook voor peuteropvang plaatsen en zorgplaatsen krijgt uw eigen bijdrage teruggestort op uw bankrekening.

Share Button
Lees verder »

Vier je zomervakantie bij UN1EK!

Vier je zomervakantie bij UN1EK!

In de zomervakantie van 20 juli t/m 28 augustus 2020 organiseren we in onze kindcentra de leukste vakantieactiviteiten voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Ook wanneer je kind in de schoolweken geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang en/of onderwijs bij UN1EK is hij of zij van harte welkom in onze vakantieopvang. Schrijf je in en kies het gewenste opvangpakket. En je bent helemaal vrij in de keuze van een locatie.

Share Button
Lees verder »

Peuterdans en Wobbelyoga weer van start in september!

In september 2020 gaan er weer nieuwe series Peuterdans en Wobbelyoga van start bij UN1EK. Alle peuters en (groot)ouders mogen meedoen; je hoeft niet bij UN1EK geplaatst te zijn.

Lees verder

Share Button
Lees verder »

App voor wijzigen kindertopvangtoeslag


U kunt vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over uw kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen u bij het voorkomen dat u achteraf kinderopvangtoeslag moet terugbetalen.

De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Uitgebreide handelingen, zoals aanvragen of stopzetten van kinderopvangtoeslag blijven via de website Toeslagen.nl lopen. De app is bedoeld voor veelvoorkomende wijzigingen, bijvoorbeeld uw inkomen en het aantal uren dat uw kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd.

Lees meer informatie over de app via deze link.

Share Button
Lees verder »

CBS Het Visnet geeft uit voorzorg weer afstandsonderwijs


CBS Het Visnet geeft uit voorzorg weer afstandsonderwijs

CBS Het Visnet sluit uit voorzorg per dinsdag 23 juni a.s. de deuren tot en met de zomervakantie en gaat weer over op les-op-afstand. Vorige week was het al onrustig nadat een leerkracht, ouder en kind positief getest waren. Vandaag zijn hier een positieve besmetting van een ouder en een kind bij gekomen en twee leerkrachten laten zich preventief testen vanwege klachten. UN1EK heeft daarom besloten uit voorzorg de locatie te sluiten. De gemeente Vlaardingen en GGD Rotterdam Rijnmond zijn hierover geïnformeerd. Het bestuur wacht de uitslagen van de (nog lopende) testen niet af maar gaat over tot sluiting van de school om de zorgen en onrust bij ouders en verzorgers weg te nemen. Omdat de peuteropvang op dezelfde locatie is gevestigd, sluit deze ook.

‘We hebben gemerkt dat de besmettingen voor onrust en vragen onder ouders hebben gezorgd en vinden het belangrijk de rust terug te brengen voor de kinderen, ouders en onze medewerkers’ legt Rien Wiegeraad, bestuurder van UN1EK, uit. ‘We gaan de kinderen weer op afstand lesgeven en begeleiden, zoals we dit voor de heropening hebben gedaan. Zo kunnen we hen weer op een stabiele basis lesgeven en weet iedereen waar hij of zij aan toe is. We hadden hen graag onbezorgde laatste weken op school en in de peuteropvang gegund, maar vinden de veiligheid en rust nu belangrijker. Wij hebben volop vertrouwen in het team van CBS Het Visnet. Zij zullen er alles aan doen om contact te houden met alle kinderen en te zorgen dat zij weer de mogelijkheden en middelen krijgen om de lessen te kunnen volgen.’

 

Vragen en antwoorden


CBS Het Visnet gaat vanaf dinsdag 23 juni uit voorzorg terug naar onderwijs op afstand. Gaan meer locaties dit doen?
Op dit moment is hier geen aanleiding toe. Tot nu toe is op geen andere locatie een besmetting gemeld onder leerkrachten of pedagogisch medewerkers.

Wanneer zou het kunnen gebeuren dat de locatie van mijn kind(eren) weer de deuren sluit?
Dat hangt helemaal af van de specifieke situatie op dat moment en op díe locatie. Hier kan dus op voorhand geen uitspraak over worden gedaan. Wanneer dit aan de orde zou zijn, worden alle betrokkenen hierover direct geïnformeerd.

Waarom is er besloten om op CBS Het Visnet tot aan de zomervakantie weer onderwijs op afstand te organiseren?
We hebben gemerkt dat de besmettingen voor onrust en vragen onder ouders hebben gezorgd en vinden het belangrijk de rust terug te brengen voor de kinderen, ouders en onze medewerkers. Op deze manier kunnen wij de kinderen weer op een stabiele basis lesgeven en begeleiden en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Hoe houdt UN1EK zicht op eventuele besmettingen op de locaties?
Als een leerkracht, pedagogisch medewerker of stagiaire klachten heeft waarbij het vermoeden is van Covid-19, wordt geadviseerd zich te laten testen. Dit advies geldt overigens ook voor een kind of een ouder of verzorger met klachten, hoewel de locatie daar meestal geen zicht of vat op heeft. Wij zien immers bijna geen ouders of verzorgers, door alle afstandsmaatregelen die er zijn. Wanneer een medewerker zich laat testen, wordt dit centraal geregistreerd en gemonitord. Als diegene negatief getest is, kan het werk weer hervat worden, nadat hij/zij hersteld is. Als diegene positief getest is worden vervolgacties ondernomen volgens de richtlijnen van de GGD.

Share Button
Lees verder »

Mijn kind heeft een snotneus en nu? - UPDATE 17 juni

UPDATE 17 JUNI
Kinderen onder de zes jaar hoeven niet langer thuis te blijven als ze verkouden zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast!

Kinderen van 0- tot 4 jaar die naar de kinderopvang komen en kinderen van 4-6 jaar in groep 1 en 2 met snottebellen mogen naar de locatie komen zolang ze GEEN KOORTS hebben. Bovendien moeten ze thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een persoon die is besmet met COVID-19 of een volwassen gezinslid klachten heeft die horen bij COVID-19.

Het is belangrijk dat deze kinderen met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met COVID-19 of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen zij ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders/verzorgers.

Wij zullen als UN1EK, volgens de richtlijnen, bij de situatie van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking van COVID-19 dit direct melden aan de GGD.

Zijn kinderen met snotneuzen nu wel of niet welkom op de locaties van UN1EK? De enige richtlijnen die wij op onze locaties hierin (kunnen) volgen zijn die van het RIVM en die hebben we voor u op een rijtje gezet, zodat het voor iedereen zo duidelijk mogelijk is:

 • Als de klachten van uw kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het naar school of de opvang komen.
 • Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, houdt u uw kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 • Heeft uw kind nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten of is er een verandering van het klachtenpatroon, dan kunt uw kind op uw verzoek laten testen. Het is dan met name belangrijk om uw kind te testen als het een contact is van een bewezen COVID-19-patiënt of als u zelf, als ouders, klachten heeft die kunnen passen bij COVID-19.
 • Als er in de groep op de locatie 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om uw kind te testen.
 • Indien de test negatief is en uw kind alleen neusverkouden is of een snotneus hebben en verder niet ziek is, mag het naar school of de opvang komen en hoeft het niet thuis te blijven.

 

Heeft u nog andere vragen over het coronavirus en de kinderopvang?
Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang van het RIVM.

Share Button
Lees verder »

Eric Boerhout verlaat UN1EK

Na bijna zeven jaar verbonden te zijn geweest aan UN1EK Onderwijs en Opvang en haar rechtsvoorgangers heeft Eric Boerhout aangegeven per 1 september 2020 te gaan stoppen als bestuursvoorzitter van UN1EK. Eric zal zijn carrière voortzetten als rector/bestuurder van het Ostrea Lyceum te Goes.

UN1EK wil Eric bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en de enorme bijdrage die hij heeft geleverd aan het ontstaan en de ontwikkeling van UN1EK. Mede dankzij zijn inzet is UN1EK landelijk trendsetter en voorbeeld op het terrein van de integratie van Opvang en Onderwijs.

Wij wensen hem veel succes toe met deze vervolgstap in zijn carrière.

De komende weken zal de raad van toezicht van UN1EK zich beraden op de ontstane situatie en u te zijner tijd laten weten hoe zij in de ontstane vacature gaat voorzien.

 

Share Button
Lees verder »

Website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ nu online

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.

Op de website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Share Button
Lees verder »

Dikke pluim voor onderwijs en kinderopvang

Share Button
Lees verder »

Langer naar de peuteropvang vanaf 1 augustus 2020

Gaat uw kind bij UN1EK naar de peuteropvang? Dan gaat er vanaf augustus 2020 wat veranderen voor u!  De minister van onderwijs heeft besloten dat uw peuter langer naar de peuteropvang gaat. De peuteropvang bereidt kinderen voor op de basisschool. Dan gaat het daar meteen een stuk beter. Om kinderen nóg beter voor te bereiden, gaat de peuteropvang extra lang open.

Wilt u weten wat er precies gaat veranderen?

Klik hier om het filmpje met de uitleg te bekijken.

Alle ouders met peuters in de peuteropvang hebben ook een brief ontvangen van de eigen locatie met informatie over wat er precies voor hen gaat veranderen.

Share Button
Lees verder »

Wat gebeurt er na 8 juni?

Op dinsdag 19 mei heeft premier Rutte tijdens de persconferentie een aantal besluiten aangekondigd die voor u en uw kind(eren) van belang zijn. Maar wel met de voorwaarde dat alles nog afhangt of het de komende weken vast komt te staan dat het ook echt veilig is. Daarom is het dus pas per 1 juni definitief.

Nog even alles op een rijtje:

 • Onderwijs en buitenschoolse opvang gaan ook per 8 juni weer volledig open. 

 • Noodopvang: vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg en alleen voor de avond, nacht en in het weekend. Het gaat hier om de 24-uurs opvang en de aanvraag hiervoor gaat dus via de gemeenten. Deze regeling loopt tot 1 juli.

 • Buitenschoolse opvang: de BSO volgt het onderwijs en gaat ook per 8 juni weer open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun reguliere dagen.

 • De compensatieregeling: de compensatieregeling loopt door tot 8 juni. Dit betekent dat als u kinderopvangtoeslag ontvangt en deze de afgelopen periode heeft doorbetaald, u vergoed wordt voor de periode van 16 maart t/m 7 juni. Het streven is dat u deze in de maand juli op uw bankrekening krijgt. Lees hier alle vragen & antwoorden voor uitgebreide informatie.

 • Kinderen worden door premier Rutte uitgenodigd om mee te denken met de invulling van de 1,5 meter samenleving. U kunt hierover in gesprek gaan met uw kind(eren). Er zullen hier de komende periode zeker nog initiatieven voor worden ontwikkeld. Onze locaties houden u hiervan op de hoogte!

Klik hier voor meer informatie van het RIVM over Kinderen en COVID-19.

Share Button
Lees verder »

Naar de opvang (situatie vanaf 8 juni) - vragen & antwoorden

Onderstaande vragen en antwoorden zijn opgesteld naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 19 mei 2020.

Wanneer gaat de BSO weer volledig open? 
De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt. 

Is er na 8 juni, als de scholen en BSO’s weer volledig open zijn, nog noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep? 
Op 8 juni stopt de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni en tot 1 juli, alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. 

Mijn BSO kan mijn kind niet eerder ophalen van school, wat gebeurt er dan? 
Als scholen hun openingstijden aanpassen en de BSO de kinderen niet eerder kan ophalen, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. 

School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen? 
De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO. 
Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang? 
Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen, zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit. 

Mijn kind behoort tot een risicogroep / Iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO? 
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of je kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de school- of locatieleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan. 

Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben? 
Het kind mag niet naar school of de opvang als: 
– het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden; 
– het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. 

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts, kan hij of zij dan wel naar de  kinderopvang? 
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 

Kan ik mijn kind laten testen? 
Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en deze registreert dit. 
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Dit geldt als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.  
Zie hiervoor ook het RIVM-testbeleid

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Share Button
Lees verder »

Onze locaties gaan weer open!

Onze locaties gaan vanaf 11 mei weer open. Wij hebben de kinderen gemist en zijn blij dat we ze weer kunnen zien. Ook al is het nog niet allemaal zoals we gewend zijn, gaan we er met elkaar weer het beste van maken. Onze locaties zullen u informeren hoe het voor uw kind(eren) geregeld is, maar hier vindt u een overzicht van onze algemene afspraken en informatie van het RIVM over het testbeleid van kinderen.

Algemene afspraken

 • Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
 • Ouders mogen, waar het niet noodzakelijk is, niet naar binnen bij de locaties. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht of komen zo veel mogelijk zelf. Volg de aanwijzingen van de locatie op, zoals haal- en  brengtijden om piekmomenten te voorkomen, manieren van overdracht en de looproutes in en rondom de locaties.
 • Wilt u een van onze medewerkers persoonlijk spreken, dan kan dit op de wijze die vanuit de locatie aangegeven wordt. Dan kan telefonisch, via WhatsApp,  via email of een videocall zijn.
 • Op al onze locaties zullen de strikte hygiënerichtlijnen van het RIVM opgevolgd worden. 
 • U kunt hierop, wanneer nodig, aangesproken worden door andere ouders of medewerkers en spreekt u zelf ook andere aan wanneer zij zich niet aan de afspraken houden. Zo houden we elkaar ook scherp.
 • Wij volgen het testbeleid van de RIVM voor onze medewerkers. Is er een pedagogisch medewerker of leerkracht ziek en is er geen vervanging, dan blijven de kinderen thuis.
 • Voor meer informatie over het testbeleid van de kinderen – klik hier

Op Hemelvaartsdag (21 mei) zijn alle locaties gesloten. Er is wel 24-uurs opvang. Op de vrijdag na de Hemelvaartsdag is onderwijs gesloten en de noodopvang geopend.

Opvang

 • De noodopvang blijft bestaan. We houden er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt, maar het is mogelijk dat we een plek moeten aanbieden in een andere groep of zelfs locatie als de eigen groep van het kind te vol is of er te weinig personeel is op de locatie.
 • Tussen onze medewerkers en richting de ouders houden wij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand. In de kinderopvang, als het gaat om de opvang van baby’s, dreumesen en peuters, is dit in sommige gevallen, door de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
 • Buitenschoolse opvang is er alleen voor het kind op de dagen dat hij/zij naar school gaat. Dit om ook de noodopvang doorgang te kunnen laten vinden voor ouders in cruciale beroepen. De compensatieregeling loopt door voor zowel de 0-4 opvang als de BSO.
 • Het (tijdelijke) beleid rondom het  ruilen van dagen, zal per locatie aan u worden uitgelegd. Wel zal ruilen allereerst mogelijk zijn voor de ouders die gebruik maken van de noodopvang, dan voor de opvang die nodig is om de kinderen binnen 1 gezin op dezelfde dagen naar de locatie te kunnen laten komen. Als laatste worden de ‘normale’ ruilaanvragen goedgekeurd mits de bezetting op de groep het toelaat.
 • Heeft u een contract voor 1x naschoolse opvang, dan kunt u zelf aangeven op welke schooldag van uw kind, u aansluitend de NSO wilt afnemen. Geeft u dit dan wel door op de BSO locatie.

Onderwijs

 • De groepen worden opgesplitst en de kinderen komen een hele dag naar school.
 • We maken 2 koppeldagen: de ene groep komt op maandag & donderdag, de andere groep komt op dinsdag & vrijdag. Woensdag is thuiswerkdag. De indeling van de groepen wordt door de locaties bekend gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gezinnen met meerdere kinderen op de locatie, zodat zij op dezelfde dagen zijn ingedeeld.
 • Op al onze locaties geldt een continurooster, ook waar dit eerst niet was. Dit om zo min mogelijk haal- en brengmomenten te hebben.
 • Kinderen die normaal gesproken naar de buitenschoolse opvang gaan, mogen dit alleen op de dagen dat zij naar school komen. Dit om ook de noodopvang doorgang te kunnen laten vinden voor ouders in cruciale beroepen. De compensatieregeling loopt door. Ook als u bijvoorbeeld een contract heeft voor 3 of 4 x naschoolse opvang, dan mag uw kind 2x naar de NSO (op de schooldagen), de andere 2 dagen dat hij/zij niet naar school gaat, dus niet.

Heeft u nog specifieke vragen, dan kunt u altijd terecht bij onze collega’s op uw eigen locatie. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden, speciaal gericht op uw situatie.

Wanneer houd u uw kind(eren) thuis?

Kinderen met de volgende klachten blijven thuis:
– Neusverkoudheid
– Loopneus
– Niezen
– Keelpijn
– Lichte hoest
– Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden)

Zij mogen pas weer naar de locatie komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de locatie komen.

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de leidinggevende van de locatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de locatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de locatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af – zie testbeleid RIVM.

RIVM: Testbeleid kinderen van 0 t/m 12 jaar in (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang

Het is gebruikelijk dat scholen en kinderopvangorganisaties uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  afdeling infectieziektebestrijding. In het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid meldt de schoolleider of locatiemanager het optreden van een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal vastgesteld op 3 of meer.

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

– Indien de test negatief is, kan het kind weer naar school of kinderopvang.

– Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar school of kinderopvang.
 

Bij alle kinderen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de ouders met wie het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Gezinsleden van een kind met COVID-19 moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen verder precies genomen moeten worden op de school of de kinderopvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school of kinderopvangorganisatie.

Share Button
Lees verder »

Veelgestelde vragen over onderwijs en opvang na 11 mei

Vragen & Antwoorden

1. Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Scholen en buitenschoolse opvang (BSO) zijn op dit moment bezig met de vormgeving van de gedeeltelijke openstelling. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt. 

2. Tot welke datum is de kinderopvang gesloten? 
Tot 11 mei zijn kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang gesloten. Op 11 mei gaat de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van het onderwijs. De BSO is voor en na schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Scholen en BSO zijn op dit moment bezig met de vormgeving van de gedeeltelijke openstelling. De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.  
De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang. 
Een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

3. De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang.
Let op: het kind mag niet naar de opvang als:
– het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
– het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
Het RIVM raadt aan dat pedagogisch medewerkers en gastouders die behoren tot een risicogroep niet met kinderen werken. Mocht uw gastouder tot een risicogroep behoren, is het verstandig om contact op te nemen met uw gastouderbureau. 

4. De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: het kind mag niet naar de opvang als:
– het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
– het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

5. Hoe verloopt de noodopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast? 
Voor kinderen van 1 of beide ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

6. Is mijn school verplicht om hele dagen onderwijs aan te bieden?
Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken BSO’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden, wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen BSO’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis)werkende ouders maximaal ondersteund. Bij alle scholen van UN1EK gaan de kinderen hele dag naar school en geen halve dagen.

7. Als mijn school kiest voor kortere hele dagen (bijv door een continu-rooster), kan mijn kind dan wel naar de BSO?
Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, zijn scholen opgeroepen om in deze periode een continu-rooster te hanteren: dan blijven alle kinderen tussen de middag over. Dit wordt overgelaten aan de scholen. Bij overblijven is het raadzaam dat scholen hun eindtijd niet aanpassen, zodat BSO’s op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school.
Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de BSO waarmee u een contract heeft. Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van (de omvang van) het contract dat u met de BSO heeft. Als de basisschool kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Het kan zijn dat uw basisschool hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie.
Voor informatie over wat er voor u geldt kunt u terecht bij uw school en/of opvanglocatie.

8. Wat moet de kinderopvang of gastouder doen om verspreiding van corona te voorkomen als alle kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang komen?
Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij vanaf 11 mei moeten nemen. U zult door uw eigen locatie geïnformeerd zijn/worden over de gang van zaken aldaar.

