Kwaliteit

We werken voortdurend aan behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de opvang, o.a. door:

  • interne en externe audits in het kader van de HKZ certificering;
  • een intern verbetersysteem;
  • jaarlijkse risico inventarisaties ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’
  • jaarlijkse GGD- en onderwijsinspecties;
  • het klanttevredenheidsonderzoek en
  • het medewerker motivatie onderzoek.

In iedere locatie zijn medewerkers opgeleid als BedrijfsHulpVerlener (BHV) en voor het handelen bij ongelukken (EHBO). Ieder jaar organiseren de scholen en kindercentra een ontruimingsoefening.

HKZ-ISO certificaat

UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang, de peuterspeelzalen en het gastouderbureau.* Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering door middel van een kwaliteitssysteem. Onze werkwijze (beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies) is vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek.

Alle kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD regelmatig inspecties uit. U kunt de GGD inspectierapporten inzien via het LRK.

 

Share Button