In gesprek met… Berry Hakkeling, directeur IKC De Ark

IKC De Ark ontstond in 2014 uit een goedlopende basisschool en de naastgelegen peuterspeelzaal en kinderopvang. In tweeënhalf jaar nam het aantal kinderen op IKC De Ark toe van 230 naar 370. Dat zijn kinderen met allerlei verschillende achtergronden”, vertelt Berry Hakkeling, directeur van IKC De Ark. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar het neemt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We willen er namelijk ook echt zíjn voor al die kinderen. Onze toekomstdroom is dan ook: volledig gaan voor een inclusief aanbod van onderwijs en opvang. We gaan echt écht passend onderwijs!

Telkens een logische stap

Van 2012 tot 1 januari 2014 werkten de opvang en de basisschool aan de vorming van een IKC. Daarbij zijn we steeds vanuit de inhoud te werk gegaan: we begonnen met de pedagogische visie, schakelden daarna over op één kindvolgsysteem en zorgden dat de thema’s waarmee we in de onderbouw werken gelijk zijn aan de thema’s van de opvang. Op die manier zetten we telkens een logische stap naar één organisatie.

Drie culturen

De grootste uitdaging was nog wel om drie culturen van medewerkers van de peuterspeelzaal, de opvang en het onderwijs – te integreren. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar onze gezamenlijke identiteit. Voor een christelijke basisschool en neutrale opvangorganisaties, met kinderen van allerlei achtergronden en nationaliteiten, was dat niet meteen vanzelfsprekend. Daarom zijn we met het hele team met elkaar in gesprek gegaan over onze drijfveren. Wat is je passie in je werk? Waarvoor kom jij je bed uit? Daar hebben we presentaties over gemaakt die we met elkaar deelden. Toen zagen we het team echt in elkaar grijpen.

Passies

In het begin hebben we ingezet op alles samendoen, met het hele team. Het schoolgebouw was inmiddels aan het naastgelegen kinderdagverblijf vastgebouwd door middel van een ‘corridor’, dus we hadden het voordeel dat we allemaal op één locatie zaten. Toch werkte dat niet altijd even goed. (Na)scholing bijvoorbeeld werkt veel beter apart, omdat je te maken hebt met twee opleidingsniveaus: in de opvang MBO en in het onderwijs HBO. Daarom zetten we nu in op een aantal thema-avonden per jaar voor het hele team. Die gaan vooral over onze passies en pedagogische visie. Dat is per slot van rekening hetgeen waarop we elkaar vinden.

Omdat leren een Kunst is

Bij IKC De Ark hebben we kinderen uit allerlei milieus onder onze hoede. Ongeveer een derde van de kinderen komt uit een armoedesituatie, een derde heeft het thuis goed en een derde zit daar tussenin. Het profiel dat we voor De Ark hebben gekozen, sluit goed aan bij deze doelgroep. Vanuit ons motto ‘Omdat leren een Kunst is!’ zetten we in op kunst en cultuur. In gezinnen waar voldoende financiële ruimte is vinden ouders dat meestal belangrijk voor hun kinderen. Kinderen uit wat armere gezinnen komen vaak wat minder in aanraking met kunst en cultuur. Terwijl het ontzettend helpt om je talenten te ontdekken en je sociaal-emotioneel te uiten. Bovendien helpt een creatief brein ook bij de reken- en taalles. De nadruk op kunst en cultuur is in ons hele aanbod merkbaar. In plaats van twee keer gym per week krijgen onze kinderen een keer gym en een keer dans van een echte dansleraar. Regelmatig hebben we kunstblokken van zes middagen, tijdens de buitenschoolse opvang oefent het Ark koor, en we bieden peuterdans en kleutergym. Dat thema hebben we dus uitgediept.

Goede zorg

“We hebben relatief veel kinderen die op het gebied van gedrag, gezondheid of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.”