9. Kan mijn kinderopvanglocatie vragen om een verklaring van mijn werkgever om vast te stellen of ik een cruciaal beroep heb? 
Er wordt van de ouder geen bewijslast gevraagd, zoals een werkgeversverklaring. We gaan er vanuit dat dit op basis van vertrouwen en zelfselectie plaatsvindt. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

10. Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is tot 11 mei alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan raadt de overheid u dringend aan om tot 11 mei 2020 thuis te werken (als dat kan). Ook na 11 mei blijft het advies zo veel mogelijk thuis te werken waar dat kan. U kunt dan wel weer gebruik maken van kinderdagopvang en gastouderopvang, en gedeeltelijk van buitenschoolse opvang.

11. Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is tot 11 mei alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kinderen zelf opvangen. 

12. Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?
Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld opa en oma), te vermijden.

13. Ik heb na 11 mei nog noodopvang nodig in de avond, nacht en/of het weekend. Waar kan ik terecht? 
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang ook bij UN1EK door. Mocht u nu al gebruik maken van noodopvang in de avond, nacht en/of het weekend kunt u met uw vragen terecht bij deze, voor u al bekende locatie. Mocht u nog geen gebruik gemaakt hebben van deze vorm van noodopvang, maar denkt u hier na 11 mei wel een beroep op te moeten doen, neemt u dan contact op met uw gemeente. 

14. Mijn kind ging de afgelopen weken naar de noodopvang (dagopvang of gastouder). Kan ik hem/haar vanaf 11 mei nog brengen?
Voor kinderen van één of beide ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang door zoals het vanaf 16 maart ook al geregeld was. Wel is het zo dat vanaf 11 mei de reguliere kinderopvang ook weer open is. Het kan dus zijn dat op de locatie waar u uw kind voor 11 mei voor noodopvang bracht, geen plek meer is voor uw kind. Wij zullen dan samen met u bekijken op welke andere groep of locatie er wel plek is voor uw kind.

15. De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? 
Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. 

16. Voor wie is de vergoeding bedoeld?  
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).
Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders.

17. Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?
In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

18. Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?
Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.
Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.
Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open gaat, wordt de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

19. Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).
De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

20. Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.
Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.
Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

21. Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja:
– Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook de komende tijd vragen wij u de factuur te blijven betalen.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
– U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
– Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt gewoon doorbetaald. Ook hier geldt dat u wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen wel doorgeeft aan de Belastingdienst.
– Als u de kinderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
– Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
– De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
– De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van kinderopvang voortduurt. 

22. Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst.
Als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. U doet dus alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

23. Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:
– Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
– Dan behoudt u recht op kinderopvangtoeslag en betaalt de overheid deze gewoon door.
– Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
– De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.
– De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van kinderopvang voortduurt. 

24. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

25. Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs). Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.
Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:
– In uw contract staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
– Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
– Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.

26. Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

27. Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders


Share Button
Lees verder »

Uitwerking Compensatieregeling Kinderopvang

De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Update 28 april
Onderwijs en Opvang start weer op 11 mei! Voor de meest actuele vragen en antwoorden verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In een brief aan de ouders hebben we de uitwerking van de regeling toegelicht.

In het kort

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl

Vragen & Antwoorden Uitwerking Compensatieregeling

1. Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?
Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot en met in elk geval 28 april 2020. Op 21 april zal meer bekend worden over de maatregelen na 28 april. Mogelijk wordt de sluitingsperiode van verlengd.

2. Wat als de opvang ook na 28 april gesloten blijft?
Dan loopt ook de compensatieregeling door. Het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

3. Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?
Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

4. Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort aan het einde van de sluitingsperiode kinderopvang door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Het bedrag over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

5. Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of UN1EK?
De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief.

6. Wat is het maximum uurtarief?
Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

7. Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?
Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’). De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij
de Belastingdienst Toeslagen.

8. Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?
U kunt bij UN1EK aangeven dat u afziet van compensatie.

 • Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan UN1EK alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de Belastingdienst (dit noemen we het buiten-fiscale deel). Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt (dit wordt het binnen-fiscale deel genoemd).
 • Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal UN1EK uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

9. Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?
Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

10. Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?
Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

11. Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?
U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

12. Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?
Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in dit overzicht Vragen en Antwoorden.

13. Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?
Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

14. Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?
Neem contact op met UN1EK en vraag advies.

15. Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

16. Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?
Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

17. Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?
Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al een contract heeft bij de kinderopvang en heeft de factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders gecompenseerd voor uw eigen bijdrage. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/ouders

Share Button
Lees verder »

Brief over langere sluiting - 1 april 2020

 

Beste ouders/verzorgers, 

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet gisteravond bekend gemaakt. Dit wil zeggen dat al onze locaties gesloten blijven en de noodopvang blijft doorlopen tot en met 28 april. 

Dat is vooral heel belangrijk voor de gezondheid van iedereen, maar niet ideaal voor de kinderen. Want wat betekent dit voor hen? Hoe blijven zij aansluiten en hoe gaat het nu verder? Of straks als ze overgaan naar de volgende groep?  

Op allerlei hele inspirerende manieren krijgt het lesgeven op afstand en het in gesprek blijven met elkaar al steeds meer vorm. De noodopvang voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen is in heel korte tijd goed georganiseerd. Maar hoe langer dit duurt, hoe meer verschillen er kunnen ontstaan. Dat is misschien niet altijd te vermijden. Het ene kind kan nu eenmaal makkelijker thuis zich vermaken of leren dan het andere. Maar het blijft moeilijk, zeker als je als ouder of verzorger nu zelf hard moet werken, je misschien niet alle middelen of ruimte hebt voor thuisleren of je kind zich moeilijk kan concentreren of lastig laat motiveren. Hij of zij is misschien bang, mist de structuur, de vriendjes en de leerkracht of leidster (en andersom!). 

Het is een hele lastige situatie en niemand kan ons precies vertellen wat de gevolgen zullen zijn. Wij doen er in ieder geval met elkaar alles aan om zo goed mogelijk overal op in te spelen. Oplossingen te bedenken voor de problemen die er zijn en oog te hebben voor elkaar. Want ondanks alles zien wij ook mooie dingen gebeuren, fantastische initiatieven van onze kinderen, ouders en medewerkers. En daar houden we ons in deze onzekere tijd aan vast! 

Ondertussen is er ook voor u de taak om uw kind(eren) te begeleiden en les te geven, want wij en zij kunnen niet zonder uw hulp. Maar dat valt niet altijd mee. Om u hierbij te helpen is er een website voor ouders opgezet. Hier vindt u volop informatie en praktische tips. 

Heeft u vragen of zorgen, neemt u dan contact op met de directeur of manager van uw locatie. Wij zullen u de komende periode blijven informeren. Kijk ook op de website van UN1EK voor het laatste nieuws. 

Wij wensen u veel gezondheid en wijsheid toe. Samen staan we sterk tegen Corona! 


Rien Wiegeraad & Eric Boerhout
Bestuurders UN1EK Onderwijs en Opvang

 

Share Button
Lees verder »

PERSBERICHT - Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Lees hier het hele persbericht

Lees hier de vragen en antwoorden over deze compensatieregeling

Share Button
Lees verder »

Nieuwsbrief Ouders - 19 maart 2020In deze nieuwsbrief voorbeelden van hoe de IKC’s en de ouders/verzorgers en kinderen omgaan met de uitdagingen van les op afstand (Thuis op School) in deze spannende en onzekere tijden. En verder:

 • Noodopvang vitale beroepen
 • Wel of niet betalen voor de opvang?
 • Eindtoets groep 8 gaat niet door
 • Ondertussen bij Gastouderbureau Groot in Klein
 • Links naar sites voor meer informatie

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen:
Nieuwsbrief – 19 maart 2020

Share Button
Lees verder »

Alle locaties van UN1EK gesloten

DE INVENTARISATIE IS AFGEROND. HEEFT U TOCH NOG OPVANG NODIG, DAN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE LOCATIE.

16 maart 2020 – 08.30 uur

Gisteravond heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf vandaag de scholen en opvanglocaties gesloten zijn tot 6 april 2020. Dit betekent dat dus ook alle locaties van UN1EK gesloten zijn.

De overheid heeft een beroep op de opvangorganisaties gedaan om voor de kinderen van ouders die in de vitale beroepen werkzaam zijn opvang te bieden. Het overzicht van deze beroepen vindt u  hier. Wij zijn er trots op dat wij deze bijdrage kunnen leveren en trots op al onze medewerkers die zich elke dag weer inzetten, op welke manier dan ook, in deze onrustige tijden!

Bent u een ouder met een vitaal beroep?
Bent u werkzaam in een vitaal beroep en kunt u zelf echt geen opvang regelen, dan heeft u recht op het opvangen van uw kind(eren). U kunt hier een aanvraag voor indienen met behulp van dit (digitaal) formulier. U kunt uw kind vooralsnog op de gebruikelijke locatie brengen.

Op dit moment kunnen we nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord geven. De komende dagen worden er verdere plannen uitgewerkt.
We zullen u de komende periode blijven informeren.

Share Button
Lees verder »

Update coronavirus - brief aan alle ouders

Vlaardingen, 13 maart 2020

 

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren zijn er nieuwe updates van het RIVM geweest en een persconferentie van onze premier Rutte rond het Coronavirus. Daarin heeft hij aangekondigd dat de scholen de komende tijd open blijven, maar dat personeel en kinderen met klachten thuis moeten blijven. Wij hebben deze als volgt vertaald naar de dagelijkse praktijk op de locaties van UN1EK.

De volgende afspraken blijven van kracht:

•    Was je handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
•    Wij geven elkaar geen hand en houden afstand.

Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer uw locatie hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden. Wij willen u dringend vragen uw kind(eren) op tijd en bij zowel bij onderwijs als de opvang (indien van toepassing) af te melden op de gebruikelijke wijze.

U als ouder, vragen we uw kind(eren), waar mogelijk, zelfstandig naar binnen te laten gaan en bij de deur af te zetten, met uitzondering van kinderen van 0-4 jaar.

Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze locaties uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de locatie. Wel zullen we onze stagiaires en vrijwilligers nodig hebben om de groepen te blijven bemannen.

In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. Op de website van UN1EK vindt u ons laatste nieuws en voor vragen rondom de situatie op uw locatie, kunt u zich richten tot de directeur. Wij verwijzen u voor algemene informatie naar onderstaande websites:

•    RIVM.nl/coronavirus/vragen-antwoorden
•    GGD Rotterdam-Rijnmond

Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee UN1EK rekening moet houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatregelen zijn, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Met vriendelijke groet,

Eric Boerhout
Bestuurder UN1EK Onderwijs en Opvang

Share Button
Lees verder »

Coronavirus

12 maart 2020

Het coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. Ook in onze regio zijn er besmettingen gemeld.

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus.
UN1EK volgt de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Is mijn locatie geopend?
We volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Zij geven aan dat de kinderen naar school en de opvang kunnen. Minister Bruno Bruins van VWS bepaalt of een sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Wat doet mijn locatie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Welke maatregelen nemen de locaties?
Wij hebben onze protocollen aangescherpt en zijn extra alert op de dagelijkse hygiëne. Op al onze locaties zijn duidelijke informatieve posters te vinden om de maatregelen te nemen ter voorkoming van de virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze zijn simpel, maar heel effectief:

 • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Neem afstand van iemand die niest.
 • Bel de huisarts of GGD bij koorts.

We leggen de kinderen uit hoe zij hun handen moeten wassen en hoe zij moeten hoesten of niesen. Bij het binnenkomen en naar huis gaan zullen we de kinderen groeten zonder hen een hand te geven om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.

AANVULLENDE MAATREGELEN NAV PERSCONFERENTIE 12 MAART

Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer uw locatie hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden. Wij willen u dringend vragen uw kind(eren) op tijd en bij zowel bij onderwijs als de opvang (indien van toepassing) af te melden op de gebruikelijke wijze.

U als ouder, vragen we uw kind(eren), waar mogelijk, zelfstandig naar binnen te laten gaan en bij de deur af te zetten, met uitzondering van kinderen van 0-4 jaar.

Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze locaties uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de locatie. Wel zullen we onze stagiaires en vrijwilligers nodig hebben om de groepen te blijven bemannen.

 

Wat doen de locaties als een kind ziek wordt?
Mochten wij bij een kind griepachtige verschijnselen constateren, dan volgen wij dit protocol:

 1. Wij nemen altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op de locatie griepverschijnselen krijgen, moeten naar huis!
 2. Wij adviseren om telefonisch contact op te nemen met de lokale GGD.
 3. Als het coronavirus wordt geconstateerd of vermoed, meld het ons direct, dan nemen wij contact op met de lokale GGD.
 4. In overleg met de GGD worden maatregelen op locatie genomen.
 5. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).
 6. Het informeren van de overige ouders zal zorgvuldig, accuraat en in afstemming met de GGD plaatsvinden.

Wat doen de locaties als een medewerker ziek is?
Medewerkers die verschijnselen vertonen van het coronavirus moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Wat verwachten wij van u?

 1. We verwachten dat er geen zieke kinderen naar school/opvang worden gestuurd en dat u bij griep dat telefonisch aan ons doorgeeft.
 2. We verwachten dat degene die uw kind komt halen en brengen vrij is van griep(verschijnselen) en niet (meer) besmettelijk is voor anderen.
 3. Als uw kind, of de brenger/haler van uw kind griep(verschijnselen) heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de leerkracht/pedagogisch medewerker? Hiermee houdt u de kans op verspreiding zo klein mogelijk.

Mijn kind mag niet naar de opvang komen door het advies van het RIVM. Kan ik compensatie krijgen voor deze uren?
Wanneer uw kind niet naar de opvang kan komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u uw kind ziek meldt. Er wordt geen restitutie verleend voor de opvang.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze richtlijnen voor lastige situaties zorgen. Dit is geen maatregel van UN1EK. We volgen in dit geval altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We kunnen de gezondheidsklachten niet zelf beoordelen, alleen het advies van de deskundigen volgen en de medewerking van ouders hierin vragen.

Mijn kind gaat naar een gastouder bij Gastouderbureau Groot in Klein. Welke maatregelen worden bij mijn gastouder genomen?
Kijk voor alle informatie hierover op:

 

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat uw vraag over hoe UN1EK handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met UN1EK via info@un1ek.nl.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.

Share Button
Lees verder »

Flexibele opvangpakketten en tarieven 2020 zijn bekend

De flexibele opvangpakketten en -tarieven van UN1EK voor 2020 zijn bekend! In de brochure ‘tarieven en opvangpakketten 2020‘ zijn alle pakketten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang omschreven met de bijbehorende tarieven. UN1EK biedt ontwikkelingsgerichte en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. U kunt kiezen voor een flexibel opvangpakket dat aansluit bij uw werk- en gezinssituatie: 52, 49 of 40-weken hele dagopvang, flexibele opvang op wisselende dagen, verlengde opvang vanaf 07:00 uur met ontbijt, vakantieopvang, gastouderopvang, het is allemaal mogelijk bij UN1EK. Dat geeft rust in uw gezin en is goed voor de brede ontwikkeling van uw kind(eren).

 


In de brochure vindt u rekenvoorbeelden, die u een indicatie geven van de netto kinderopvangkosten inclusief Kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening van uw Kinderopvangtoeslag 2020 maken. Via de Kostencalculator kunt u in twee stappen een indicatieve berekening maken van de kosten voor hele dagopvang en peuteropvang bij UN1EK.

De medewerkers van de Klantenservice adviseren u graag over het opvangpakket dat bij uw werk- en gezinssituatie past.U kunt hen bereiken via 010 – 435 56 11 (keuze 1) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur of via plaatsing@un1ek.nl.

Heeft u kinderen die naar onze opvang gaan, vergeet dan niet uw Kinderopvangtoeslag aan te passen vóór 1 januari 2020! U heeft hierover een uitgebreide brief met informatie per e-mail ontvangen.

 

Uw kind is van harte welkom!

UN1EK biedt in alle IKC’s hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De IKC’s van UN1EK hebben een UN1EK profiel, bijvoorbeeld kunst, natuur, techniek of taal. De binnen- en buitenschoolse activiteiten sluiten op elkaar aan, waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. U bent van harte welkom voor een rondleiding in onze kindcentra zodat u kunt ontdekken welke locatie het beste bij u en uw kind(eren) past.

Share Button
Lees verder »

UN1EK op het Winterterras

Van vrijdag 13 december tot en met zaterdag 11 januari is in het Oranjepark de eerste editie van het WINTERTERRAS. Er is een overdekte ijsvloer van 450 m2, en een unieke skateway van 140 meter lang in de open lucht. Vrij schaatsen kan zeven dagen per week van 09.00 – 21.00 en in het weekend tot 22.00 uur. Er is Fitness on Ice, je kunt er curlen met je collega’s, vrienden of familie en er worden schaatsclinics gegeven. En onze BSO’s gaan er in de vakantie schaatsen met de kinderen – zie onze kerstvakantieprogramma’s. Kortom, een un1eke belevenis in Vlaardingen!

In de sfeervolle ‘warme tent’ kun je terecht voor winterse gezelligheid. Er is een horecagedeelte voor iets te drinken of te eten. Maar ook onze dames van het promotieteam zijn er weer bij! Op de zondag- en woensdagmiddagen gaan zij knutselen en kerststukjes maken met de kinderen, maar zijn ze er natuurlijk ook voor de vragen van ouders over UN1EK.

Voor meer informatie, kijk op www.winterterras.nl.

 

Share Button
Lees verder »

Word JIJ mijn collega?

Dit zijn de verhalen van onze collega’s. Zij vertellen je graag over hun passie, drijfveren en ontwikkelingen binnen UN1EK.

Wil JIJ óók werken in ons UN1EKe team? Kijk dan op werkenbijun1ek.nl!

Stel elkaar de waarom-vraag

Daniëlle Clausing
Adjunct-directeur
IKC van Kampen

Zichtbaar plezier hebben!

Petra Ouwens
Pedagogisch medewerker IKC De Ark
Coördinator promoteam UN1EK

Liefde voor het vak uitdragen

Inge Goerres & Lisette van Vugt
Praktijkopleiders
UN1EK Opvang

Enthousiast en overal voor in!

Angela Esbach
Pedagogisch medewerker
oa. voor Sport outdoor BSO/lid promotieteam

Het begint bij plezier!

Hans Wijma
Directeur
IKC De Regenboog

Ik zie altijd een lichtpuntje!

Birsen Akdemir
Locatiemanager Opvang
IKC Van Kampen

De cirkel is rond!

Martine de Mos
Pedagogisch medewerker
IKC Ichthus

De wereld ontdekken!

Stefan Roskam
Leerkracht groep 6/7
IKC Het Balkon

Jouw mening is belangrijk!

Jolanda Scholte
Medewerker PSZ buitenactiviteit
IKC Prins Willem Alexander

Share Button
Lees verder »

Ondertussen bij de IKC's

NIEUWE HELE DAGOPVANG IKC DE SCHAKEL

Er heeft in heel korte tijd een duurzame renovatie plaatsgevonden bij IKC De Schakel en er staat nu een prachtig toekomstbestendig, energieneutraal en gezond gebouw.

Naast peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang zal er per 1 december ook hele dagopvang mogelijk zijn in dit gebouw. Daar kan nu al op ingeschreven worden via deze link! Wilt u meer informatie of een rondleiding, neemt u dan contact op met de manager Opvang Denise van Deursen – stuur een email.

JEUGDJOURNAAL BIJ IKC DE REGENBOOG

Afgelopen week is er een filmploeg van de NOS op onze locatie IKC De Regenboog Maassluis in groep 8 geweest om te filmen voor het NOS Jeugdjournaal. Er lag een brief in de brievenbus van Huseyin. Toen Hans Wijma, directeur van IKC De Regenboog, de brief van Huseyin las raakte het hem dat. Hij vond het zo moedig van hem en tegelijkertijd voelde hij zijn wanhoop en eenzaamheid. Huseyin is uitgenodigd op de school en heeft zijn verhaal verteld voor de klas.

