Klachten

UN1EK is een grote organisatie met veel medewerkers, nog meer kinderen en hun ouders. Dagelijks werken onze medewerkers met kinderen aan hun ontwikkeling en onderwijs. Iedereen heeft daarbij goede bedoelingen, maar in de samenwerking of in communicatie en gedrag gaan wel eens dingen mis. Om in deze situaties zorgvuldig te handelen beschikt de organisatie over een regeling hoe om te gaan met klachten en/of vermeende misstanden. Binnen UN1EK kennen we:

  • De klachtenregeling onderwijs
  • De klachtenregeling kinderopvang
  • De interne meldregeling integriteit (voorheen klokkenluidersregeling)

Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de schooldirecteur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Dit kan per e-mail via info@un1ek.nl of via het digitale klachtformulier. Uw formele klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld.

In het jaarmagazine doen wij verslag van het klachtenbeleid in het afgelopen jaar.

Klachten opvang

UN1EK volgt een klachtenreglement UN1EK kinderopvang.

Indien uw klacht over kinderopvang of de peuterspeelzaal binnen UN1EK niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de landelijke Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. UN1EK is hierbij aangesloten. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie.

Lees het klachtenverslag van UN1EK Kinderopvang van 2019.

Klachten onderwijs

UN1Ek volgt een klachtenreglement UN1EK onderwijs.
Als uw klacht over onderwijs binnen UN1EK niet afdoende is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie waarbij UN1EK is aangesloten. In de officiële klachtenregeling, die ter inzage ligt op onze scholen, kunt u één en ander nalezen.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke klachtencommissie voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg

Klachten ongewenste omgangsvormen op school
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de schoolcontactpersoon. Zij/hij luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Vertrouwenspersoon

Voorop staat dat het uitganspunt is om samen problemen op te lossen en zorg te dragen voor een werkbare situatie die goed is voor kinderen, medewerkers en ouders. Medewerkers of ouders vinden het soms lastig om zaken te bespreken. Daarom voorziet de organisatie in vertrouwenspersonen waar medewerkers of ouders een beroep op kunnen doen. Bij een vertrouwenspersoon kunnen mensen terecht voor steun, advies en advies over het bewandelen van de juiste weg bij ongewenste situaties of klachten. Binnen de organisatie zijn verschillende vertrouwenspersonen bereikbaar:

  1. Vertrouwenspersoon in verband met de klachtenregeling (vooral bedoeld voor ouders, maar ook bereikbaar voor medewerkers) via Centrum Vertrouwenspersonen Plus.
    Alle werkdagen bereikbaar via info@cvp-plus.nl, tel 070-2600032 of 06-81316936. Anton de Leeuw: anton@cvp-plus.nl of Lilian Vermeulen: lilian@cvp-plus.nl, web: www.cvp-plus.nl
  2. Vertrouwenspersoon voor medewerkers bij meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Deze vertrouwenspersoon is bereikbaar via Synthra. Contactgegevens zijn opvraagbaar via P&O, personeelszaken@un1ek.nl Lees meer informatie op de besloten pagina voor medewerkers.
  3. Interne Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) voor medewerkers, dit waar het gaat om interne misstanden zoals beschreven in de interne meldregeling integriteit (voorheen Klokkenluidersregeling). Neem voor informatie contact op met de bestuurssecretaris.
Share Button