Kwaliteit en ontwikkeling

We werken voortdurend aan behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de opvang, o.a. door:
– interne en externe audits in het kader van de HKZ certificering;
– een intern verbetersysteem;
– jaarlijkse risico inventarisaties ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’
– jaarlijkse GGD- en onderwijsinspecties;
– het klanttevredenheidsonderzoek en
– het medewerker motivatie onderzoek.

In iedere locatie zijn medewerkers opgeleid als BedrijfsHulpVerlener (BHV) en voor het handelen bij ongelukken (EHBO). Ieder jaar organiseren de scholen en kindercentra een ontruimingsoefening.

HKZ-ISO certificaat
UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang, de peuterspeelzalen en het gastouderbureau.* Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering door middel van een kwaliteitssysteem. Onze werkwijze (beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies) is vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek.

* in verband met het bijzondere aanbod valt sport BSO Polderpoort niet onder het HKZ-certificaat.

Alle kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD regelmatig inspecties uit. U kunt de GGD inspectierapporten inzien via de locatiepagina’s.

Werken aan Welbevinden
Welbevinden is de term in de kinderopvang waarmee wij vaststellen in welke mate een kind zich veilig en prettig voelt in de groep. Wij werken daarbij met het meetinstrument ‘Werken aan Welbevinden’ (WAW). De groepsleiding stelt jaarlijks aan de hand van observaties, vast of zij in staat is, die omgeving te creëren waar kinderen zich veilig en prettig kunnen voelen. Om het jaar vullen ook de ouders een vragenlijst in. De resultaten van de observaties worden meegenomen in de evaluatie van het pedagogisch beleid. Samen met de oudercommissies stellen we jaarlijks verbetertrajecten vast.

Zorgen rondom kinderen
Wanneer leerkrachten of pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van een kind kunnen zij handelen volgens de interne zorgstructuur. In eerste instantie zullen zij hun zorgen bespreken met ouders om samen tot een oplossing te komen. Eventueel kunnen zij een beroep doen op de interne zorgcoördinator. De zorgcoördinator geeft adviezen op het gebied van pedagogische ondersteuning. Het doel is om kinderen (én ouders) in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp en begeleiding te bieden bij zorgen omtrent gedrag, ontwikkeling of de thuissituatie. Zonodig wordt gezamenlijk besloten om externe hulp of advies in te roepen.