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/44843-avondjournaal.html

IKC VAN KAMPEN & SCOUTING

Scoutinggroep Marnix van St Aldegonde en IKC Van Kampen slaan de handen ineen. Voortaan zetten de scouts wekelijks de deuren van hun Groepshuis open en laten daarmee de kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) van de Van Kampenschool meedoen met het Scoutingspel. Ook zullen de circa 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar eens per maand een programma aangeboden krijgen in hun eigen schoolgebouw.

VERBOUWING IKC HET SPECTRUM 

Het is zover! Er is gestart met het opknappen van de hele dagopvang. De opknapbeurt is een mooie aanleiding voor thema’s in het IKC. De kinderen mogen ‘meehelpen’ met verhuizen en spulletjes weggooien. Zo maken ze van de nood een deugd. Begin december zal alles afgerond zijn.

BABYMASSAGE BIJ KINDCENTRUM DE VILLA

Babymassage is een liefdevolle manier om je baby beter te leren kennen en te begrijpen. Het is goed voor de geestelijke en emotionele ontwikkeling van je baby. Liefdevol aanraken is van levensbelang voor je kindje. Babymassage is een eenvoudige massage, niet moeilijk om te leren en heerlijk om te ontvangen en te geven. Wil jij je kindje heerlijk laten ontspannen?  Kijk dan voor data en meer informatie op
https://kindcentrumdevilla.nl/babymassage-en-babyconsulent/

BUITENACTIVITEIT KINDCENTRUM PWA BESTAAT 1 JAAR

Op 1 oktober 2018 is Kindcentrum PWA gestart met een geweldig nieuw concept, De Buitenactiviteit. De Buitenactiviteit is voor peuters vanaf 3 jaar die onder begeleiding van twee enthousiaste pm-ers, Cecile Timmermans en Jolanda Scholte, naar buiten gaan en risicovol spelen en leren in de natuur. Onze binnenruimte is in een blokhut in de Heemtuin, waarin we een fantastische samenwerking hebben gevonden met Ton, Lianka en Jan- Willem. Zij onderhouden en beheren de tuin. Hoe mooi is het om les te krijgen van echte ecologen in alles wat groeit en bloeit. Leren hoe je veilig moet oversteken en de ruimte krijgt om je als kind te kunnen ontwikkelen.

Afgelopen week bestond de Buitenactiviteit dus 1 jaar en dat is gevierd.

“We kregen taart en hebben met elkaar gezongen voor Puk. Voor alle kinderen was er een cadeautje, kweek je eigen plant en een vergrootglas. We zijn ook verwend door de kinderen van de peutergroepen de Diamant en de Saffier met een gezellige plant voor op de tafel en een door de kinderen gemaakt schilderij. Lianka had ook nog een mooi cadeautje voor ons, een boekje over insecten. Hartstikke interessant! De hele week organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen om ons 1 jarig bestaan te vieren. Zoals een echt vogelhuisje verven, met een schatkist op zoek naar schatten uit de natuur, die zijn er genoeg te vinden met de herfst voor de deur”

Share Button
Lees verder »

De UN1EK weken!

De landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerker is voor UN1EK de start van de UN1EK weken. Deze duren tot en met 5 oktober, de landelijke Dag van de Leraar.

Wij noemen het UN1EK weken omdat we graag ál onze collega’s in het zonnetje willen zetten: dus niet alleen onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten, maar ook onze onderwijsassistenten, leerkrachten, specialisten, conciërges, IKC directeuren, managers Opvang, servicebureau medewerkers en intern begeleiders.
Want met elkaar zorgen zij iedere dag weer dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en opgroeien tot verantwoordelijke mooie mensen, klaar voor de toekomst!

Dát is UN1EK!

Volg ons de komende UN1EK weken op Facebook & Instagram, daar delen wij de verhalen van onze collega’s. Zij vertellen je graag over hun passie, drijfveren en ontwikkelingen binnen UN1EK.
En wil je graag één van onze collega’s in het zonnetje te zetten? Vergeet hem of haar dan niet te taggen, dit is een mooi moment om het te laten weten! 😉

Wil jij óók werken in ons UN1EKe team? Kijk dan op werkenbijun1ek.nl

Share Button
Lees verder »

Kick-off De Brede Route: interprofessionele stage

 

Studenten van verschillende opleidingen gaan samen stage lopen!

Op donderdag 12 september was de feestelijke kick-off van De Brede Route: 20 studenten van 5 verschillende opleidingen beginnen aan hun gezamenlijke stage voor het schooljaar 2019-2020. Zij volgen een opleiding om leraar te worden, pedagogisch medewerker, hulpverlener of pedagogisch ondersteuner. In feite leren ze allemaal – ieder vanuit zijn eigen invalshoek – om kinderen van 0-12 jaar zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Als zij in hun opleiding al leren om goed samen te werken met collega’s van een andere discipline en elkaars taal leren verstaan, dan hebben de kinderen waar zij later mee gaan werken daar baat bij.

Stage in Integrale Kindcentra

Steeds meer basisscholen en kinderopvangorganisaties werken met elkaar samen in zgn. Integrale Kindcentra. Kinderen van 0 tot 12 jaar worden daar de hele dag opgevangen en krijgen onderwijs. Ook de extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben is meestal aanwezig. Door de onderlinge samenwerking werken allen aan een brede ontwikkeling van kinderen met behulp van doorgaande leerlijnen.

Interprofessioneel samenwerken

Omdat de professionals in een Integraal Kindcentrum allen een verschillende opleidingsachtergrond en verschillende taken hebben, is het zaak om hun werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Dat gaan de studenten leren in hun stage. Zij leren vanzelfsprekend ook hun eigen vak (van leraar, pedagogisch medewerker of hulpverlener), maar daarnaast vormen zij één dag per week een gezamenlijk “interprofessioneel Studenten team” (IST) waarin ze gaan ontdekken hoe de andere vakgenoot naar kinderen kijkt en hoe ze onderling zo goed mogelijk samen kunnen werken.

Opleidingen en organisaties die meedoen

De gemengde teams zijn afkomstig van de volgende opleidingen:

 • Albeda College: pedagogisch werk
 • Zadkine: pedagogisch werk
 • Thomas More Hogeschool: pabo
 • Hogeschool Rotterdam: Social Work
 • Hogeschool Rotterdam: Pedagogisch Educatief Professional

De stageplaatsen zijn:

 • IKC Prins Willem Alexander
 • IKC Bavinck
 • IKC De Ark
 • de Wereld op Zuid

 

      

Share Button
Lees verder »

Claudia Doesburg vertrekt bij UN1EK

“Met gemengde gevoelens wil ik jullie mededelen dat ik per 1 november 2019 UN1EK ga verlaten. Na 15 prachtige jaren bij eerst SKV en later UN1EK voel ik dat het tijd is voor een nieuwe weg. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier gewerkt aan de (door)ontwikkeling van eerst SKV en later UN1EK, organisaties waarbij de ontwikkeling en het belang van kinderen centraal staan.

In de afgelopen jaren ben ik geraakt door jullie bevlogenheid en betrokkenheid. Ik heb oprecht genoten van alle contacten en de samenwerking: UN1EK is een deel van mijn leven geworden. Maar ik voel dat het tijd is om UN1EK los te laten. Loslaten is niet makkelijk maar wel goed voor mijn eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Ontwikkeling in alle facetten heeft altijd centraal gestaan in mijn werk en nieuwe energieën en inzichten opdoen in een andere werkomgeving is op dit moment goed voor mijn eigen ontwikkeling.

Ik ben jullie dankbaar voor de samenwerking, voor het vertrouwen dat ik heb ervaren en voor de mooie ontwikkeling die ik mede daardoor ook zelf heb mogen doormaken.”

Met deze warme woorden kondigde Claudia Doesburg, bestuurder van UN1EK, haar afscheid aan bij haar collega’s, mede-bestuurders en relaties. Per 1 november zal zij een nieuwe uitdaging aangaan in een bestuursfunctie bij een andere organisatie.

UN1EK betreurt dat zij deze stap zet, maar respecteert haar keuze en laat weten dat UN1EK Claudia dankbaarheid is verschuldigd voor haar inzet, haar visie en haar betrokkenheid. Ter borging van de continuïteit zal de Raad van Toezicht van UN1EK op korte termijn een interim lid van het College van Bestuur benoemen. In de komende maanden zal dan een besluit worden genomen over de structurele invulling van de vacature.

Share Button
Lees verder »

Wat een (ZOMER)feest!

Wat was het weer 1 groot feest tijdens het UN1EK Zomerfeest! Mooi weer, enthousiaste collega’s & vrijwilligers en vooral HEEL VEEL BLIJE KINDEREN!

Ook zonder de tomeloze inzet van onze partners Minters, ViB en JOGG,  de medewerking van Creabeats, Clubfit, Stichting Aanzet en TechNetkring & Richard Polman, de ballonnenclown, de bijdrage van onze sponsor Albert Hein en de GRATIS poffertjes actie in samenwerking met de Tosti-tent hadden we er niet zo’n mooi evenement van kunnen maken. En onze dank gaat natuurlijk uit naar de organisatieteam van het Zomerterras!

Bijgaand een kleine impressie van het 5-jarige jubileum van dit UN1EKe feest.

Wil je het complete fotoalbum bekijken? Klik dan op de bijgaande link : https://photos.app.goo.gl/BSkANzh8CCrD1k5t5
Als je in de photobooth bent geweest, klik je op de volgende link https://photos.app.goo.gl/zMLuMeZQJCPuWJ346

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte, boom, lucht en buiten Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, buiten en eten Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan, kind en buiten

Share Button
Lees verder »

Servicebureau GESLOTEN op woensdag 28 augustus

LET OP! Woensdag 28 augustus is het servicebureau GESLOTEN. We dragen met alle medewerkers ons steentje bij aan het UN1EK Zomerfeest!
Stel je bezoek of telefoontje dus even een dagje uit of stuur ons een email. Donderdag zijn we er weer om alle vragen telefonisch te beantwoorden!
Share Button
Lees verder »

UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras

Het Zomerterras in Vlaardingen gaat op vrijdag 16 augustus weer van start. UN1EK feest mee!

Ieder weekend zijn we met het UN1EK Kinderterras aanwezig om met kinderen leuke (knutsel)activiteiten te ondernemen. Op woensdagmiddag 28 augustus sluiten we de zomervakantie feestelijk af met het UN1EK Zomerfeest. Op vrijdagavond 30 augustus gaan we dansend de zomervakantie uit op de UN1EK Kinderdisco.

Share Button
Lees verder »

Vier je zomervakantie bij UN1EK!

In de zomervakantie van 19 juli t/m 30 augustus 2019 organiseren we in onze kindcentra de leukste vakantieactiviteiten en uitstapjes voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Ook wanneer je kind in de schoolweken geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang en/of onderwijs bij UN1EK is hij of zij van harte welkom in onze vakantieopvang. En je bent helemaal vrij in de keuze van een locatie.

Bekijk de vakantieprogramma’s en meld je kind aan via Kindplanner. Wil je uitleg over hoe dat precies werkt? Klik dan hier!

Share Button
Lees verder »

Vakantieopvang registreren

 

De vakantie komt eraan! Tijd om uw vakantieopvang te registreren in Ouderportaal. Zo werkt het.

 

 

Voor een uitgebreide uitleg, ga je naar https://un1ek.nl/veelgestelde-vragen/#vakantieopvang

Wilt u uw vakantieopvang registreren in ouderportaal?
Ga naar https://un1ek.kindplanner.nl/#/login

Share Button
Lees verder »

UN1EK volop in ontwikkeling

 

UN1EK Onderwijs & Opvang timmert hard aan de weg om de problemen in de opvang en het onderwijs aan te pakken. Of het nu gaat om problemen met armoede in het onderwijs of de arbeidsmarktkrapte, het valt ook de landelijke politiek op en onze oplossingen worden genoemd als voorbeeld voor anderen.

IKC Prins Willem Alexander als voorbeeld voor omgaan met armoede op scholen

Zo staat het verhaal van IKC Prins Willem Alexander als één van de initiatieven centraal in de brochure “Omgaan met armoede op scholen – De keten doorbreken” van de Rijksoverheid.

Opgroeien in armoede heeft een grote impact op de ontwikkeling van een kind en daar wil minister Slob iets aan doen. Scholen vindt hij hierin belangrijk. Leraren en leerlingen hebben veel contact, wat de klas een uitgelezen plek maakt om armoede op te merken. In samenwerking met gezinnen en lokale partners kan er vervolgens worden ingegrepen en ondersteund. Hij heeft daarom een brochure ontwikkeld met daarin een aantal mooie initiatieven van scholen waar alertheid rondom armoede hoog op de agenda staat. Deze initiatieven kunnen dienen als inspiratiebron voor anderen en één van deze scholen is de UN1EK IKC Prins Willem Alexander: ‘Bij ons zijn meedoen en meetellen dé toverwoorden’. Aangepaste schoolreisjes, bemiddeling met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de buitengroep voor de peuters, de ouderkamer en de boodschappentas zijn allemaal initiatieven met maar 1 doel en dat is om alle kinderen en alle ouders mee te laten doen en mee te laten tellen binnen de school, zodat er geen onderscheid is tussen mensen die het wel en niet kunnen betalen. En niet door de portemonnee te vullen, maar wel door mee te denken en te ondersteunen.

Download hier de brochure “Omgaan met armoede op scholen – De keten doorbreken” van de Rijksoverheid.

 

 

UN1EK als voorbeeld voor oplossingen rond personeelstekorten in de kinderopvang

Andere problematiek is het personeelstekort in de kinderopvang. In een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gaat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierop in. Daarin wordt aangegeven dat werkgevers in de kinderopvang de verantwoordelijkheid hebben om in te spelen op de veranderende omstandigheden binnen de kinderopvang en de krapte in de arbeidsmarkt.

Als voorbeeld van een creatieve oplossing om personeel aan te trekken wordt de samenwerking tussen UN1EK en Albeda College in Vlaardingen genoemd. Het samen leer-werkplekken in de kinderopvang aanbieden, waar mbo-studenten Pedagogisch Werk worden opgeleid, wordt gezien als een goed voorbeeld van hoe partijen reageren op de toegenomen personeelsvraag. Ook bij het andere voorbeeld is UN1EK betrokken, namelijk het opleidingstraject van de kinderopvangorganisaties SKCN, SKV (de naam van onze opvangorganisatie voor de fusie tot UN1EK) en SKPC. Binnen een jaar kan een student hierin een volwaardig mbo-diploma pedagogisch medewerker niveau 3 behalen. De kinderopvangorganisaties financieren de opleiding, voorzien een stageplek en iedere geslaagde krijgt een baangarantie van een jaar.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarktkrapte.

 

UN1EK ontwikkelt door…

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen wij in de vorm van Integraal Kindcentra (IKC) waarin opvang en onderwijs samenkomen. In een IKC werken veel professionals vanuit een verschillende opleidingsachtergronden aan de ontwikkelingsperspectieven van de kinderen. Hier zijn interprofessionele vaardigheden voor nodig die nog niet voldoende terugkomen in de huidige opleidingen. Werkgevers en beroepsopleidingen hebben daarom de handen ineengestoken: zij willen de toekomstige professionals goed voorbereiden op een toekomst waarin interprofessioneel werken en een inclusieve benadering vanzelfsprekend is.  Zo is de pilot ‘Brede Route: interprofessioneel leren werken’ ontstaan.

UN1EK werkt in deze pilot samen met alle relevante opleidingen, te weten de ROC’s (Pedagogisch medewerker 4), Pedagogisch Educatief Professional (AD) Pabo (PV3) en Social Work – Jeugd (LWG) om een gezamenlijk stageplan te ontwikkelen voor deze studenten.

Het doel is om door middel van gezamenlijke stages elkaars taal te verstaan, goed te weten wat de expertise van de ander is (en waar ze zelf goed in zijn) en hoe ze samen een meerwaarde voor de kinderen kunnen vormen.

Het resultaat van deze samenwerking is dat in september 2019 de eerste stages starten, o.a. binnen 3 IKC’s van UN1EK. We komen hier dus zeker op terug!

 

Share Button
Lees verder »

Ondertussen bij de IKC's

24 juni 2019

Bavinckschool wordt IKC Bavinck

5 jaar geleden ontvingen we de sleutel van ons nieuwe pand. We gingen verhuizen met 206 kinderen. Nu, na 5 jaar, vieren we feest met ruim 280 kinderen! Reden voor een feestje!
Al 5 jaar werken we intensief samen met opvang. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke kwam samen met onderwijs. Nu heet de peuteropvang De Dolfijnen, aansluitend bij de kleutergroepen Olifanten, Giraffen en Beren. Ook BSO De Bavinck werd gestart. Momenteel hebben we twee groepen, De Orka’s en De Pinguïns. Met 40 kinderen zitten we aan ons maximum. Nu, na 5 jaar, is de tijd rijp om officieel IKC te zijn. We hebben tijdens onze tweedaagse van november met elkaar gesproken en geschreven aan ons eerste IKC schoolplan. We hebben afspraken op papier gezet, gesproken over onze identiteit en over ons ondersteuningsprofiel. Afsluiten hebben we getekend. Ons nieuwe logo en motto is hier ontstaan.
25 juni gaat wethouder Silos dit onthullen. Daarna neemt Samba Salad, net als 5 jaar geleden, de regie voor een ochtend over… Dit wordt weer een geweldig, muzikaal spektakel! In de middag hebben we een sportief Groen en Gezond programma.

Artikel in De Vlaardinger
Artikel op Vlaardingen24.nl


NL Doet bij IKC Kethel 
Afgelopen maart heeft IKC Kethel weer een klus aangepakt tijdens de nationale NL Doet dagen. Deze keer hebben we een schaduwplek gerealiseerd boven de zandbak zodat onze leerlingen ook tijdens de warmste dagen lekker in de schaduw in de zandbak kunnen spelen.

In april hebben de leerlingen officieel de waterpomp van ‘Join the Pipe’ in gebruik genomen. Met het geld van de sponsorloop 2018 en de verkoop van bidons hebben wij de pomp kunnen aanschaffen. Niet alleen is het waterpunt voor ons schoolplein een aanwinst, met onze aanschaf is ook een waterpunt in een derde wereldland gefinancierd. Tevens stimuleren we onze leerling hiermee meer water te drinken. Met het gebruik van de bidons wordt er minder plastic verpakkingsmateriaal gebruikt wat weer ten goede komt aan het milieu.

  


IKC van Kampen
IKC Van Kampen zal met ingang van komend schooljaar een vaste samenwerking aangaan met de scoutinggroep Marnix van sint Aldegonde. Eén maal per week is de BSO op het scoutingterrein onder de deskundige begeleiding van de scoutingleiding en het BSO personeel. Op deze manier kunnen de kinderen ook in het naschools aanbod het motto ‘ontdek en onderzoek’ verder vormgeven. Dit jaar is een pilotjaar geweest en zowel kinderen, ouders als personeel zijn enthousiast dat het een vervolg krijgt.


De Ark heeft nieuwe buitenspeelruimte
Op woensdag 12 juni zou de nieuwe buitenspeelruimte van Integraal Kindcentrum de Ark feestelijk worden geopend. De Ondernemingsvereniging Holy heeft dit project samen met het Ondernemersfonds Vlaardingen gerealiseerd. De officiële opening door de voorzitter van het ondernemersfonds Dirk Jan van de Weerd en bestuurslid van de ondernemingsvereniging Cor Huis in ’t Veld viel letterlijk in het water en zal donderdag 27 juni om half 4 alsnog plaatsvinden.

  

Deze nieuwe buitenspeelruimte past perfect binnen onze gedachte dat buiten spelen en bewegen gezond en goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn wij heel blij met dit initiatief.


