In gesprek met… Hans Wijma, directeur IKC De Regenboog

Begin 2015 begon Hans Wijma als nieuwe directeur aan het traject om van  De Regenboog in Maassluis een UN1EK IKC te maken. In de zomer van 2016 werd IKC De Regenboog feestelijk en officieel geopend door Prinses Laurentien. De avontuurlijke reis om van de twee leefwerelden van opvang en onderwijs één te maken, is nog niet voltooid. Van onze kinderen, ouders, medewerkers én het vervolgonderwijs horen we gelukkig: de dingen die we doen, doen we goed!    

Je leert het in de praktijk

Voor een directeur die zowel lang in de opvang als in het onderwijs heeft gewerkt, was de vorming van een integraal kindcentrum eigenlijk vanzelfsprekend. IKC De Regenboog had bovendien al opvang in het gebouw. In formele zin was de overgang naar een IKC daarom geen grote stap. Maar in de praktijk bleek het net als met autorijden: pas als je het formele deel achter je hebt – je hebt je rijbewijs gehaald – leer je het in de praktijk écht goed.

Vertrouwen en rust

“Een cultuurverandering vindt het makkelijkst plaats in een omgeving van vertrouwen en rust.”

We hebben ervaren dat opvang en onderwijs twee verschillende leefwerelden zijn. De grote uitdaging van het vormen van een IKC, is die twee leefwerelden verbinden, zodat ouders en kinderen vanaf 2 jaar te maken hebben met dezelfde gezichten en een uniforme aanpak. Daarvoor richtten we een werkgroep op met collega’s en ouders, zodat iedereen betrokken werd bij de pedagogische visie en didactische leerlijn voor het IKC. Een cultuurverandering vindt het makkelijkst plaats in een omgeving van vertrouwen en rust.

We merkten dat we elkaar vooral op de informele momenten vonden. Zo organiseerden we inloopavonden voor het team waarbij we om halfzeven met elkaar gingen eten, dus op het moment dat de pedagogisch medewerkers van de opvang ook klaar waren met werken. Natuurlijk zijn we ook met elkaar in gesprek op bijvoorbeeld gezamenlijke studiedagen. Door dat soort momenten te pakken, zijn we als team veel meer naar elkaar toe gegroeid en vinden we elkaar op de werkvloer gemakkelijker.

Positief gedrag

Voordat we een IKC werden, hadden we te maken met veel personele wisselingen. Op dat vlak is de rust weergekeerd, waardoor we ons weer volledig kunnen richten op het leer- en leefklimaat binnen de school. We passen bij IKC De Regenboog de methodiek van  het programma PBS toe: positive behaviour support. Dat houdt o.a. in dat iedereen op het IKC, kind, ouder of medewerker, zich aan gedragsafspraken houdt. Die afspraken zijn positief geformuleerd en hangen op diverse plaatsen in ons gebouw aan de muur. We spreken regelmatig uit welk gedrag we op school verwachten en we belonen positief gedrag.

“Onze kinderen geven zelf aan dat ze graag nog zelfstandiger aan de slag willen.”

Mede door de inzet van Positive Behaviour Support is het klimaat op IKC De Regenboog prettig en veilig. In een enquête gaven de kinderen dat zelf ook aan: naast het heerlijke speelplein benoemden zij de sfeer op IKC De Regenboog als heel positief. We vroegen ook wat ze misten; de wat oudere leerlingen gaven aan dat ze graag meer tijd wilden voor hun weektaak en dat ze meer zelfstandig wilden werken. Dat onze kinderen aangeven dat ze zélf graag nog zelfstandiger aan de slag willen, juichen we natuurlijk toe!

Methode leerKRACHT

IKC De Regenboog heeft gekozen om samen met stichting leerKRACHT een kwaliteitsimpuls te geven aan de professionalisering van het onderwijs en opvang, waarbij we bij elke verandering onszelf de vraag stellen: “Wat is het effect op het kind?” Samen met stichting leerKRACHT zijn we dit schooljaar gestart met de methodiek van leerKRACHT. Onder leiding van een expertcoach zijn twee leerkrachten en de schoolleiding vooraf opgeleid tot leerkrachtcoaches. Na de herfstvakantie zijn de leerkrachtcoaches gestart om de collega’s te leren hoe zij zich de vier instrumenten van de leerKRACHT eigen kunnen maken en kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. We hebben ervoor gekozen om het team op te splitsen, zodat we in kleine groepen van maximaal 10 medewerkers kunnen werken.

De leerKRACHT werksessies vervangen de ‘normale’ vergaderingen. Hierdoor werkt het (uiteindelijk) werkdruk verlagend. De collega’s vinden het vooral zeer waardevol om bij elkaar te gaan kijken in de groep. Uitgangspunt daarbij is  de kwaliteiten van collega’s gebruiken.  Leren van elkaar is zinvol: je kunt gelijk de opgedane ervaringen toepassen in je eigen lessen, waarmee het direct effect heeft op de kinderen. ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’ is hier van kracht.

Verlengstuk sociale wereld

Een IKC is in mijn ervaring echter meer dan een school met inpandige opvang. De kinderen zien IKC De Regenboog nu veel meer als het centrum van hun sociale leven. Zo werken collega’s van de peuteropvang en leerkrachten van groep 1 samen aan een vloeiende doorgaande lijn van peuter naar kleuter. En blijven alle kinderen tussen de middag met elkaar over, begeleid door een pedagogisch medewerker met hulp van een aantal ouders. Daarnaast hebben we dansles, pauzesport tussen de middag en naschoolse sport, voor kinderen met én zonder BSO. Alles onder leiding van professionals. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. In groep 8 hebben we bijvoorbeeld niemand die naar de BSO gaat, maar deze kinderen gaan ’s middags wél dansen. Kinderen zeggen weleens dat ze graag naar de opvang willen, gewoon omdat ze het zien als een verlengstuk van hun sociale wereld.

Om te meten hoe onze leerlingen het doen, hebben we regelmatig contact met het voortgezet onderwijs. Daar horen we terug dat onze kinderen goed zijn in zelfstandig werken. Bovendien kunnen ze plannen en hun agenda bijhouden en zijn bedreven in het maken van huiswerk. Het schooladvies dat we kinderen meegeven sluit goed aan bij wat de vo-scholen in onze kinderen zien. De dingen die we doen, doen we dus goed en daar zijn we blij mee.

Veelzijdig, kleurrijk en uitdagend

“We willen ons aanbod elke dag een beetje beter maken!”

Natuurlijk hebben we de nodige ambities voor de toekomst. Onze slogan is: veelzijdig, kleurrijk en uitdagend! In die geest willen we nog meer het accent leggen op onderwijs en opvang op maat; dat bieden wat ieder kind daadwerkelijk nodig heeft. Eenentwintigste-eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren en digitale geletterdheid willen we ook ruim aandacht geven in ons programma. Wat uiteindelijk ons uitgangspunt is: we willen ons aanbod voor al onze kinderen en professionals elke dag een beetje beter maken!

 

 

 

Share Button