Werkdrukverlaging en actieplan personeelstekort

De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben begin februari een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken.

Binnen UN1EK wordt het proces van verlagen van de werkdruk samen met medewerkers uitgevoerd. Aan de hand van een ‘actieplan personeelstekort’ zetten we in het komende jaar actief in op het werven van leerkrachten en pedagogisch medewerkers en het benutten van het potentieel van onze huidige medewerkers.

Uitvoering werkdrukakkoord

Vanuit het ministerie van OCW hebben alle scholen deze week een brief ontvangen met meer informatie over de uitvoering van het werkdrukakkoord. Voor de uitvoering van het werkdrukakkoord is een overzichtelijk schema gemaakt. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school over knelpunten en oplossingen. Wat is de ervaren werkdruk en wat is nodig om deze aan te pakken? De inzet van de werkdrukmiddelen zal voor iedere school / IKC anders zijn. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden beschikbaar. De schoolleider en het schoolbestuur maken aan de hand van de uitkomsten van deze dialoog een plan voor de besteding van het extra geld. De IKC raad heeft instemmingsrecht en toetst of de procedure goed is doorlopen.

De praktijkvoorbeelden van werkdrukverlaging binnen UN1EK worden in het komend jaar belicht.

Maatregelen UN1EK

Binnen UN1EK nemen we de verlaging van werkdruk en de beleving van werkplezier voor onze medewerkers van onderwijs en opvang serieus.

  • Aan de hand van een arbo risico inventarisatie en evaluatie (rie) brengen we de beleving van werkdruk binnen opvang en onderwijs in kaart. We analyseren de uitkomsten op knelpunten, onder andere ten aanzien van werkdruk, agressie en geweld, psychosociale arbeidsbelasting en werktijden. Dit wordt ingevoerd in het Arbo Management Systeem zodat we dit kunnen monitoren.
  • In de afgelopen jaren zijn medewerkers van UN1EK opvang opgeleid tot Werkpleziercoach. Zij gaan op de werkvloer actief met collega’s aan de slag om werkdruk te voorkomen en werkplezier te vergroten.
Actieplan personeelstekort

Zowel binnen onderwijs als opvang is het de komende jaren belangrijk om voldoende goed opgeleide, enthousiaste en vitale medewerkers te hebben om onze belofte: onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar te maken. Aan de hand van een ‘actieplan personeelstekort’ zetten we in het komende jaar actief in op het werven van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, ook voor de invalpool. Onder andere door zij-instroom, het binden van studenten en stagiairs en effectieve arbeidsmarktcommunicatie. Intern bieden we leergangen en doorgroeimogelijkheden aan medewerkers van UN1EK om het potentieel binnen de organisatie goed te benutten. Bekijk de mogelijkheden om te werken bij UN1EK.

College van bestuur

Naast deze interne maatregelen, zit het college van bestuur van UN1EK aan tafel bij landelijke brancheorganisaties en beleidsmakers om actief invloed uit te oefenen op het oplossen van de werkdruk- en salarisproblematiek en om wetgeving ten aanzien van IKC’s aan te passen. In diverse IKC’s van UN1EK ontstaan onderwijsvernieuwingen en/of innovatieve samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang, waardoor medewerkers hun kerntaken goed kunnen uitvoeren. We denken dat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen en dat mede hierdoor, UN1EK een vernieuwende organisatie is waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers graag willen werken.

Share Button