Meiden van CBS De Groene Hoek zijn landskampioen
Het meidenvoetbalteam groep 8 is weer landskampioen! Wat zij in groep 6 al presteerden, hebben zij wéér voor elkaar, maar spannend was het wel. Na hun triomftocht langs de lokale en regiofinales, werden zij op de finaledag op 12 juni j.l. bij de KNVB in Zeist ook weer poulewinnaar en wonnen ze de kruisfinales. Maar helaas werd de finale afgelast vanwege de regen. In eerste instantie riep de KNVB iedereen tot winnaar uit, maar uiteindelijk zijn de meiden een dag later alsnog officieel tot landskampioen uitgeroepen op basis van punten. De schaal in onderweg, maar ze zijn toch alvast gehuldigd op school! Maar als de schaal er is, doen we het gewoon nog een keer goed over, want dat hebben ze wel verdiend met deze topprestatie!

Artikel op Maassluis.nu

  


Kindcentrum Prins Willem Alexander in brochure Rijksoverheid over Omgaan met armoede
De ministeries van SZW en OCW hebben een brochure ontwikkeld die scholen moet ondersteunen bij het signaleren van en omgaan met kinderarmoede op school.In deze brochure vertellen meerdere scholen over hun goede praktijk in het omgaan met armoede. In de brochure is een artikel opgenomen over de PWA. Je kunt hun verhaal lezen via onderstaande link.

Download hier de brochure “Omgaan met armoede op scholen – De keten doorbreken” van de Rijksoverheid.

 

 

Share Button
Lees verder »

VACATURE LEERKRACHT MIDDENBOUW OF BOVENBOUW

Wij zoeken een collega. Wil jij werken op ons leuke Kindcentrum in de Westwijk van Vlaardingen? We horen graag van je.

Vacature Schakel leerkracht

 

Share Button
Lees verder »

UN1EK Eat, Meet & Greet druk bezocht

De UN1EK Eat, Meet & Greet is druk bezocht. Onder het genot van een feestelijke welkomstmocktail en heerlijke tapas vonden er heel wat ontmoetingen en goede gesprekken plaats. De lezingen over de nieuwe kansen in het basisonderwijs en de opvang bij UN1EK en het nieuwe lesmodel bij IKC van Kampen werden druk bezocht. Er waren rondleidingen door het unieke schoolgebouw van IKC Prins Willem Alexander, waar opvang en onderwijs op een mooie manier samenkomen. In het najaar volgt een nieuwe Eat, Meet & Greet, dus ben je alsnog geïnteresseerd, hou dan onze Facebookpagina in de gaten!

 

 


 

KOM NAAR DE UN1EK EAT, MEET & GREET

 

Dinsdag 11 juni a.s. organiseert UN1EK een kennismakingsavond voor iedereen die op zoek is naar een inspirerende baan in het onderwijs of de opvang bij onze vernieuwende organisatie. Het event vindt plaats bij Kindcentrum Prins Willem Alexander, Gansfoortstraat 1-5 in Vlaardingen. Je bent van harte welkom tussen 18:00 tot 20:00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje krijg je alle  informatie over UN1EK, de ontwikkelingen binnen onderwijs en opvang en de kansen die dit jou biedt en maak je kennis met onze collega’s.

Wat wil JIJ betekenen voor onze kinderen?

Dit is je kans om op een informele manier je te oriënteren op een baan bij UN1EK. Laat je inspireren tijdens de twee lezingen over vernieuwende onderwijsconcepten en de kansen die voor jou ontstaan door alle ontwikkelingen binnen het onderwijs en de opvang. De IKC- en schooldirecteuren en managers kinderopvang van UN1EK vertellen hoe zij in hun locatie invulling geven aan ontwikkelingsgerichte opvang en toekomstgericht onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Je krijgt een rondleiding door het IKC. De opleidingscoördinatoren van UN1EK kunnen je alles vertellen over de opleidingsmogelijkheden binnen UN1EK. En wil je snel aan de slag? Je kunt je uitgebreid laten informeren over de actuele vacatures bij UN1EK en direct in gesprek gaan met de HR adviseurs.

Ben jij UN1EK? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je gediplomeerde leerkracht of leerkrachtondersteuner en op zoek naar een inspirerende baan in een vernieuwende organisatie? Ben je pedagogisch medewerker en wil je graag werken bij één van onze opvanglocaties? Of heb je interesse om ooit door te groeien naar het onderwijs? Wil je weer aan de slag in het basisonderwijs, maar wil je ook ruimte hebben voor andere dingen? Wil je naast je werk ook nog tijd hebben voor je studie? Heb je kinderen, maar wil je toch nog parttime aan de slag? Ben je werkzaam in een andere branche, maar wil je in het basisonderwijs werken? Als zij-instromer of via een Beroeps Begeleidende Leerweg? Of zou je het leuk vinden om bijvoorbeeld één dag in de week les te geven?

Kom dan zeker langs, want wij zijn op zoek naar jou! Kijk op https://werkenbijun1ek.nl voor het hele programma en meld je aan voor UN1EK Eat, Meet & Greet.

Share Button
Lees verder »

UN1EK organiseert medezeggenschapsavond

Gisteravond organiseerden de centrale UN1EK raad en het college van bestuur van UN1EK in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen een medezeggenschapsbijeenkomst. Alle leden van de IKC- en medezeggenschapsraden, managers en directeuren, het college van bestuur en de raad van toezicht waren uitgenodigd. Kortom, iedereen die is betrokken bij het maken en toetsen van beleid binnen UN1EK. De 115 deelnemers ontmoetten en inspireerden elkaar en volgden diverse workshops.

Share Button
Lees verder »

Curriculum.nu

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK behoudt HKZ-ISO certificaat in 2019

Deze week ondergingen onze locaties voor kinderopvang en de afdelingen op het UN1EK servicebureau een externe audit.

UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang in alle locaties: hele dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en het gastouderbureau.

Share Button
Lees verder »

Landelijke staking in het onderwijs op 15 maart

De vakbonden AOb en FNV voeren in de week van 11 tot 15 maart een landelijke actie om het kabinet ertoe te bewegen extra te investeren in het onderwijs. De inzet van de actie is verhoging van de salarissen en extra middelen om de werkdruk te verlagen voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs.

De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Share Button
Lees verder »

Duurzame renovatie IKC De Schakel kan van start

Op donderdag 21 maart 2019 ondertekenen wethouder Jacky Silos van de gemeente Vlaardingen, Jan Willem Sloof van het bouwconsortium ‘Fit 4 the Future’ en Eric Boerhout van UN1EK de overeenkomst voor de duurzame renovatie van IKC De Schakel in Vlaardingen. Alle seinen staan op groen: de renovatie gaat van start in mei 2019!

School vol Energie

Het gebouw van IKC De Schakel moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de hedendaagse regelgeving voor kinderopvang- en onderwijs. In 2018 is het project aangemeld voor het programma ‘Scholen vol Energie’. Binnen dit programma worden bestaande scholen duurzaam gerenoveerd tot een gebouw met 0-op-de-meter (energieneutraal) en een gezond binnenklimaat voor kinderen en medewerkers. Na de renovatie krijgen alle kinderen van 0-13 jaar een plek in een gebouw.  IKC De Schakel biedt dan, naast peuteropvang ook hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Share Button
Lees verder »

Vijf jaar UN1EK: op weg naar nieuw strategisch beleid

In augustus bestaat UN1EK vijf jaar. De strategische koers voor de komende vijf jaar wordt uitgezet. Het college van bestuur vertelt daarover aan collega’s van UN1EK.

“Een mooie quote komt van Winston Churchill: “Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen”. Het zegt ook veel over het leerproces van kinderen. Trial and error noemen de Amerikanen dit. Leren door te doen, leren door fouten te mogen maken, leren doordat er ook steeds volwassenen, professionals om je heen staan om je weer op de been te helpen en aan te moedigen om door te gaan. Voor UN1EK gaan de woorden van Churchill dan ook extra op. We zijn gefuseerd, hebben dat “gewoon” gedaan, samen begonnen aan een reis waarvan we ongeveer wisten wat de bestemming zou zijn.

Nu, vijf jaar verder staan we aan de vooravond van een herbezinning op die koers. We reflecteren op de droom de we vijf jaar geleden hadden. We omschreven die droom toen als volgt: 

Share Button
Lees verder »

Generaties verbinden en inspiratie vinden

De Tweemaster en IKC De Kindertuin gaan samenwerken. Om de samenwerking officieel te maken, werd op vrijdag 8 februari een contract tussen beide instellingen getekend. Dit werd symbolisch gedaan door IKC-leerling Kay Bell (groep ½) en Tweemaster-bewoner meneer De Boode.

Door veranderingen in de samenleving, waarbij het steeds minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties. IKC De Kindertuin en De Tweemaster verbinden door hun samenwerking de generaties in de wijk.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Gisela van Gijn, directeur IKC De Kindertuin

“Van de oudste locatie binnen de UN1EK-koepel verhuisden de medewerkers en leerlingen van CBS ’t Spectrum in Maassluis in augustus 2018 naar het nieuwste gebouw: IKC De Kindertuin. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere: maar liefst veertien jaar werkten we toe naar onze nieuwbouw. Met een vernieuwd team ontwikkelen we nu onze visie en bouwen we een eigen identiteit en UN1EK profiel op. Een spannend maar ontzettend leuk proces! We zijn trots dat er al zo snel een Kindertuingevoel is.”    

Share Button
Lees verder »

UN1EK en Albeda openen Leerwerkplaats voor studenten

Op donderdag 7 februari vieren UN1EK en Albeda College Sociaal & Pedagogisch werk de feestelijke start van de Leerwerkplaats bij IKC Het Spectrum. De Leerwerkplaats is een beroepsgerichte leer-werkomgeving, waar studenten van de mbo opleiding Pedagogisch Werk in de beroepspraktijk van de kinderopvang worden opgeleid. De studenten van Albeda-locatie Buys Ballotlaan Vlaardingen gaan in IKC Het Spectrum onder begeleiding van een docent en een praktijkopleider aan de slag met praktijkopdrachten. 

Share Button
Lees verder »

De Familieklas van IKC De Ark op de NOT

Het team van de Familieklassen van IKC De Ark heeft vorige week op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee workshops verzorgd op de NOT 2019. In de Familieklas bij IKC De Ark wordt bij gedragsproblematiek van kinderen, de driehoek kind-ouder-IKC in een vroeg stadium ingezet. De ouders en het kind komen één dagdeel per week samen naar de Familieklas in IKC De Ark. Een tweede dagdeel wordt het kind gecoacht in de groep. 

Share Button
Lees verder »

BoekStart van start bij IKC De Ark

Op maandag 21 januari gaat BoekStart op feestelijke wijze van start in de hele dagopvang op IKC De Ark. Wethouder Jacky Silos viert dit feestje samen met de kinderen, medewerkers en ouders. BoekStart is een leesbevorderingsproject voor de allerjongste kinderen. Als kinderen op jonge leeftijd plezier hebben met boeken en taal, stimuleert dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Dat geeft kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe kandidaat voor de CUR

De Centrale UN1EK raad (CUR) is verheugd mede te kunnen delen, dat de tussentijdse vacature voor een lid vanuit de geleding ouders onderwijs is ingevuld. Een kandidaat heeft gereageerd op de vacature die op de website van UN1EK was gepubliceerd en intern bekend was gemaakt o.a. bij de lokale IKC raden en medezeggenschapsraden.

In de afgelopen maand vond een kennismakingsgesprek plaats tussen deze kandidaat en het dagelijks bestuur (DB) van de CUR. Robin Hormann is een enthousiaste ouder van een 10-jarig dochter in groep 6 van IKC Ichthus in Maassluis. Hij heeft ervaring met de medezeggenschap binnen UN1EKen was destijds actief betrokken bij het tot standkomen van de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Zijn input op reglement IKC was waardevol. Verder heeft Robin ervaring met bestuur, ambtenaren en gemeentelijke instellingen. Zijn achtergrond in o.a. coaching, facilitair, brandveiligheid, commercieel, non-profit en op juridisch vlak maken dat hij goed aansluit op het profiel en een welkome aanvulling zal zijn binnen de CUR.

De CUR is voornemens om deze kandidaat, Robin Hormann, te benoemen als CUR-lid per 1 januari 2019. Tot 21 januari 2019 kan bezwaar aangetekend worden tegen deze benoeming, per e-mail via cur@un1ek.nl Bij geen bezwaar wordt Robin Hormann benoemd tijdens de vergadering op 21 januari 2019.

We zien uit naar een mooie samenwerking!

Share Button
Lees verder »

Gespecialiseerde babyopvang bij IKC Ichthus

Met ingang van 7 januari is de gespecialiseerde baby opvang bij IKC Ichthus van start gegaan.  IKC Ichthus heeft een babygroep voor kinderen van 0-1 jaar en een dreumesgroep voor kinderen van 1-2 jaar. Er is ook peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar, in een doorgaande lijn naar de basisschool. Door de baby’s en dreumesen in aparte groepen te plaatsen kunnen de pedagogisch medewerkers een leeftijdgericht aanbod verzorgen en is er meer rust in de babygroep.

Bent u zwanger? U bent van harte welkom voor een rondleiding! Er ligt een presentje voor u klaar.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rent de Kidsrun in 2019

UN1EK wil op zaterdag 6 april 2019 met sportieve UN1EK kids meedoen aan de NN Kidsrun in Rotterdam. De NN Kidsrun is 1 kilometer (vergis je niet: 1000 meter!) lang en vindt plaats op de Coolsingel: de officiële finish van de Marathon Rotterdam.

Kinderen vanaf 7 jaar oud van IKC’s, scholen en BSO locaties van UN1EK kunnen zich tot 1 maart 2019 online aanmelden voor ‘UN1EK rent de NN Kidsrun’. Er is in het team plaats voor maximaal 50 kinderen, dus meld je snel aan!

Share Button
Lees verder »

UN1EK opent sport outdoor BSO

Op dinsdag 18 december viert UN1EK de feestelijke opening van de sport outdoor BSO in Polderpoort. Bij de sport outdoor BSO zijn alle kinderen vanaf 7 jaar van alle basisscholen in Vlaardingen welkom om na schooltijd en in de schoolvakanties lekker binnen en buiten te sporten en spelen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Anita van Dam, directeur van De Bavinck

Directeur Anita van Dam en haar team leverden de afgelopen jaren een echt huzarenstukje. Vanuit een lastige uitgangspositie ontwikkelden zij De Bavinck in Vlaardingen tot een bloeiend IKC-in-wording. Dankzij professionele ondersteuning en een goede samenwerking met ouders is De Bavinck er helemaal klaar voor om in 2019 officieel IKC te worden. Sterker nog, in gedachten is het team al bezig met de volgende stap: groepsdoorbrekend onderwijs. En daarna, wie weet, onderwijs vanaf twee jaar.

Share Button
Lees verder »

Uurtarief dagopvang stijgt en kosten kinderopvang dalen in 2019

Vandaag maakt UN1EK de tarieven voor kinderopvang in 2019 bekend. Ondanks een stijging in het uurtarief voor hele dagopvang, gaan de meeste ouders er in 2019 op vooruit omdat de overheid de Kinderopvangtoeslag verhoogt.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rent de Santa Run; ren je mee?

Foto: Rotary Santa Run

Dit jaar wordt in Vlaardingen op zondagmiddag 16 december voor de 5e keer de Rotary Santa Run georganiseerd. De Santa Run is een funrun: je kunt 3,5 kilometer rennen of 8 kilometer wandelen door Vlaardingen.  Met de Santa Run wordt ook geld ingezameld voor een goed doel; dit jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het financieel mogelijk voor kinderen uit een gezin met een minimum inkomen, om mee te kunnen doen aan sport, dans- of toneelles. UN1EK draagt het Jeugdfonds Sport & Cultuur een warm hart toe en wil graag zoveel mogelijk kinderen laten meerennen met de Santa Run.

Deelname aan de Santa Run kost € 12,50. Daarvoor krijg je een kerstmanpak, een medaille en een drankje na afloop. Rotary Vlaardingen en UN1EK hebben een speciaal aanbod voor ouders van kinderen die zijn geplaatst in onze IKC’s, scholen en kindcentra. Met iedere (groot)ouder die meewandelt of -rent met de Santa Run mag een kind gratis meelopen! 

Share Button
Lees verder »

Peuters Kindcentrum Prins Willem Alexander gaan naar buiten

Op maandag 15 oktober viert Kindcentrum Prins Willem Alexander de start van De Buitenactiviteit: een nieuwe unieke samenwerking met de Heemtuin in Vlaardingen Westwijk. Vanuit de hele dagopvang wandelt een groep 3-jarige peuters onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers, op maandag, dinsdag en donderdag naar de Heemtuin om daar de hele dag buiten te spelen. In de blokhut is een mooie groepsruimte ingericht waar kinderen bij slecht weer ook binnen kunnen spelen, eten en drinken en slapen. Aan het eind van de middag is de groep weer terug bij Kindcentrum Prins Willem Alexander.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Bea Olivier, directeur IKC Ichthus

IKC Ichthus in Maasluis is sinds 2015 een integraal kindcentrum. De IKC-wording was voor ons een geleidelijke beweging, waarin we veel aandacht hebben besteed aan het helder formuleren van ons profiel. Daarbij zijn we heel dicht bij onszelf gebleven: we zijn uitgegaan van waar onderwijs en opvang afzonderlijk van elkaar al goed in waren, en waar we samen nog beter in zijn. Ook bij de inrichting van onze organisatie hebben we geen radicaal nieuwe keuzes gemaakt, maar zijn we dicht bij onze eigen kracht gebleven. Zo zijn we gekomen tot een stabiel IKC dat klaar is voor de toekomst!

Share Button
Lees verder »

UN1EK zet deuren open tijdens de inloopweek

In de week voor de herfstvakantie, van 15 t/m 19 oktober, organiseert UN1EK een inloopweek in alle locaties. Onze IKC’s, scholen en kindcentra laten graag zien hoe zij dagelijks inhoud geven aan ontwikkelingsgerichte opvang en toekomstgericht onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  Onze IKC’s, scholen en kindcentra organiseren diverse activiteiten waarbij ouders, kinderen, aanstaande ouders en andere geïnteresseerden welkom zijn. Op de websites van onze locaties is te zien wat er wanneer en voor wie te beleven is. Welkom bij UN1EK!

Op woensdag 17 oktober ontvangen we studenten en aankomende leerkrachten en pedagogisch medewerkers om hen te informeren over de mogelijkheden om te werken en/of studeren bij UN1EK.

Share Button
Lees verder »

IKC De Schakel gaat op SEEF

IKC de Schakel doet op donderdag 20 september mee met de nationale Schoolbrengdag in het kader van SCHOOL op SEEF. Ouders en leerlingen werden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te komen. Hiermee wil IKC De Schakel aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de wijk en rondom het IKC. Daarnaast is wandelen en fietsen goed voor het milieu en nog gezond ook!

Wethouder Bart Bikkers van de gemeente Vlaardingen opende de SCHOOL op SEEF dag op het kleuterplein en begeleide de kleuters langs een verkeerscircuit. Alle kinderen van IKC De Schakel oefenen donderdag op het verkeerscircuit met een veilige deelname in het verkeer. De politie Vlaardingen zal in de loop van de dag ‘verkeerscontroles’ op het plein uitvoeren. De leerlingen van de groepen 7/8 oefenen de beheersproef voor het verkeersexamen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK servicebureau op 20-9 telefonisch onbereikbaar

Op donderdag 20 september is het UN1EK servicebureau telefonisch niet bereikbaar. Er wordt een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd en alle medewerkers worden getraind. Dit betekent dat de telefonische bereikbaarheid van onze afdelingen en medewerkers na donderdag sterk verbetert! Wij bieden onze excuses voor het ongemak.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met onze locaties of stuur een e-mail naar de betreffende afdeling of medewerker.

