21 maatregelen voor betere kwaliteit kinderopvang

UN1EK hecht veel waarde aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit is immers is van groot belang voor kinderen en ouders/verzorgers en voor de medewerkers in onze peuterspeelzalen en kindcentra voor opvang en onderwijs. In mei 2016 is minister Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen.

In het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang.

De nieuwe kwaliteitseisen gaan in per 1 januari 2018. In de komende maanden bereiden we onze organisatie voor op deze veranderingen, zodat we in januari 2018 kunnen voldoen aan de nieuwe afspraken en kwaliteitseisen in de kinderopvang. Dat is goed voor kinderen, hun ouders/verzorgers én voor onze medewerkers.

Vier pijlers

Het plan Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is ingericht in vier pijlers. Dit zijn:

  • De ontwikkeling van het kind staat centraal;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Stabiliteit en ruimte voor pedagogisch maatwerk;
  • Kinderopvang is een vak.

Per pijler hebben de partijen en minister Asscher 21 maatregelen op een rij gezet die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren en die de regeldruk voor aanbieders van kinderopvang moet verlichten.

Belangrijke maatregelen
  • De beroepskracht-kindratio wordt aangepast: voor baby’s naar 1 pedagogisch medewerker per 3 baby’s (dit is nu 1 medewerker per 4 baby’s) en voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen
  • Kinderen in de kinderopvang krijgen een eigen mentor
  • Maximaal 2 vaste gezichten voor baby’s
  • Coaching on the job voor alle beroepskrachten
  • 3F taalniveau (onderdeel spreekvaardigheid) is verplicht voor alle medewerkers

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid of in het persbericht uitgegeven door de bij het akkoord betrokken partijen.