In gesprek met… Marchienus Siegers, directeur IKC Ambacht

Een grote organisatie met veel kinderen, verspreid over drie locaties voor opvang en onderwijs, was voor CBS ’t Ambacht en kindercentrum Roots in Vlaardingen geen belemmering om een IKC te worden. IKC Ambacht werd officieel geopend in oktober 2016 en is nu toe aan de volgende stap: de banden met partners in de omgeving aanhalen om nog meer lijn te brengen in de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Marchienus Siegers, directeur van IKC Ambacht vertelt hoe zorgvuldige communicatie en een heldere pedagogische visie een belangrijke rol spelen bij de vorming van een IKC. Met hart en hoofd en handen!

Natuurlijke overgang

“De Kanjermethode is de onderlegger voor onze pedagogische visie”

“We zijn nu ruim anderhalf jaar IKC. De overgang voelde heel natuurlijk; op pedagogisch vlak waren we vanuit opvang en onderwijs al volop bezig met een doorlopende lijn voor kinderen. CBS ‘t Ambacht was al jaren een Kanjerschool. We gebruikten de Kanjermethode als onderlegger voor onze gezamenlijke pedagogische visie. Deze methode is gebaseerd op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Dat past heel goed bij onze visie op onderwijs én opvang. Alle medewerkers van IKC Ambacht hebben een Kanjeropleiding gevolgd. De kinderen krijgen tijdens hun tijd op het IKC een Kanjertraining waarmee ze hun sociale vaardigheden versterken.

Met hart en hoofd en handen!

Onze slogan luidt: ‘met hart en hoofd en handen!’ Het ‘hart’ zit vooral in de aandacht die we hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Bovendien zit het ‘hart’ besloten in de christelijke identiteit van ons IKC. De ‘handen’ hebben betrekking op de creatieve vaardigheden van de kinderen. We zijn ons verder aan het specialiseren in cultuuronderwijs. We organiseren creamiddagen en hebben in april/mei de museumweken, waarin alle groepen op stap gaan naar een museum. We gaan dit jaar ook starten met een Vlaardings Canon. Wat het ‘hoofd’ betreft: onze uitstroomgegevens liggen (nog) boven het landelijke gemiddelde. Toch is de cognitieve ontwikkeling van de kinderen een belangrijk aandachtspunt. We hebben het gevoel dat we op dit punt minder gaan presteren als we nu geen actie ondernemen, dus met de lesinhoud en –kwaliteit gaan we de komende tijd stevig aan de gang.

Luxepositie

In zekere zin zit IKC Ambacht in een luxepositie: onder meer door de nieuwbouw in de omringende wijk maken we een flinke groei door. Dat betekent dat we op onze drie locaties goed gevulde klassen en groepen hebben. Tegelijkertijd is die omvang ook een beetje onze achilleshiel. In de naschoolse opvang hebben we te maken met grote groepen en een groot team, verspreid over drie locaties. Ook kinderen van andere scholen in de wijk zijn welkom bij de naschoolse opvang in IKC Ambacht. Het is dus best een uitdaging om de integrale IKC-gedachte in de praktijk vorm te geven. Doordat onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgvuldig communiceren en vakinhoudelijke verbinding zoeken, zijn we toch een echt IKC in woord en daad.

Kruisbestuiving

Ondanks de omvang van onze organisatie hebben we gezamenlijke teamvergaderingen – dus met pedagogisch medewerkers en onderwijspersoneel. Doordat we de banden tussen onderwijs en opvang aanhalen, zien we steeds vaker een kruisbestuiving ontstaan. Vooral pedagogisch medewerkers zijn heel nieuwsgierig naar hoe het is om voor de klas te staan. Een opvangmedewerker heeft net twee maanden meegedraaid in groep 1 en bij ziekte in de kleuterbouw schakelen we ook weleens een opvangmedewerker in.

De zorg rondom onze kinderen is inmiddels ook voor een groot deel in een doorlopende lijn georganiseerd. Onze gedragsspecialisten zijn steeds meer betrokken bij zowel onderwijs als opvang. En de intern begeleider voor de onderbouw is nu ook IB’er voor de kinderen van de peuterspeelzaal. In de toekomst zou ik graag zien dat het onderwijspersoneel ook meer richting de opvang beweegt.

Geen eiland

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een heldere pedagogische visie en een duidelijk omschreven identiteit. Ouders herkennen een zekere kwaliteit in het onderwijs én in de opvang en daar zijn we trots op. Onze volgende ambitie is om de verbinding met de wijk te versterken. Een IKC mag nooit een eilandje in een wijk zijn; het is juist belangrijk dat we met de armen open naar de wijk toe staan. Daarom bouwen we hard aan ons netwerk en zijn we op zoek naar pedagogische partners. We halen de banden aan met onder meer sportclubs en de kerk. Dat zijn plekken waar ook wordt opgevoed, net als op het IKC. Het is goed om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.

“De kinderen leren dat ze deel zijn van een groter geheel.”

Daarnaast willen we een positieve bijdrage leveren aan de buurt. Met kerst hebben de kinderen van groep 1 en 2 bijvoorbeeld gezongen voor de bewoners in een verpleeg- en een verzorgingshuis en we doen mee met de Buurtbezem. Elke maand maakt een groep kinderen van het IKC een deel van de omgeving van IKC Ambacht schoon. Zo leren ze dat ze deel zijn van een groter geheel, en dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomgeving. Een belangrijke les die ze meenemen in de rest van hun leven!”

Share Button