Share Button
Lees verder »

UN1EK viert de officiële opening van IKC De Kindertuin

Op woensdag 19 september viert UN1EK onderwijs en opvang de officiële opening van IKC De Kindertuin in Maassluis. IKC De Kindertuin heeft aan het begin van dit schooljaar de deuren geopend van het prachtige nieuwe gebouw aan de Guido Gezellestraat in Maassluis. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er terecht voor hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. De medewerkers van opvang en onderwijs werken binnen IKC De Kindertuin samen als 1 team vanuit 1 pedagogische visie. Zo ontstaat voor kinderen een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Share Button
Lees verder »

De Bavinck gaat voor Groen en Gezond!

De Bavinckschool heeft begin dit jaar het vignet Gezonde School behaald. Dat wordt vandaag gevierd met een Groen & Gezond feestdag, samen met alle kinderen van de peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang van De Bavinck. Wethouder Jacky Silos reikte het Gezonde School vignet vanmorgen officieel uit aan directeur Anita van Dam. Met het vignet laat De Bavinck zien dat zij actief bijdraagt aan een gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers. 

Share Button
Lees verder »

Actie leerkrachten basisonderwijs op 12 september

Op woensdag 12 september a.s. zijn nieuwe acties van leerkrachten in het basisonderwijs aangekondigd, om hun eis voor meer loon en minder werkdruk kracht bij te zetten. Veel leerkrachten van UN1EK maken gebruik van hun recht om te staken. Dit heeft tot gevolg dat een flink aantal onderwijslocaties van UN1EK aanstaande woensdag sluit. Het college van bestuur vraagt om begrip van ouders. Leerkrachten van IKC Het Balkon vertellen in een filmpje waarom zij staken.

Share Button
Lees verder »

Sport & outdoor BSO: ook op vrijdag!

Ben jij een sportief type? Houd je van struinen door de polder? Klimmen, klauteren, beetje vies worden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Onze sport & outdoor BSO bij Polderpoort is vanaf september 2018 – na schooltijd en in de schoolvakanties – ook geopend op vrijdag. Je kunt bij de sport & outdoor BSO lekker binnen en buiten sporten en struinen en spelen in de Broekpolder!

Alle kinderen van acht jaar en ouder van alle basisscholen in Vlaardingen zijn welkom bij onze sport & outdoor BSO. Wij regelen dat je met de UN1EK Kidsbus wordt opgehaald bij school (of kom op de fiets, lekker sportief!). Meld je aan voor de sport BSO via Kindplanner of kom na de zomervakantie een keer meedoen. Je bent welkom!

Share Button
Lees verder »

Afscheid van Corine Dijkstra als lid raad van toezicht UN1EK

Met ingang van 1 juli 2018 stopt mevrouw Corine Dijkstra als lid van de raad van toezicht van UN1EK. Zij heeft acht jaren gediend in deze rol. Haar termijnen zitten erop. Ze is niet meer herbenoembaar. Corine Rijkstra heeft een persoonlijke tekst geschreven om aan medewerkers van UN1EK een woord van dank en waardering uit te spreken. 

Share Button
Lees verder »

Bericht van college van bestuur

CBS Het Spectrum in Maassluis, een van de locaties van UN1EK, is in het afgelopen weekend onaangenaam in het nieuws geweest. In De Telegraaf en in het AD Waterweg is een artikel verschenen over een leerkracht van Het Spectrum die onzorgvuldig met CITO toetsresultaten is omgegaan.

Share Button
Lees verder »

Internationalisering bij IKC Het Balkon

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen zich bewust worden van hun afvalgedrag? Hoe kunnen we zorgen dat we minder plastic met elkaar gebruiken? Hoe komt het dat er 4,3 biljoen stukken plastic in de zee terecht zijn gekomen? En hoe zorgen we dat daar niet nog meer bij komt?

Bij IKC Het Balkon gingen de leerlingen van groep 6/7 in mei op zoek naar het antwoord op deze vragen. Zij hebben in een project samen onderzoek gedaan naar deze vraagstukken. Het bijzondere aan dit project was dat het hierbij niet alleen draaide om bewustwording van mens en maatschappij, maar dat de kinderen ook contact hebben onderhouden met een school in Baltimore in de Verenigde Staten.

Share Button
Lees verder »

In première: film over de horizontale doorgroeigroepen bij De Krentenmik

Sinds 2017 werkt De Krentenmik | IKC Het Spectrum in Vlaardingen met horizontale doorgroeigroepen in de hele dagopvang. Medewerkers en ouders vertellen in een korte film over de voordelen die zij ervaren voor de kinderen en over de organisatie van deze bijzondere werkwijze.

Bekijk ook de lange versie van de film.

 

 

Share Button
Lees verder »

Nieuw onderwijsconcept bij IKC VanKampen

Na een periode van pilots is het na de zomervakantie zo ver…. IKC VanKampen gaat volgens een volledig nieuw onderwijsconcept werken met onderwijs in clusters, leerdoelen en een persoonlijke leerlijn,  het 5-gelijke dagenmodel en flexibele schoolvakanties.

Share Button
Lees verder »

De Bavinck is een gezonde school

De Bavinck heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Bavinck zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Bavinck voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Share Button
Lees verder »

De AVG is van ons allemaal

Op vrijdag 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens van ons allemaal. Iedereen kan, als eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens, vanaf morgen meer rechten uitoefenen over het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. In de afgelopen weken heeft een projectgroep binnen UN1EK gewerkt om de organisatie voor te bereiden op de wettelijke verplichtingen die vanaf morgen in Europa gelden.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Hans Wijma, directeur IKC De Regenboog

Begin 2015 begon Hans Wijma als nieuwe directeur aan het traject om van  De Regenboog in Maassluis een UN1EK IKC te maken. In de zomer van 2016 werd IKC De Regenboog feestelijk en officieel geopend door Prinses Laurentien. De avontuurlijke reis om van de twee leefwerelden van opvang en onderwijs één te maken, is nog niet voltooid. Van onze kinderen, ouders, medewerkers én het vervolgonderwijs horen we gelukkig: de dingen die we doen, doen we goed!    

Share Button
Lees verder »

Bouw IKC De Kindertuin nadert voltooiing

In november 2017 werd de eerste paal geslagen en in de afgelopen maanden is in Maassluis een prachtig nieuw gebouw verrezen: de bouw van IKC De Kindertuin nadert het moment van oplevering. Vanaf de start van het komende schooljaar biedt IKC De Kindertuin onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

Share Button
Lees verder »

Nieuw: peuteropvang bij alle Maassluisse basisscholen

De gemeente Maassluis heeft het besluit genomen om met ingang van schooljaar 2018-2019 aan alle basisscholen in Maassluis een locatie voor peuteropvang te verbinden.

In Maassluis bieden alle locaties voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) en voor hele dagopvang (0-4 jaar) voor- en vroegschoolse educatie. Het aantal locaties voor peuteropvang in Maasluis wordt vanaf augustus uitgebreid om de doorgaande lijn naar de basisschool vanuit alle locaties voor peuteropvang mogelijk te maken. UN1EK krijgt drie nieuwe locaties voor peuteropvang: bij IKC Ichthus, bij IKC Het Balkon en bij CBS De Groene Hoek.

Peuters bezoeken de peuteropvang twee dagdelen (6 uur) per week. Peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin bezoeken de peuteropvang op vier dagdelen (12 uur) per week. Ouders kunnen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag bij het Rijk aanvragen.

Share Button
Lees verder »

De AVG is van ons allemaal

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens en toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van medewerkers, kinderen en ouders. 

Share Button
Lees verder »

IKC De Schakel wordt een ‘School Vol Energie’

Op dinsdag 20 maart 2018 ondertekenden UN1EK en het consortium ‘Fit 4 the Future’ een samenwerkingsovereenkomst voor de duurzame renovatie van het gebouw van IKC De Schakel aan de Van Boisotstraat in de Westwijk tot een School vol Energie.

Fit 4 the Future gaat het bestaande gebouw van IKC De Schakel in korte tijd snel en grondig renoveren en opnieuw inrichten. Na de duurzame renovatie voldoet het gebouw aan de klasseringen Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel (of meer) energie opwekt als verbruikt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie-opwekkende voorzieningen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Marchienus Siegers, directeur IKC Ambacht

Een grote organisatie met veel kinderen, verspreid over drie locaties voor opvang en onderwijs, was voor CBS ’t Ambacht en kindercentrum Roots in Vlaardingen geen belemmering om een IKC te worden. IKC Ambacht werd officieel geopend in oktober 2016 en is nu toe aan de volgende stap: de banden met partners in de omgeving aanhalen om nog meer lijn te brengen in de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Marchienus Siegers, directeur van IKC Ambacht vertelt hoe zorgvuldige communicatie en een heldere pedagogische visie een belangrijke rol spelen bij de vorming van een IKC. Met hart en hoofd en handen!

Share Button
Lees verder »

UN1EK opvang behoudt HKZ-ISO certificaat

UN1EK opvang mag het HKZ-ISO certificaat behouden. Bij de jaarlijkse externe audit bleek vorige week dat onze medewerkers werken volgens de procedures, werkinstructies en protocollen uit het kwaliteitshandboek. 

Share Button
Lees verder »

Werkdrukverlaging en actieplan personeelstekort

De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben begin februari een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken.

Binnen UN1EK wordt het proces van verlagen van de werkdruk samen met medewerkers uitgevoerd. Aan de hand van een ‘actieplan personeelstekort’ zetten we in het komende jaar actief in op het werven van leerkrachten en pedagogisch medewerkers en het benutten van het potentieel van onze huidige medewerkers.

Share Button
Lees verder »

Telefonische bereikbaarheid UN1EK servicebureau

Met ingang van woensdag 21 februari wijzigt de telefonische bereikbaarheid van het UN1EK servicebureau. Via het algemeen nummer 010 – 435 56 11 is het servicebureau op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur telefonisch bereikbaar.

Share Button
Lees verder »

UN1EK servicebureau gesloten op 8 februari

Op donderdag 8 februari is het UN1EK servicebureau gesloten vanwege een studiedag voor medewerkers. Een aantal dingen kunt u online zelf regelen via de website en via het ouderportaal van Kindplanner

Share Button
Lees verder »

Workshop ontwikkel je eigen wijk op IKC Het Balkon

Op vrijdag 26 januari 2018 gaven enthousiaste medewerkers van de Ontwikkelingscombinatie Balkon (OCB) en de Gemeente Maassluis workshops over gebiedsontwikkeling aan alle circa 80 kinderen uit de bovenbouwgroepen van IKC Het Balkon.

Directe aanleiding hiervoor waren verzoeken van kinderen van IKC Het Balkon om trapveldjes en (speel)pleinen aan te leggen rondom het IKC. Hier kon de OCB deels aan tegemoet komen: er is voor het gebouw een tijdelijk speelveldje aangelegd en er is een “speelspoor” toegevoegd aan het project. Door de voorspoedige woningverkopen van de afgelopen maanden start OCB binnen een jaar nu ook met de inrichting van een nieuwe, definitieve speelplek. Tot slot werd besloten om leerlingen van het IKC in deze nieuwbouwwijk via workshops mee te nemen in de wereld van gebiedsontwikkeling.

Share Button
Lees verder »

Film over ouderbetrokkenheid bij Kindcentrum Prins Willem Alexander in première!

De gemeente Vlaardingen heeft eind 2017 een film over ouderbetrokkenheid gemaakt in Kindcentrum Prins Willem Alexander. Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het prachtige gebouw in de Westwijk in Vlaardingen werd zes jaar geleden officieel geopend. In de Westwijk wonen mensen van uiteenlopende culturen en nationaliteiten; in Kindcentrum Prins Willem Alexander zijn alle kinderen én ouders welkom.

Share Button
Lees verder »

De wereld is vol avontuur! UN1EK viert de start van IKC De Schakel

Op donderdag 25 januari viert UN1EK een feestje. Het tiende integraal kindcentrum van UN1EK, IKC De Schakel in de Westwijk, gaat officieel van start.  IKC De Schakel biedt opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. ‘De wereld is vol avontuur!’

Leerpleinen

IKC De Schakel gaat in het komende schooljaar met leerpleinen werken. Internationalisering is een belangrijk thema in het profiel van IKC De Schakel. “Het werken met leerpleinen sluit naadloos aan bij de inhoudelijke koers die we hebben gekozen.”, vertelt IKC directeur Hans de Ruiter. “We merken dat de belevingswereld van sommige leerlingen niet veel groter is dan de Westwijk waar zij wonen. Daar komt bij dat kinderen in deze wijk allerlei verschillende achtergronden hebben. Die twee dingen inspireerden ons om te kiezen voor internationalisering als leidend thema in ons IKC.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Hans de Ruiter, directeur IKC De Schakel

IKC De Schakel in de Vlaardingse Westwijk is in een feestelijke stemming. Zij vieren namelijk dat ze op 25 januari officieel een integraal kindcentrum worden; het tiende IKC van UN1EK! Een gesprek met Hans de Ruiter, directeur van IKC De Schakel waarin hij vertelt over een lange aanloop en het UN1EKe profiel van IKC De Schakel

Vorm en inhoud

“Op 1 januari 2015 stond de opening van IKC De Schakel eigenlijk al gepland. Door de crisis nam de vraag naar kinderopvang echter scherp af, en ook de projectontwikkelaar die de nieuwbouw zou realiseren krabde zich nog eens achter de oren. Natuurlijk was het uitstel in eerste instantie een teleurstelling, maar eigenlijk is die lange aanloop achteraf hartstikke goed geweest. In 2015 was het nieuwe gebouw namelijk al wel ontworpen, maar waren onze inhoudelijke uitgangspunten nog niet in het ontwerp meegenomen. Met de duurzame verbouwing die we dit jaar hopen te realiseren, vallen vorm en inhoud samen.

Share Button
Lees verder »

Opening schoolbibliotheek IKC De Ark

Op vrijdag 12 januari werd de Bieb op School in IKC De Ark op feestelijke wijze geopend door wethouder Arnout Hoekstra namens de gemeente Vlaardingen. De Biebband zorgde voor een vrolijke muzikale omlijsting, bijgestaan door de luidkeels meezingende kinderen. Aan de opening waren ook een verhalenwedstrijd voor de leerlingen van De Ark verbonden. De drie winnaars ontvingen van de wethouder een mooie prijs in de vorm van een… boekenbon! 

Share Button
Lees verder »

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht

RvTPer 1 januari 2018 neemt de heer C. Kuijvenhoven afscheid als lid van de Raad van Toezicht van UN1EK. Hij heeft twee keer vier jaar als lid zitting genomen in de Raad. Zijn termijn loopt af en hij is niet herbenoembaar. We danken de heer Kuijvenhoven voor zijn kritische rol in de raad gedurende de afgelopen acht jaar. Vooral zijn financiële expertise is waardevol gebleken. De raad heeft besloten om niet te werven, maar de raad voort te zetten met zes natuurlijke personen. De raad van toezicht is voornemens om toe te werken naar een samenstelling van vijf personen.

Share Button
Lees verder »

Brand in basisschool Het Spectrum Maassluis

Spectrum MaassluisBasisschool Het Spectrum in Maassluis blijft deze week in ieder geval op maandag en dinsdag gesloten na een brand zondagmiddag in het pand aan de Fenacoliuslaan. Er is vuurwerk naar binnen gegooid en dat veroorzaakte korte tijd brand in een klaslokaal. De brandschade is relatief klein, maar er is veel roet- en rookschade. Het hele gebouw moet geventileerd en professioneel gereinigd worden. We onderzoeken de mogelijkheden om de kinderen deze week, eventueel op een andere locatie, op te vangen. Ouders worden geïnformeerd zodra daarover meer bekend is.

Share Button
Lees verder »

Ashley Verkerk van SBO De Parasol wint onderwijsprijs

Onze collega Ashley Verkerk heeft op woensdag 13 december de onderwijsprijs 2017 van de gemeente Maassluis gewonnen in de categorie ‘leerkracht primair onderwijs’. Ashley is leerkracht van groep geel (niveau groep 6 en 7) bij SBO De Parasol in Maassluis. Haar collega’s en leerlingen zijn super trots dat Ashley deze prijs heeft gewonnen!

Voorgedragen door een leerling

Directeur Dorien Boeljon licht toe: “Ashley is voor de onderwijsprijs voorgedragen door een van haar leerlingen. Zij heeft goed contact met alle leerlingen en ouders en probeert om goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen  in haar klas. Ze is steeds bezig om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van de leerlingen. Dit doet ze met professionele kennis en door middel van continue uitproberen wat goed werkt. Zelfs wanneer ze voor een hartoperatie in het ziekenhuis ligt, stuurt ze filmpjes van zichzelf en berichtjes naar haar klas om haar leerlingen gerust te stellen dat alles goed met haar gaat. De band met haar leerlingen is erg sterk!” 

Share Button
Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

Vanaf 1 januari 2018 stappen we bij UN1EK over naar een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner.

Een overzicht van belangrijke veranderingen voor ouders in december 2017:

 • Belangrijk: vraag voor 10 december 2017 vakantieopvang aan voor de kerstvakantie via vakantieopvang@un1ek.nl
 • Extra dagdelen vraagt u voor 10 december aan bij de pedagogisch medewerkers op de locatie waar uw kind is geplaatst.
 • Op 15 december sluit ons huidige plaatsingssysteem Kocon. Let op: wij kunnen na 15 december geen wijzigingen of aanvragen voor 2017 meer verwerken.
 • Op vrijdag 15 december ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een wachtwoord voor het ouderportaal van Kindplanner. In de handleiding leest u een duidelijke uitleg hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.
 • Log in, controleer de naam- en adresgegevens van uw kind(eren) voor 19 december en pas deze indien nodig aan.
 • Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u extra opvang, wijzigingen of (gedeeltelijke) opzegging van de plaatsing in 2018 aanvragen.
 • Ouders die gebruik maken van een strippenkaart voor tussenschoolse opvang, melden hun kind(eren) na de kerstvakantie aan voor tussenschoolse opvang via het ouderportaal van Kindplanner. Het telefonisch aanmelden vervalt. Vanaf het moment dat de huidige strippenkaart is opgebruikt, verloopt de betaling en het gebruik van tussenschoolse opvang via Kindplanner.
Share Button
Lees verder »

Staking onderwijs op 12 december

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Het PO-Front heeft op 7 november jl. een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. Op 29 november jl. ging minister Slob tijdens de Meet-up in gesprek met leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Uiterlijk in de week van 5 december wil het PO-Front weten hoe de minister tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel

Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC KethelIKC Kethel is voor de feestelijke opening in februari 2017 in sneltreinvaart een integraal KIND centrum geworden. Dat had te maken met de voorgeschiedenis van dit IKC: de afspraken om de bestaande school om te vormen tot een IKC lagen er, maar tussen 2014 en de zomer van 2016 waren we met de gemeente Schiedam bezig met de implementatie van een kwaliteitsplan. Een enorm intensief traject, dat niet parallel kon lopen met de IKC-vorming. We zijn in zeven maanden tijd een IKC geworden; een behoorlijke uitdaging om in die snelkookpan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen!

Share Button
Lees verder »

Kinderen CBS Het Anker de baas in Vlaardingen

(foto: Cees Groen)

Afgelopen maandag waren kinderen van de Kinderrraad van CBS Het Anker, samen met leerlingen van groep 8 van vier andere basisscholen in Vlaardingen Holy, de baas op het stadhuis van Vlaardingen. Toen vond de eerste vergadering van de Vlaardingse kindergemeenteraad plaats.

Voorstel met de meeste stemmen

’s Middags werkten de leerlingen hun voorstellen uit. Daarna vond om zes uur de vergadering van de kindergemeenteraad plaats. Burgemeester Annemiek Jetten was voorzitter van de vergadering. Na een flinke discussie kreeg het voorstel van de kinderraad van CBS Het Anker de meeste stemmen. Zij willen op een zonnige dag in mei een ‘gezonde feestdag’ organiseren voor jong en oud met allemaal leuke en gezonde activiteiten. Er is een bedrag van € 2.500 beschikbaar om het voorstel uit te voeren.

Share Button
Lees verder »

Nieuwbouw IKC De Kindertuin van start

IKC De Kindertuin - bouwplaatsLeerlingen, leerkrachten en ouders van CBS Het Spectrum bezochten op donderdag 16 november het terrein waar het nieuwe gebouw van IKC De Kindertuin wordt gebouwd. De  bouw is al een aantal weken in volle gang. Nu was de bouwplaats veilig om te bezoeken. Met het zwaaien van vlaggetjes, het begraven van twee tijdcapsules en een bezoek van een wel heel aparte professor werd gevierd dat de leerlingen in schooljaar 2018/2019 starten in een prachtig, nieuw onderkomen: IKC De Kindertuin.
IKC De Kindertuin biedt vanaf schooljaar 2018/2019 hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan’.
Share Button
Lees verder »

Flexibele opvangpakketten en tarieven 2018

De flexibele opvangpakketten en -tarieven van UN1EK voor 2018 zijn bekend! In de brochure ‘tarieven en opvangpakketten 2018‘ zijn alle pakketten voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang omschreven. UN1EK biedt ontwikkelingsgerichte en flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ouders kunnen kiezen voor een flexibel opvangpakket dat aansluit bij de werk- en gezinssituatie. 52, 49 of 40* weken hele dagopvang, flexibele opvang op wisselende dagen, verlengde opvang vanaf 07:00 uur met ontbijt, vakantieopvang, zwemles tijdens de BSO, het is allemaal mogelijk bij UN1EK. Dat geeft rust in het gezin en is goed voor de brede ontwikkeling van kinderen..

*nieuw: vanaf 2018 is dit mogelijk bij alle kindcentra van UN1EK

In de tarievenbrochure staan een aantal rekenvoorbeelden, die een indicatie geven van de netto kinderopvangkosten inclusief Kinderopvangtoeslag. De medewerkers van de afdeling service en verkoop adviseert u graag over het opvangpakket dat bij uw werk- en gezinssituatie past.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Anneke van den Beukel, directeur IKC Het Balkon

IKC Het Balkon in Maassluis was al voor de fusie van UN1EK op weg een IKC te worden. De bestuurlijke fusie hielp ons als team om met een nog betere focus naar dat doel toe te werken. Met succes: in de nog jonge wijk waar we gevestigd zijn, is IKC Het Balkon inmiddels een begrip. Dat komt vooral door onze heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, op de verbinding en samenwerking die we zoeken met partners in onze omgeving én door de waardevolle input die we krijgen van ouders.

“Een passie voor werken in een IKC is de sleutel tot succes

 

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Samen naar school

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

“Kom, we gaan naar jullie nestjes.” “Jaguars gaan helemaal niet in een nestje!”

Ze zitten nu ruim een maand op een Amerikaanse school en onze kinderen voelen zich dus al helemaal verbonden. De meiden voelen zich een echte jaguar. Ook de middle school waar de jongens naar toe gaan, heeft een mascotte, een husky. Dit draagt bij aan de verbondenheid met de school en de groep, “the home of the Huskies”. Op een morgen stonden ze voor de deur klaar om naar school te gaan en een voorbijganger met hond begroette ze met een enthousiast “Goodmorning Huskies!”. Ze waren enigszins verwonderd, hoe kan die meneer nou weten waar ze op school zitten? Maar alle kinderen uit deze buurt gaan immers naar dezelfde school.

Share Button
Lees verder »

UN1EK gaat online! Gaat u mee?

In 2018 gaat UN1EK over op een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner. Via het online ouderportaal van Kindplanner kunnen ouders vanaf 2018 hun gegevens aanpassen, een wijziging in de plaatsing van kind(eren), ruildagen of extra opvang aanvragen. Via het ouderportaal zijn ook de correspondentie, contracten, facturen en het jaaroverzicht inzichtelijk.

Share Button
Lees verder »

PWA podium door en voor medewerkers van UN1EK

In november bestaat Kindcentrum Prins Willem Alexander zes jaar. Het IKC werd geopend in 2011; drie jaar later volgde de fusie van UN1EK. In alle locaties van UN1EK wordt flink aan de weg getimmerd om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen. Iedere UN1EK locatie heeft eigen speerpunten, succesformules of innovatieve plannen.

PWA podium

Kindcentrum Prins Willem Alexander organiseert op woensdagmiddag 22 november het ‘PWA podium’ waar collega’s van UN1EK elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. Bekijk het volledige programma van het PWA podium. Medewerkers van UN1EK kunnen zich tot 15 november via hun leidinggevende aanmelden om aanwezig te zijn. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

 

Share Button
Lees verder »

Harmonisatie peuterspeelzalen 2018 in Maassluis

Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2018’. Als gevolg van landelijke wetgeving gelden vanaf 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde (kwaliteits)regels. Dat betekent onder andere dat ouders die (beide) werken of studeren Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst. 

Share Button
Lees verder »

Sophia kinderziekenhuis bedankt IKC VanKampen

Op vrijdag 27 oktober was de kinderraad van IKC VanKampen uitgenodigd bij het Sophia kinderziekenhuis. Daar kregen zij een ‘bronzen Sophie’ overhandigd; een prijs voor ondersteuning van het Sophia Kinderziekenhuis. IKC VanKampen kreeg de prijs omdat het de ‘lichtjesactie’ ondersteunt tijdens de kerstviering in december. Alle 600 kinderen van IKC VanKampen krijgen een lampion waarmee een lichtjestocht gelopen zal worden. De opbrengst van de kerstactiviteiten van IKC VanKampen gaat naar Vrienden van het Sophia. Door de aanmelding van IKC VanKampen kwam de Lichtjesactie boven het gestelde doel van 10.000 deelnemers uit. Meer informatie of ook aanmelden voor de actie? Kijk op https://vriendensophia.nl/sophia-lichtjestocht

Ook UN1EK doet mee tijdens de Kerstmarkt op 7 en 8 december in Vlaardingen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Peter van der Windt, directeur Kindcentrum Prins Willem Alexander

Kindcentrum Prins Willem Alexander is een ‘pionier onder de pioniers’: deze locatie was al een integraal kindcentrum voordat Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen in 2014 fuseerden tot UN1EK. “Daardoor zijn we behoorlijk ver in de ontwikkeling van de IKC-gedachte. Bovendien zijn we een van de grotere IKC’s”. Directeur Peter van der Windt legt uit hoe Kindcentrum Prins Willem Alexander met deze uitdaging omgaat.

“Het belangrijkste is dat we de spil zijn in de ontwikkeling van kinderen”

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Berry Hakkeling, directeur IKC De Ark

IKC De Ark ontstond in 2014 uit een goedlopende basisschool en de naastgelegen peuterspeelzaal en kinderopvang. In tweeënhalf jaar nam het aantal kinderen op IKC De Ark toe van 230 naar 370. Dat zijn kinderen met allerlei verschillende achtergronden”, vertelt Berry Hakkeling, directeur van IKC De Ark. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar het neemt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We willen er namelijk ook echt zíjn voor al die kinderen. Onze toekomstdroom is dan ook: volledig gaan voor een inclusief aanbod van onderwijs en opvang. We gaan echt écht passend onderwijs!

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Aan de slag als invaller? Doen!

Yvonne Ligtvoet werkt als invalleerkracht in de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond. Zij vertelt over de mooie momenten en de uitdagingen, gastvrijheid en flexibiliteit in haar werk.

“Sinds het begin van het schooljaar ben ik werkzaam voor het MCPO Rijnmond (Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs). Vanuit de gezamelijke flexpool word ik als invalleerkracht ingezet bij scholen van UN1EK én bij de andere tien schoolbesturen die deelnemen in MCPO Rijnmond. Ik zit in de ‘vaste schil’. Dit houdt in dat ik een vast dienstverband heb bij Stichting UN1EK en dat mijn werkdagen en salaris vastliggen. Ik kan invloed uitoefenen op het aantal werkdagen door aan te geven dat ik meerdere dagen beschikbaar ben.

Via de App van het planningssysteem VervangingsManager krijg ik kortdurende vervangingsaanvragen die ik zelf moet bevestigen. Ik heb dan in één oogopslag alle gegevens bij de hand. Dat werkt perfect. Soms word ik vooraf gebeld. Bijvoorbeeld wanneer de vervanging pas in de ochtend bekend is. Ook dan volgen de gegevens via de app. De medewerkers van Driessen HRM, waar de vervangingsaanvragen binnenkomen en gekoppeld worden aan de invallers, zijn zeer behulpzaam en staan je bij met raad en daad. Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik benieuwd ben naar andere schoolculturen, teams, leerling populaties en werkwijzen. En ik wilde mijzelf uitdagen; zou ik dit ook leuk vinden, zou ik dit kunnen? 

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Inclusief onderwijs?

Onze tweeling samen in een klas.

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen voor een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

 

Een half jaar naar Amerika. Heel veel leuks om naar uit te kijken. Heel veel om te regelen ook, dat wel. We gaan met hele gezin, vier kinderen, niet alles is van te voren te overzien. We regelen wat we kunnen en de rest zien we daar wel. De kinderen moeten er ook naar school, maar hoe is het onderwijs daar eigenlijk georganiseerd? Hoe moet dat met onze Jolijn, die zeer moeilijk leert en om die reden in Nederland op het speciaal onderwijs zit? Dit was toch wel een van mijn grootste zorgen.

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Susanne Snoeij, directeur IKC Het Spectrum

In 2011 brainstormde directeur Susanne Snoeij van IKC Het Spectrum voor het eerst met de manager van de buitenschoolse opvang over de integratie van peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang en hele dagopvang tot een IKC. Vandaag de dag kunnen we trots zeggen dat we één team zijn, met een breed gedragen, gedeelde visie.

Onze droom voor de toekomst? Nóg beter gebruikmaken van elkaars expertise: Samen voor Gezond!

Share Button
Lees verder »

SBO De Parasol start programma De Vreedzame School

SBO De Parasol is onder begeleiding van de CED groep gestart met het programma De Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap van leerlingen. Lees in het artikel in het blad Klasse Apart over de ervaringen van de leerkrachten en de resultaten bij de leerlingen. Zoals leerkracht Sofieke samenvat: “Dat vind ik het mooie van onderwijs. Kinderen kunnen prima zelf nadenken. De Vreedzame school helpt hen in hun kracht te zetten.”

Share Button
Lees verder »

UN1EK in verdiepingsbijlage Volkskrant

Deze week verscheen in een verdiepingsbijlage bij de Volkskrant een interview met Misja van Herp en Lolita Freire Gomez van UN1EK.

“De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) is een grote uitdaging voor organisaties in de kinderopvang en het onderwijs, maar de inspanningen worden dubbel en dwars beloond. Het integraal aanbieden van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar geeft veel meerwaarde.” Lees het interview.

Share Button
Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

Vandaag is het de landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerker. Bij UN1EK vieren we de start van de UN1EK weken die tot en met 5 oktober, de landelijke Dag van de Leraar, duren. In deze periode uiten we onze waardering voor onze UN1EKe medewerkers en laten we hen vertellen wat hun werk UN1EK maakt.

Share Button
Lees verder »

Staking op donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2017 zijn alle scholen van UN1EK gesloten in verband met de landelijke staking van leerkrachten in het basisonderwijs.

PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO Raad – roept alle leerkrachten in het basisonderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van de actie van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. 

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... Misja van Herp, directeur IKC VanKampen

IKC VanKampen is een van de locaties van UN1EK die al behoorlijk ver zijn in de ontwikkeling van het IKC. Zowel in de organisatieprocessen als in het onderwijsprogramma zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Directeur Misja van Herp legt uit hoe het IKC-model hem helpt om echte wereldburgers af te leveren – en welke stappen hij nog wil zetten om het maximale uit de kinderen te kunnen halen. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek.”

Share Button
Lees verder »

Onze stagiaire Linda is UN1EK!

PABO studente Linda Kramer volgt haar LIO stage bij IKC Het Balkon. Deze zomer ging Linda naar Indonesië om als vrijwilliger mee te werken aan het internationale ‘Community Outreach Project’. UN1EK heeft Linda gesponsord omdat we geloven in kansen voor álle kinderen. Lees over het project en de ervaringen van Linda in haar reisverslag. Linda deelt haar ervaring ook in de klas met de kinderen bij IKC Het Balkon. 

Share Button
Lees verder »

Waarom De Krentenmik met horizontale doorgroeigroepen werkt

De Krentenmik, onderdeel van IKC Het Spectrum, werkt sinds 2017 met horizontale doorgroeigroepen in de hele dagopvang. Teamleider 0-4 jaar Bernadette Bax legt uit waarom.

“Het team van De Krentenmik werd in december 2015 tijdens een UN1EK inspiratiecafé uitgedaagd door gastspreker Claire Boonsta om vaker de ‘waarom-vraag’ te stellen. Allereerst hebben de medewerkers van De Krentenmik alle ‘waarom’ vragen die zij konden bedenken opgeschreven. ‘Wat vinden wij goed voor kinderen en waarom? Waarom werken we met thema’s? Waarom laten wij kinderen door ons getekende voorstellingen verven? Waarom knippen wij werkjes voor? Waarom stellen wij thema’s voor een heel jaar vast? Waarom hebben wij een groep met een horizontale groepssamenstelling? Waarom hebben we een drie plus groep?’ Vervolgens heeft een werkgroep alle vragen beantwoord.

Share Button
Lees verder »

Vernieuwen van onderwijs en opvang bij IKC VanKampen

Sinds de opvang en het onderwijs anderhalf jaar geleden officieel samengevoegd zijn binnen IKC VanKampen is er veel gebeurd. Doorgaande lijnen zijn aangepast, elkaars werksoorten zijn verkend, er is één pedagogische lijn en de ‘één-loket’ functie voor opvang en onderwijs loopt. Directeur Misja Van Kampen licht dit toe. “Komend schooljaar gaan we onze visie op leren en ontwikkelen verder uitwerken en implementeren we een nieuwe structuur van werken binnen IKC VanKampen.” 

Share Button
Lees verder »

IKC De Kindertuin; we gaan bouwen!

Vorige week kregen we bericht van de gemeente Maassluis dat de bouwvergunning voor nieuwbouw van het integraal kindcentrum in Maassluis definitief is verleend. We gaan bouwen!

IKC De Kindertuin zal vanaf schooljaar 2018/2019 opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar bieden. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan‘. 

Share Button
Lees verder »

PO front roept leerkrachten op tot staking op 5 oktober

PO front – het samenwerkingsverband tussen de onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO raad – heeft bekend gemaakt dat zij alle leerkrachten in het basisonderwijs oproepen om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood

Share Button
Lees verder »

In gesprek met... UN1EK bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg

Eric Boerhout

Claudia Doesburg

UN1EK was de eerste organisatie in Nederland die in 2014 ontstond uit een bestuurlijke fusie tussen onderwijs (Stichting Meervoud) en opvang (Stichting Kinderopvang Vlaardingen), om zo een écht integraal aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar te kunnen aanbieden. Inmiddels heeft UN1EK negen actieve integrale kindcentra (IKC’s) en worden er volgend jaar nog eens twee geopend. Dankzij een vast geloof in hun visie en de niet aflatende inzet van alle medewerkers, zien bestuurders Eric Boerhout en Claudia Doesburg hun droom van een integraal aanbod van nul tot dertien jaar bewaarheid worden.

Share Button
Lees verder »

IKC VanKampen viert 25 jaar De Hobbit

Op 9 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat kinderdagverblijf De Hobbit aan de Curaçaolaan in Vlaardingen haar deuren opende. Op 1 januari 2016 werd De Hobbit onderdeel van IKC VanKampen. Het team van IKC VanKampen wil dit jubileum graag vieren met iedereen die in de afgelopen 25 jaar bij De Hobbit heeft gewerkt en met alle ‘grote’ en kleine kinderen die tussen 1983 en 2017 naar de hele dagopvang bij De Hobbit, de buitenschoolse opvang bij BSO Robbedoes of BSO Kwabbernoot of naar peuterspeelzaal Olleke Bolleke gingen.

Share Button
Lees verder »

Een moment geduld a.u.b.

Goed nieuws! De economie zit definitief in de lift en de werkgelegenheid trekt aan. Dit betekent voor UN1EK dat we volop aanvragen ontvangen van ouders voor nieuwe opvang of uitbreiding van de opvang. Zoveel dat de medewerkers van onze klantenservice wat meer tijd nodig hebben om alle aanvragen te verwerken en alle telefonische vragen en mails te beantwoorden.

Share Button
Lees verder »

Omdat verbouwen een Kunst is

Deze zomer wordt er volop verbouwd in locaties van UN1EK. Door een toestroom van nieuwe leerlingen bij IKC De Ark is in de locatie aan de Lissabonweg extra ruimte nodig om alle onderwijsgroepen te kunnen huisvesten. Ook bij CBS Het Anker maken we met een aanpassing in het gebouw plaats voor nieuwe leerlingen.

Share Button
Lees verder »

Samen werken aan onderwijskwaliteit

Bij de fusie en oprichting van UN1EK in 2014 is het strategisch beleid van UN1EK vastgesteld. Om de strategische doelen uit te werken zijn werkgroepen opgericht.  De werkgroep Onderwijs, Opvang en Kwaliteit (OOK) heeft in de afgelopen jaren de volgende zaken uitgewerkt:

Visie op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Visie op ontwikkeling
Overzicht prestatie indicatoren IKC’s
Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en een structuur voor interne audits UN1EK onderwijs

Elke dag groeien

Onlangs presenteerde de afdeling kwaliteit en pedagogiek de beleidsnotitie ‘Samen werken aan onderwijskwaliteit’ waarin bovenstaande aspecten zijn opgenomen. De beleidsnotitie is voor medewerkers samengevat in de poster ‘Elke dag groeien’ die vanaf deze week in alle IKC’s en scholen van UN1EK hangt.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe directeuren De Groene Hoek en Het Anker

Het einde van het schooljaar nadert. Onze scholen en IKC’s bereiden zich voor op de afsluiting van het huidige schooljaar, op zes weken zomervakantie en op de start van het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepsindeling voor alle leerlingen is rond en de formatie van alle teams is in kaart gebracht.

Nieuwe directeuren

Twee van onze scholen krijgen met ingang van volgend schooljaar een nieuwe directeur. Op voordracht van de BAC (sollicitatie commissie) en met instemming van de medezeggenschapsraad hebben wij mevrouw Sibel Karaca per 1 augustus benoemd als directeur van CBS Het Anker en mevrouw Suzan Stolze-Van Rijn als directeur van CBS De Groene Hoek.

Share Button
Lees verder »

40% van de ouders in Nederland kiest voor IKC

Uit het rapport van het landelijk onderzoek ‘Ouders over kindcentra‘ dat Kindcentra 2020 in 2017 uitvoerde naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra, blijkt dat 40% van de ondervraagde ouders hun kind naar een integraal kindcentrum zou laten gaan als er één in hun buurt was.

“Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en een goede band met vaste professionals.”

Heeft u meegedaan aan de enquête en/of bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze kunt u lezen op de website van Kindcentra2020

Share Button
Lees verder »

CBS Het Spectrum wordt IKC De Kindertuin

Op zaterdag 24 juni organiseerde CBS Het Spectrum in Maassluis een drukbezochte en feestelijke Fancy Fair. De Fancy Fair was hét moment om de naam van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum bekend te maken. Onder een regen van confetti liet wethouder Arnold Keyzer het doek met de naam IKC De Kindertuin ontrollen.

In IKC De Kindertuin krijgen natuur en techniek een bijzondere plek in het aanbod voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC De Kindertuin wordt dan ook ‘Een plek waar je groeien kunt‘. In het nieuwe gebouw zal – naast opvang en onderwijs – ook een grote sportzaal van de gemeente Maassluis worden gevestigd. De opbrengst van de Fancy Fair is bedoeld voor een nieuwe geluidsinstallatie voor IKC De Kindertuin. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw na de zomervakantie van start gaan en kan de geluidsinstallatie over een klein jaar in het nieuwe gebouw worden neergezet.

Share Button
Lees verder »

Petitie Kindcentra 2020 voor ontwikkelrecht 16 uur van 0 tot 12 jaar

UN1EK neemt deel in Kindcentra 2020. Dit is een beweging van vier kopgroepen van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs, de jeugdzorg en wethouders. De regiegroep van Kindcentra 2020 en het Platform Kindcentra hebben vandaag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies OCW EN SZW. In deze petitie vragen zij om op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op de realisatie van:

 1. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
 2. een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen;
 3. de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.
Share Button
Lees verder »

UN1EK steunt prikactie op 27 juni

Op dinsdag 27 juni starten veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front PO in actie hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden in Den Haag.

Share Button
Lees verder »

Bij De Diamant Maassluis krijgen kinderen een taalstart voor het basisonderwijs

De Centrale Opvang Maassluis krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo: De Diamant – taalstart voor het basisonderwijs. De nieuwe logo’s van De Diamant en van SBO De Parasol die beide zijn gevestigd in het schoolgebouw aan de Richard Hollaan 2 in Maassluis, worden op woensdag 21 juni feestelijk onthuld. Bij De Diamant krijgen kinderen die nieuwkomer in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, een taalstart voor het basisonderwijs. Zij blijven gemiddeld een jaar bij De Diamant en volgen daar een intensief taalprogramma.

Share Button
Lees verder »

UN1EK neemt deel in MCPO Rijnmond

Op woensdag 10 mei tekende het college van bestuur van UN1EK een samenwerkingsovereenkomst met tien schoolbesturen in Rotterdam-Rijnmond om vanaf 1 augustus samen te werken in het Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs oftewel “MCPO Rijnmond”.

De elf schoolbesturen bundelen de krachten. Samen nemen zij strategische stappen om de krapte op de arbeidsmarkt, de personele gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid en de hoge werkdruk en ziekteverzuim in het onderwijs het hoofd te bieden.

Share Button
Lees verder »

UN1EK steunt PO in Actie

Het bestuur van UN1EK staat achter de doelen van PO in Actie zoals geformuleerd in het manifest. We hebben dit PO in Actie laten weten. Stichting UN1EK wordt opgenomen in de openbare lijst van besturen die deze actie ondersteunen.

Share Button
Lees verder »

Kinderen en natuur krijgen ruimte bij De Groene Hoek

Op donderdag 20 april 2017 werd samen met de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen de avontuurlijke en duurzame buitenruimte rondom CBS De Groene Hoek in Maassluis geopend. De oudste en jongste leerling werden door een erehaag van leerlingen naar de nieuwe klimtoren begeleid en gleden via de glijbaan door het openingslint dat werd vastgehouden door wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier.

De omgeving van de school is in de afgelopen maanden helemaal opnieuw ingericht naar het ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Het ontwerp voor de buitenomgeving van De Groene Hoek is in overleg met leerlingen en ouders ontstaan, vanuit de gedachte dat kinderen en de natuur de ruimte moeten krijgen.  

Share Button
Lees verder »

21 maatregelen voor betere kwaliteit kinderopvang

UN1EK hecht veel waarde aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit is immers is van groot belang voor kinderen en ouders/verzorgers en voor de medewerkers in onze peuterspeelzalen en kindcentra voor opvang en onderwijs. In mei 2016 is minister Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen.

In het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang.

De nieuwe kwaliteitseisen gaan in per 1 januari 2018. In de komende maanden bereiden we onze organisatie voor op deze veranderingen, zodat we in januari 2018 kunnen voldoen aan de nieuwe afspraken en kwaliteitseisen in de kinderopvang. Dat is goed voor kinderen, hun ouders/verzorgers én voor onze medewerkers.

Share Button
Lees verder »

UN1EK Ouder&Kind beurs

Op zaterdag 20 mei 2017 organiseert UN1EK een Ouder&Kind beurs met informatie, activiteiten en leuke workshops voor (aanstaande) ouders en kinderen van 0 tot 13 jaar.

Volg de Facebookpagina van de Ouder&Kind beurs voor informatie over de deelnemers en activiteiten van de Ouder&Kind beurs op 20 mei.

De UN1EK ouder&kind beurs vindt plaats bij IKC VanKampen, Curacaolaan 51-53 in Vlaardingen van 11:00 tot 14:00 uur Alle ouders en kind(eren) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn van harte welkom. De toegang is gratis!

Share Button
Lees verder »

Van campus naar camping: de Vlaardingse Zomerschool

Ook in 2017 is de Vlaardingse Zomerschool in de laatste twee weken van de zomervakantie, van 7 t/m 16 augustus 2017 geopend. Maak jij na de zomervakantie de overstap naar de eerste of tweede klas van het VMBO, HAVO of VWO? Dan kun je je bij de Vlaardingse Zomerschool voorbereiden op een droomstart.

Share Button
Lees verder »

UN1EK rende de marathon

Een mooi en sportief weekend in Rotterdam. Zaterdag liepen we met 12 sportieve UN1EK kids de Kidsrun op de Coolsingel in Rotterdam. Zondag liepen we met 17 collega’s samen zes marathons.

Met elkaar en met dank aan familie en vrienden hebben we 778 euro ingezameld voor de Daniel den Hoed stichting. Dat is UN1EK!

Share Button
Lees verder »

UN1EK sluit Jenaplanschool ‘t Kompas

Het college van bestuur van UN1EK heeft deze week het voorgenomen besluit bekend gemaakt aan de ouders, de medezeggenschapsraad en het team van CJBS ’t Kompas om de school aan het einde van dit schooljaar te sluiten. De leerlingen van CJBS ’t Kompas worden met ingang van het nieuwe schooljaar geplaatst op een andere school. 

Share Button
Lees verder »

De beuk erin bij IKC Het Spectrum

Op woensdag 22 maart vieren we in Nederland voor de zestigste keer de Nationale Boomfeestdag. Dat is al een feest op zich. De Willem Beukelszoonstraat in Vlaardingen bestaat 100 jaar; dubbel reden voor een feestje bij IKC Het Spectrum! De bewoners van de Willem Beukelszoonstraat geven de kinderen en medewerkers namelijk een prachtig cadeau: een echte beukenboom (Dawyck Gold). De kinderen van IKC Het Spectrum planten de beukenboom samen met de bewoners op woensdag 22 maart om 12.00 uur op het speelplein aan de Boslaan. Oftewel: de beuk erin!

Share Button
Lees verder »

Vernieuwend onderwijs in de 21ste eeuw volgens ouders

Eind 2016 heeft UN1EK een behoefteonderzoek onder ouders laten uitvoeren over vernieuwend basisonderwijs. UN1EK voert in haar IKC’s onderwijsvernieuwing door om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren en wil daarbij ook inspelen op de behoefte van ouders. 868 ouders (klanten en niet klanten van UN1EK) uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deden mee aan het onderzoek; het onderwerp leeft bij ouders.

Uit het onderzoek van UN1EK bleek dat ouders veranderingen in het basisonderwijs wenselijk vinden om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Het gaat hierbij – in volgorde van belangrijkheid volgens ouders – om: communiceren, schrijf- en leesvaardigheden, samenwerken, zelfinzicht, probleemoplossend denken, rekenvaardigheden, culturele en sociale vaardigheden, kritisch denken, digitale vaardigheden en creativiteit.

Share Button
Lees verder »

IKC Het Spectrum behaalt vignet GEZONDE SCHOOL

IKC Het Spectrum heeft als eerste Vlaardings IKC / basisschool het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet Gezonde School laat IKC Het Spectrum zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door gezondeschool.nl. Een geweldig resultaat!

Samen voor gezond

Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit het profiel ‘Samen voor Gezond’ streeft IKC Het Spectrum naar actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en is er volop aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.  IKC Het Spectrum legt de nadruk op gezonde voeding, beweging, welbevinden en de leefomgeving van leerlingen. 

Share Button
Lees verder »

Natuurlijk in beweging bij IKC Kethel

Op donderdag 23 februari wordt het negende integraal kindcentrum van UN1EK: IKC Kethel in Schiedam feestelijk geopend. Vanuit één team met één missie en één pedagogisch visie biedt IKC Kethel ontwikkelingsgerichte peuteropvang, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

De doorgaande lijn in opvang en onderwijs binnen IKC Kethel wordt op 23 februari bekroond met een nieuw motto, een nieuwe website én de bezegeling met het label UN1EK IKC 2 – 13 jaar. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC Kethel op 23 februari een feest van de officiële opening. Het thema ‘circus’ staat al wekenlang centraal in de projectactiviteiten bij Kethel met als afsluiting twee circussenvoorstellingen gemaakt door de kinderen samen met Circus Hannes en Co.

Share Button
Lees verder »

Levend leren bij 't Kompas!

De wethouder knipte het lint door om het restaurant te openen.

Afgelopen weken is erbij CBS ‘t Kompas gewerkt aan het project ‘geloven en tradities’. De leerlingen van ‘t Kompas hebben samen onderzocht welke tradities er in verschillende culturen zijn met eten. Ter afsluiting van het project werd restaurant ‘De Hollandse Pot’ vrijdag geopend door Bert van Nieuwenhuizen, de nieuwe wethouder van onderwijs. Hij deed dit in het bijzijn van de leerlingen, het team en de ouders van ‘t Kompas.

Share Button
Lees verder »

UN1EK behoudt HKZ certificaat

UN1EK Kinderopvang mag het HKZ-ISO certificaat ook in 2017 behouden. Door middel van een externe audit door keurmerkinstituut TÜV Nederland werd deze week onderzocht of onze locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van UN1EK) nog voldoen aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste kwaliteitseisen die in de sector kinderopvang gelden.

Share Button
Lees verder »

Ouders gezocht voor interview met Kindcentra 2020

UN1EK neemt – samen met bestuurders van kinderopvangorganisaties en primair onderwijs en wethouders in het land – deel in de regiegroep van Kindcentra 2020. Het doel van Kindcentra 2020 is om landelijk te komen tot kindcentra waarin kinderen van 0 tot 13 jaar maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Om Kindcentra 2020 mogelijk te maken is een goed wettelijk kader nodig.

Kindcentra 2020 wil graag weten waarom ouders bewust kiezen voor een integraal kindcentrum. Wij zoeken ouders die willen meewerken aan een interview.

Share Button
Lees verder »

UN1EK blog: Een kind – zoveel meer dan cijfertjes alleen!

Wij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Januari, de eerste maand van een heel nieuw jaar. Iets met goede voornemens, elkaar de beste wensen toewensen en een frisse nieuwe start voor velen. En daar heb je direct mijn issue… Een frisse nieuwe start, maar wat staat centraal deze maand? Juist, de halfjaarlijkse cito-toetsen. Lekker fris starten? Direct voor de leeuwen geworpen zul je bedoelen!

Share Button
Lees verder »

Sectorplan Kinderopvang Rotterdam-Rijnmond springplank naar meer regionale samenwerking

V.l.n.r. wethouders Marco Oosterwijk, Mario Stam en Hugo De Jonge en dagvoorzitter Quintis Ristie maken een Maassilo-selfie om de afspraken voor voortzetting van de regionale samenwerking vast te leggen.

In een bomvolle Maassilo in Rotterdam sloten zo’n 800 pedagogisch medewerkers en bestuurders van kindercentra en peuterspeelgroepen afgelopen vrijdag op feestelijke wijze het regionale sectorplan Kinderopvang af. Ze deden dat in het gezelschap van drie wethouders. De afronding was tegelijkertijd een opmaat naar méér regionale samenwerking. De Rotterdamse wethouder Hugo De Jonge reageerde tijdens deze bijeenkomst, mede namens zijn collega’s uit Schiedam en Krimpen aan den IJssel, enthousiast op het voorstel voor een onderwijssummit: “Samen met het werkveld en de opleidingsinstituten gaan we kijken hoe we verdere kwaliteitsverhoging kunnen bereiken.”

Share Button
Lees verder »

Kwaliteitsniveau pm’ers naar hoger niveau getild

In de afgelopen twee jaar zijn zeker 1.250 pedagogisch medewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond bijgeschoold in het kader van een kwaliteitsverbetering van kinderopvangprofessionals. Daarmee loopt deze streek voor op permanente educatie en de landelijke invoering daarvan. De succesvolle afronding van het regionaal sectorplan Rotterdam-Rijnmond ‘Woordenschat en Daadkracht’ wordt op vrijdag 27 januari in de Maassilo gevierd. In aanwezigheid van de wethouders van Rotterdam en andere betrokken gemeenten én degenen om wie het allemaal draait: de pedagogisch medewerkers zelf.

Share Button
Lees verder »

Nieuw: peuteropvang in Maassluis

Per 1 februari 2017 starten IKC Het Balkon en IKC Ichthus met korte dagdelen peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen samen spelen en leren in een veilige omgeving met ervaren pedagogisch medewerkers. De peuters krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod met VVE activiteiten in wisselende thema’s. Zo ontstaat spelenderwijs verbinding met de basisschool in het IKC.

De peuteropvang is geopend tijdens schoolweken; bij IKC Ichthus van maandag t/m vrijdag van 08.45 – 11.45 uur en bij IKC Het Balkon op woensdag en vrijdag van 08.45 – 11.45 uur. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Peuteropvang kan gecombineerd worden met hele dagopvang op andere dagen.

Share Button
Lees verder »

Nieuwbouw IKC Maassluis kan van start!

spectrum-maassluisOp maandag 12 december 2016 hebben de gemeente Maassluis, UN1EK onderwijs en opvang en bouwbedrijf Pellikaan een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (IKC) in Maassluis.

Share Button
Lees verder »

Blog: Het lerarenregister is echt eng!

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

‘Het lerarenregister maakt het beroep minder aantrekkelijk’ aldus de NOS. ‘Vanaf 2017 verplicht!’ ‘Lerarenregister kansloos zonder draagvlak.’

Het Lerarenregister is niet nodig. Toch?

Share Button
Lees verder »

UN1EK onderzoek naar vernieuwend onderwijs

UN1EK onderzoek onderwijsvernieuwingHet is de strategie van UN1EK om basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang samen te voegen in integrale kindcentra. Ieder IKC heeft een UN1EK profiel dat past bij de behoefte van ouders en kinderen in de wijk. UN1EK onderzoekt de mogelijkheden om een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen en wil graag weten welke mening en behoefte ouders hebben. 

Share Button
Lees verder »

Blog: Kinderen doen niet wat je zegt

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Een gezellige avond in oktober. Terwijl we visite hebben, gaat de deurbel. “Verwacht jij iemand?” “Nee, jij?” Mijn vriend doet de deur open en het enige dat ik door een dichte gangdeur hoor, is het harde gegiechel van een jongen. Direct zo’n aanstekelijke lach waar je niet omheen kunt. Het kan er ook maar één zijn: die oud-leerling met die brede grijns en harde lach!

Share Button
Lees verder »

Feestelijke opening IKC Ambacht

image3Op woensdag 5 oktober wordt het achtste integraal kindcentrum van UN1EK: IKC Ambacht feestelijk geopend. De opening vindt om 08.45 uur plaats op de locatie aan de Goudsesingel 100 in Vlaardingen. Vanuit één organisatie en één team met één visie en missie biedt IKC Ambacht hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Share Button
Lees verder »

Feestelijke opening IKC De Regenboog in Maassluis

foto-regenboogOp vrijdag 16 september 2016 om 15:45 uur wordt Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog in Maassluis feestelijk geopend in aanwezigheid van Prinses Laurentien. De integrale samenwerking binnen IKC De Regenboog tussen opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar wordt bekroond met een nieuw logo, een nieuwe website en met het label ‘UN1EK IKC 2 – 13 jaar’. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakt IKC De Regenboog een feest van deze mijlpaal.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe buren voor Het Visnet

Na de zomervakantie zijn op de benedenverdieping van het schoolgebouw aan de Stationsstraat, waar ook CBS Het Visnet is gehuisvest, een 30-tal leerlingen van het Ilex college uit Schiedam begonnen aan hun 3de of 4de leerjaar van het VMBO theoretische leerweg (MAVO).

Share Button
Lees verder »

Breaking: UN1EK in het nieuws

AD artikel 18-8-16Vanmorgen verscheen een artikel in het AD Rotterdams Dagblad naar aanleiding van een interview dat we dinsdag gaven bij De Krentenmik | IKC Het Spectrum. Liliane, Denise, Brenda en Joyce, pedagogisch medewerkers van De Krentenmik en Miriam Wesemann, beleidsmedewerker pedagogiek, onderwijs en kwaliteit bij UN1EK vertellen over het belang van voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar de basisschool en over hoe dat in de hele dagopvang spelenderwijs gebeurt.

Het artikel in het AD kreeg aandacht van de landelijke pers. Vanmiddag ontvingen we bij De Krentenmik een cameraploeg van RTL nieuws. Vanavond in het half acht journaal verschijnen de pedagogisch medewerkers en de kinderen van De Krentenmik in beeld en geeft Miriam een interview. Morgen komt een filmploeg van Goedemorgen Nederland op bezoek. Dit item verschijnt maandagochtend op NPO 1 bij Goedemorgen Nederland. 

Share Button
Lees verder »

Blog: durf in het onderwijs!

Babette t Hart - bloggerWij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

Ik beschouw mijzelf nog niet als oud met mijn 31 jaar. Dit is juist een interessante periode voor mij. Ik beschouw mezelf nog tot de jonge dertigers die lekker veel willen ontdekken in de wereld en nieuwe ontwikkelingen promoten. Maar hierbij of hierdoor is er het laatste jaar wel een kloof ontstaan. Een kloof tussen mij en de rest van de wereld. Voor de duidelijkheid: onder de rest van de wereld bedoel ik dan de onderwijswereld waarin ik mij veel uren per week bevind, ‘mijn onderwijswereld’ dus.

In ‘mijn onderwijswereld’ promoten we de maatschappij bij de kinderen. De wereld ‘leren’ is ontzettend belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. We leren de kinderen via lessen om belangrijke onderwerpen in de wereld te begrijpen en we halen workshops en gastlessen de school in.

Share Button
Lees verder »

Nieuwe voorzitter raad van toezicht UN1EK

Foto Luc Verburgh - voorzitter RvT UN1EKOp dinsdag 28 juni jl. werd de heer Luc Verburgh geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Stichting UN1EK.

Share Button
Lees verder »

UN1EK draagt IKC ’t Palet over aan KomKids

IMG_2412Op donderdag 30 juni jl. tekenden Claudia Doesburg, lid van het college van bestuur van UN1EK en Yde Dragstra, directeur van KomKids, de overeenkomst voor de overdracht van de peuterspeelzaal, de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang in IKC ’t Palet. Op 1 september draagt UN1EK deze locatie over aan KomKids.

Share Button
Lees verder »

Slotfeest CBS Open Vensters

musical open venstersOp donderdag 7 juli vieren het team, de kinderen en ouders van CBS Open Vensters het slotfeest van de school.

Share Button
Lees verder »

Blog: 'Juf, ik heb je nodig'

Babette t Hart - blogger

Wij zijn UN1EK! Onze blogger ‘Juf Babette’ werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar gedachten en belevenissen binnen en buiten de klas.

“Wat heeft jouw kind nodig van zijn of haar leerkracht?

Een tijd waarin het onderwijs, of de werkdruk van het onderwijs, veelvuldig in het nieuws is. Insiders weten natuurlijk wat de knelpunten zijn en wat de positieve kanten van het beroep zijn. Dat geldt voor ieder beroep. Maar merken de kinderen en hun ouders zulke ontwikkelingen nu ook?

Share Button
Lees verder »

Weekendschool Petje af van start in Vlaardingen!

logo Petje af VlaardingenOp zondag 5, 12 en 19 juni zijn alle nieuwsgierige kinderen van groep 6 t/m 8 van alle basisscholen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam tussen 11:00 en 13:00 uur van harte welkom op de introductiedagen van weekendschool Petje af in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Petje af Vlaardingen wordt op zondag 5 juni officieel geopend door burgemeester Blase met een gastles over ‘De Burger Meester voor kinderen’.

Share Button
Lees verder »

In aanbouw: IKC in Maassluis

IKC Maassluis TuindorpOp 6 april organiseerden CBS Het Spectrum in Maassluis, Frencken Scholl architecten en de gemeente Maassluis een informatie avond voor ouders over de nieuwbouw van een integraal kindcentrum in Maassluis. In 2016 en 2017 bouwen we samen een nieuw IKC met sportzaal in de wijk Tuindorp in Maassluis voor opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opening is gepland in augustus 2017.

Share Button
Lees verder »

Kennisplein over dyslexie

foto dyslexieIn maart 2016 bezochten de medewerkers van Kennisplein de jaarlijkse Nationale Dyslexieconferentie. Op deze conferentie worden de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van leesproblemen en dyslexie gepresenteerd. Een aantal zaken zijn interessant voor alle medewerkers binnen UN1EK. Hierover hebben zij een nieuwsbrief over dyslexie gepubliceerd.

Share Button
Lees verder »

Blog: 'Game over… zijn schoolkinderen mogelijk écht verslaafd?'

Wij zijn UN1EK! Babette t Hart - bloggerJuf Babette werkt bij CJBS ’t Kompas en schrijft over haar belevenissen binnen en buiten de klas.

Deze week hadden we in de klas bij begrijpend lezen een interessant onderwerp: schoolgaande kinderen die mogelijk verslaafd zijn aan gamen. Een nieuwsitem waar nu over gesproken wordt: ‘Jongens veel meer verslaafd dan de meisjes.’

Ik als juf kon hieruit een aantal dingen wel direct herkennen. De kinderen vonden het in eerste instantie wat vergezocht. Hier wordt dus bij ons over gesproken. Geen zwart-wit verhaal, maar de grijze weg in het midden zoekende. Samen onderzoeken we het onderwerp: gamen. In de tekst kwamen ze aan de hand van voorbeelden te weten wanneer je verslaafd zou zijn aan gamen: niet kunnen stoppen, vele uren per week eraan besteden en een slecht gevoel krijgen als je eens niet kunt gamen. Direct werd er van zus naar broer geroepen: “Zie je…”

Share Button
Lees verder »

Expertmeeting medezeggenschap in het IKC

medezeggenschapOp 18 maart jl. sprak sprak Claudia Doesburg van het college van bestuur van UN1EK, tijdens een expertmeeting van Onderwijsgeschillen over ‘medezeggenschap in integrale kindcentra’. Een verslag van deze expertmeeting leest u hier.

Share Button
Lees verder »

Wandelen voor water

WvW 16 31Gisteren deden kinderen van groep 7 en 8 van IKC De Ark en IKC Prins Willem Alexander mee aan ‘Wandelen voor Water‘ dat werd georganiseerd door Rotary Club Vlaardingen. 

Share Button
Lees verder »

Blog: 'Leren voor later, leven in het nu'

Wij zijn UN1EK! Babette t Hart - bloggerMaak kennis met onze nieuwe blogger: juf Babette van CBS ‘t Kompas.

‘Levend leren’ Een bekende en mooie uitspraak die je de laatste tijd veel in het onderwijs hoort. ‘Een manier van leren binnen alle leergebieden. Kinderen gebruiken hun ervaring en gezonde verstand.’ Deden ze dit dan nog niet?

Share Button
Lees verder »

UN1EK introduceert integrale medezeggenschap

Op maandag 7 maart 2016 werd bij UN1EK de centrale UN1EK raad (CUR) geïnstalleerd: het nieuwe centrale medezeggenschapsorgaan voor ouders en medewerkers. UN1EK introduceert daarmee, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.

Share Button
Lees verder »

Kwaliteit op orde bij UN1EK

HKZ ISOBegin februari vond de jaarlijkse externe audit voor de HKZ certificering van UN1EK plaats. De externe audit is uitstekend verlopen; UN1EK mag het HKZ-ISO certificaat in 2016 behouden voor de gehele organisatie. 

Share Button
Lees verder »

UN1EKe romantische Valentijnsdag

Filmposter Valentijn-DEFweb-2Op zondag 14 februari organiseert UN1EK in samenwerking met de JT bioscoop in Vlaardingen een UN1EKe romantische Valentijnsdag voor ouders en kinderen vanaf 4 jaar die gebruik maken van onderwijs en/of buitenschoolse opvang bij UN1EK. Introducés (vrienden of familie van ouders en van kinderen) zijn van harte welkom. 

Share Button
Lees verder »

Woordenschat en daadkracht

foto voorzijde sectorplanDe vorming van integrale kindcentra, samenwerking met het onderwijs, nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvang en nieuwe wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van jonge kinderen zorgen ervoor dat het vak ‘pedagogisch medewerker’ voortdurend in ontwikkeling is. In de regio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar de basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen praktijk en opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Deze samenwerking heeft eind 2014 geresulteerd in het regionaal sector-overkoepelend opleidingsplan ‘Woordenschat en daadkracht’.  UN1EK is een van de initiatiefnemers en neemt actief deel in het sectorplan.

Share Button
Lees verder »

CBS De Schakel is IPC school

De start van het project 'luchthavens' in groep 7/8.

De start van het project ‘luchthavens’ in groep 7/8.

Sinds 1 november 2015 is CBS De Schakel in Vlaardingen een IPC school. IPC staat voor International Primary Curriculum.

Gedurende een bepaalde periode leren kinderen van groep 1 tot en met 8 alles over een overkoepelend thema, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT en ook de creatieve vakken en gym aan bod komen.

Maandag jl. organiseerde CBS De Schakel een informatieavond voor ouders, waarin zij uitleg kregen over IPC onderwijs.

Share Button
Lees verder »

Bestuursblog: bonus

Eric 2Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel in het AD van 17 januari waarin wethouder Hugo de Jong als woordvoerder van de gemeente aangeeft dat hij goede leerkrachten naar de stad Rotterdam wil halen door hen geld en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden onder het mom van het opschroeven van de onderwijsresultaten.

Share Button
Lees verder »

Onderwijsinspectie bij CJBS 't Kompas

Afgelopen week heeft het bestuur van UN1EK  de ouders van CJBS ’t Kompas geïnformeerd over het bezoek van de Onderwijsinspectie dat in december heeft plaats gevonden.

Share Button
Lees verder »

UN1EK sluit CBS Open Vensters

UN1EK heeft vorige week intern bekend gemaakt dat zij CBS Open Vensters aan het einde van dit schooljaar zal sluiten. De 80 kinderen van CBS Open Vensters worden met ingang van het nieuwe schooljaar overgeplaatst naar een andere school.

Share Button
Lees verder »

IKC VanKampen is geopend!

image

Xavier stroomt als eerste leerling bínnen IKC VanKampen door van de hele dagopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang.

Op donderdag 7 januari is IKC VanKampen officieel geopend. Leerlingen van de kinderraad mochten het logo van IKC VanKampen onthullen waarna alle kinderen een ballon mochten oplaten.

Share Button
Lees verder »

Bestuursblog: de nieuwjaarstoespraak

imageLees de nieuwjaarstoespraak van het college van bestuur van UN1EK

Share Button
Lees verder »

Topklas Maassluis van start

imageAfgelopen woensdag 6 januari 2016 startte op CBS De Regenboog in Maassluis de bovenschoolse ‘Topklas’ waar extra uitdaging wordt gegeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van diverse scholen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK draagt zes peuterspeelzalen over aan Wijzer

Ondertekening overdracht peuterspeelzalenVandaag tekenden Monique Vreeburg (links), lid college van bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs en Claudia Doesburg (rechts), lid college van bestuur van UN1EK onderwijs en opvang, de overeenkomst voor de overdracht van zes peuterspeelzalen van UN1EK aan Wijzer. De overdracht vloeit voort uit het besluit van de gemeente Vlaardingen om peuterspeelzalen te koppelen aan basisscholen. Hiermee wordt de doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool én de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) in Vlaardingen verder mogelijk gemaakt.

Share Button
Lees verder »

Bestuursblog: de donkere dagen voor kerst...

tekening kerstkaartHet jaar loopt alweer ten einde. Traditioneel is dit ook een periode van bezinning. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK, deelt zijn gedachten met de medewerkers van UN1EK:

Share Button
Lees verder »

UN1EK in nieuwsbrief IKOOK

IKOOK-ikookUN1EK is lid van Vereniging IKOOK en deelt graag kennis met andere organisaties die opvang en onderwijs verbinden en samenvoegen. In de nieuwsbrief van december gaf Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK een interview:

Wat maakt UN1EK een ster?

UN1EK is de eerste bestuurlijk gefuseerde organisatie tussen onderwijs en opvang in Nederland. Er zijn wel meer organisaties die opvang en onderwijs aanbieden maar geen waarbij twee zelfstandige stichtingen bestuurlijk hebben besloten samen te gaan. Wat verder UN1EK is, is het feit dat deze fusie uit visie is voortgekomen. Al snel kwamen de beide besturen op een gedeelde missie.

Lees het volledige interview op pagina vier in de IKOOK nieuwsbrief van december 2015.

Share Button
Lees verder »

Een brede kijk op onderwijskwaliteit

Scriptie HesterTer afronding van haar studie bestuurskunde heeft Hester Hill, bestuurssecretaris van UN1EK onderzoek gedaan naar hoe verschillende betrokkenen bij het onderwijs van UN1EK aankijken tegen onderwijskwaliteit. Het resultaat is op 4 december jl. gepresenteerd in een scriptie.

De volledige scriptie is voor de liefhebber op te vragen per e-mail via h.hill@un1ek.nl, maar vergt wat leeswerk. Daarom publiceren wij hier een samenvatting van het onderzoek en de bevindingen.

Share Button
Lees verder »

Kinderen van IKC Prins Willem Alexander vijfde bij MediaMasters 2015

mediamastersIKC Prins Willem Alexander heeft met een enthousiast team van leerlingen van groep 7 en 8 bij MediaMasters de vijfde plaats behaald. MediaMasters is een landelijke online wedstrijd, waaraan dit jaar maar liefst 4554 teams meededen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (20 –27 november) zijn de leerlingen vier dagen lang na schooltijd bezig geweest met het oplossen van allerlei mediamissies. Aan de hand van een verhaallijn werden opdrachten gemaakt over reclame, privacy, auteursrecht en nog veel meer. Hiermee werden jokers verdiend die in de finale konden worden ingezet. Door alle vragen in de finale razendsnel en goed te beantwoorden werd zodoende een knappe vijfde plaats behaald. Dat is Mediawijs!

Share Button
Lees verder »

Onderwijs van de toekomst

claireboonstraOp woensdag 2 december sprak Claire Boonstra, oprichter van Operation Education een zestigtal medewerkers en ouders van UN1EK toe over haar ideeën over de beweging die nodig is om onderwijs aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt is ook dat het meer aan moet sluiten op de talenten en mogelijkheden van kinderen.

Share Button
Lees verder »

Ontdek natuur en techniek bij IKC VanKampen

Ontdek natuur en techniekOp donderdag 7 januari 2016 viert UN1EK onderwijs en opvang de feestelijke opening van haar vijfde integraal kindcentrum (IKC). CBS Van Kampen, peuterspeelzaal De Zeepbel, buitenschoolse opvang Valerius en kindercentrum De Hobbit gaan vanaf 2016 samen verder als ‘IKC VanKampen’.

Share Button
Lees verder »

Kinderen leren programmeren bij IKC VanKampen

raspberry-logoKinderen van 0 tot 13 jaar krijgen bij IKC VanKampen volop gelegenheid om de natuur en techniek in allerlei facetten te ontdekken. In de bovenbouw is gekozen voor een innoverende manier van techniekonderwijs, waaronder ‘programmeren met Scratch’ met een Raspberry pi.

IKC VanKampen streeft ernaar dat kinderen aan het einde van groep 8 de basisvaardigheden van programmeren beheersen.

Share Button
Lees verder »

Veranderingen peuterspeelzalen

_RIC5139De gemeente Vlaardingen heeft besloten om de peuterspeelzalen in 2016 te harmoniseren met kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als in de kinderopvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar bieden, zodat zij goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.

De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent o.a. dat ouders die beiden werken, vanaf 2016 kinderopvang kunnen én moeten aanvragen voor de peuterspeelzaal. Ouders die met een Inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2016 een ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Vlaardingen.

Van 2 t/m 6 november zijn er in alle peuterspeelzalen informatiebijeenkomsten voor ouders waarin de veranderingen nader worden toegelicht.

Share Button
Lees verder »

Sectorplan Woordenschat en daadkracht

foto voorzijde sectorplanDe overheid wil meer kwaliteit in kinder- en peuteropvang; de kinderopvangorganisaties in Rotterdam-Rijnmond lopen voorop met het sectorplan ‘Woordenschat en Daadkracht’

Share Button
Lees verder »

UN1EK gastvrij in actie voor vluchtelingen

VluchtelingenWerkUN1EK komt tijdens de UN1EK weken in actie voor VluchtelingenWerk. Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur van UN1EK vertelt: “Bij UN1EK hebben we hart voor kinderen. We vinden dat álle kinderen, waar ook ter wereld, het recht hebben om in veiligheid en vrijheid op te groeien. Bij het volgen van de berichtgeving over de vluchtelingenstroom in Europa groeide het besef: we willen niet meer alleen toekijken; we willen iets dóen.

Share Button
Lees verder »

UN1EK viert de UN1EK weken

Op donderdag 17 september vieren we de nationale Dag van de Pedagogisch medewerker, tevens de start  van de UN1EK weken die duren t/m 5 oktober; de Dag van de Leerkracht.

Share Button
Lees verder »

UN1EK wederom HKZ gecertificeerd 

Vol trots heeft UN1EK kinderopvang, na een uitgebreide audit van keurmerkinstituut TÜV Nederland, het ISO-HKZ certificaat weer mogen ontvangen. Tijdens de externe audit is onderzocht of UN1EK nog steeds voldoet aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste eisen die in de sector gelden.  

Share Button
Lees verder »

Omdat leren een Kunst is

Picasso groep 5-6 IKC De Ark

Elk kind heeft een talent. Vanuit die visie zijn de kinderen van IKC De Ark op ontdekkingsreis geweest in de Wereld van de Kunsten. 

Share Button
Lees verder »

Beschuit met muisjes bij De Villa

Villa-logo-fcOp woensdag 10 juni verricht wethouder Ruud de Vries de officiële opening van de ‘kleinschalige babyopvang’ bij kindcentrum De Villa.

De Villa in Vlaardingen Holy bestaat al vele jaren en biedt hele dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van de basisscholen ’t Kompas en De Hoeksteen. De Villa biedt vanaf juni 2015 ook ‘kleinschalige’ babyopvang. Er is een groepsruimte ingericht met speciaal meubilair en speelmaterialen waar baby’s veilig kunnen kruipen, spelen, ontdekken en ontwikkelen. In de babyweide op het speelplein kunnen baby’s veilig buiten kruipen en spelen. De ervaren pedagogisch medewerkers stemmen het dagritme voor eten en slapen voor alle baby’s – in overleg met de ouders – af op ‘thuis’.

Share Button
Lees verder »

Zwangerschapsyoga en babymassage bij De Villa

babymassageWilt u genieten van een prettige zwangerschap? En wilt u zich goed voorbereiden op de bevalling? Dan is zwangerschapsyoga op woensdagavond bij De Villa iets voor u! Tijdens de anderhalf uur durende lessen van yogaspecialist Marjolein Cats werkt u aan ademtechniek, ontspanning en een goede lichaamshouding.

Daarnaast geeft Marjolein iedere maand op dinsdag lessen babymassage voor ouders en baby’s van 3 tot 18 maanden bij De Villa.

Heeft u intesse in zwangerschapsyoga of babymassage en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op Marjolein Cats, bel 010 – 474 21 49 of stuur een e-mail aan marjolein@deyogaspecialist.nl Of kijk op de website: www.deyogaspecialist.nl

Tot snel bij De Villa!

Share Button
Lees verder »

Zwanger? De beste opvang voor je kind!

UN1EK-banner1080x250px_9

Tijdens je zwangerschap denk je waarschijnlijk alvast na over hoe je de zorg voor je kind en je werk gaat combineren. Wij adviseren graag bij het kiezen van de beste kinderopvang.

Een doorgaande lijn van 0 tot 13

Past je kind het beste in een vaste groep in een van onze kindcentra of IKC’s? Kies je voor kleinschalige babyopvang? Of kies je voor het huiselijke en de flexibiliteit van gastouderopvang? En als je kind straks wat ouder is: gaat het dan naar de peuteropvang, de basisschool en de buitenschoolse opvang? UN1EK biedt een doorgaande lijn in kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar: dat is prettig voor ouders en goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Ieder kind is UN1EK

Je kind is in vertrouwde handen in de kindcentra van UN1EK. Met meer dan 50 jaar ervaring in professionele kinderopvang weten we hoe we de best mogelijke opvang kunnen bieden. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zorgen met liefde en aandacht voor je kind en begeleiden het in zijn of haar emotionele en sociale ontwikkeling. We noemen dat ontwikkelingsgerichte kinderopvang.

Iedere locatie is UN1EK

In alle wijken van Vlaardingen en Maassluis is een locatie van UN1EK in de buurt. Onze kindcentra voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang.  Elke locatie heeft een ‘couleur locale’: een eigen profiel en sfeer en unieke mogelijkheden. Ervaar het zelf: wij nodigen je van harte uit voor een rondleiding in onze locaties. Na afloop van je bezoek ontvang je een presentje.

Kosten kinderopvang

Je kunt bij UN1EK gebruik maken van flexibele opvangpakketten, zoals het 49 of 40 weken pakket. Ook verlengde opvang vanaf 07:00 uur (inclusief ontbijt) of tot 18:30 uur is in veel kindcentra mogelijk. Zo betaal je voor de opvang waar je gebruik van maakt. Een extra dag(deel) of gratis ruilen van opvangdag is in overleg met de pedagogisch medewerkers mogelijk. Elke vorm van kinderopvang heeft een eigen tarief. Wanneer beide ouders werken, heb je in de meeste gevallen recht op Kinderopvangtoeslag. Je kunt dit aanvragen via de Belastingdienst.

Meer weten over onze kinderopvang?

We begrijpen heel goed dat het kiezen en regelen van kinderopvang spannend is. Daarom vinden we de begeleiding van aanstaande en jonge ouders heel belangrijk. Voor een vrijblijvend gesprek over onze kindcentra en onze opvangpakketten en -tarieven kun je contact opnemen met de afdeling klantenservice via 010 – 435 56 11 of per e-mail plaatsing@un1ek.nl. We adviseren je graag over de beste kinderopvang voor je gezin en je kind!

Een ontspannen zwangerschap?

Bij kindcentrum De Villa voor kleinschalige babyopvang bieden wij zwangerschapsyoga. Lees meer informatie.

Share Button
Lees verder »