De groep kinderen bij IKC De Ark is heel divers. Zo hebben we 38 nationaliteiten binnen onze muren. Daarnaast staan we bekend om onze goede zorgstructuur dus we hebben relatief veel kinderen die op het gebied van gedrag, gezondheid of sociaal-emotionele ontwikkeling extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Die willen we zo veel mogelijk ‘gewoon’ laten meedraaien op De Ark. We hebben zo’n twintig tot dertig kinderen die, als ze niet op IKC De Ark waren gekomen, waarschijnlijk naar het speciaal basisonderwijs waren gegaan. In 2017 doen we een pilot met een schakelklas. Daarin volgen maximaal vijftien leerlingen een individuele leerlijn. Voor kinderen met gedragsproblemen hebben we de familieklas. Daarin komen ze, het liefst zo jong mogelijk, samen met hun ouders naar IKC De Ark. Met de ouders hebben we hetover de relatie tussen onderwijs, opvoeding en gedrag van kinderen . We betrekken hen bij onze pedagogische visie en benadrukken hun belangrijke (voorbeeld)rol als opvoeders. We doen het samen! Na een aantal weken zien we vaak al echt een verschil.

Onderscheidend profiel

“We scoren goed op oudertevredenheid, kindtevredenheid en personeelstevredenheid.”

Als we kijken naar de ontwikkeling die we als IKC in tweeënhalf jaar hebben doorgemaakt, dan zijn we zeker niet ontevreden. We hebben één team en één gebouw, en een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een herkenbaar en onderscheidend profiel. Op het gebied van taalontwikkeling, woordenschat en begrijpend luisteren hebben we een doorlopende leerlijn. Ook de manier waarop we ouders betrekken bij het opvoed- en leerproces is gelijkgetrokken. Bovendien is het aantal kinderen sterk gegroeid sinds we een IKC zijn geworden, van 230 naar 370. Dat heeft te maken met meerdere factoren, maar ook met het feit dat we een IKC zijn. Bovendien zien we elke ochtend als we bij de ingang staan, dat kinderen met een glimlach op hun gezicht binnenkomen. De inspectie en GGD bevestigen dat beeld: we scoren goed op oudertevredenheid, kindtevredenheid en personeelstevredenheid. Bovendien mogen we ons al drie jaar ‘Excellente School’ noemen.

Uitdagingen door snelle groei

“We gaan voor aantoonbare leerwinst: met welk niveau komt een kind binnen, en met welk niveau gaat het weg?”

De snelle groei van IKC De Ark stelt ons wel voor uitdagingen. Van de leerlingen die zij-instromen, hebben er een behoorlijk aantal een ‘bijzonderheid’ op een of ander gebied. Dat heeft gevolgen voor de leerresultaten van de groep als geheel. De inspectie kijkt alleen naar de harde cijfers, en die zijn met onze populatie nu eenmaal wat lager dan bij andere scholen. Wij zeggen dan: we gaan voor aantoonbare leerwinst. We kijken dus met welk niveau een kind bij ons binnen kwam en met welk niveau het weggaat. Daar wil de inspectie nog niet aan. Terwijl we precies doen wat de minister wil, namelijk zorgen voor passend onderwijs. Het toezicht past dus niet goed bij onze context. Hetzelfde geldt voor de opvang. Daar beoordeelt de GGD op zichtbare zaken, zoals veiligheid. Terwijl wij het belangrijk vinden dat ze ook naar de inhoud van ons aanbod kijken. We hebben als IKC niet voor niks een geïntegreerd aanbod.

Toekomstdroom

Onze toekomstdroom is dat we echt alle kinderen met een speciale ontwikkelingsbehoefte een plek kunnen bieden. Dus ook de kinderen die nu naar een medisch kinderdagverblijf gaan of naar het speciaal basisonderwijs. We houden er steeds aan vast dat voor IKC De Ark die inhoudelijke ontwikkeling leidend is. We willen het IKC niet als een doel zien, maar als een middel. Over vijf jaar is een IKC namelijk niet onderscheidend meer, en je moet zeker weten dat je profiel dan overeind blijft. Bij IKC De Ark hebben we daar het volste vertrouwen in.

Meer zien van IKC De Ark? Bekijk de film ‘Welkom bij IKC De Ark‘ en de film over ouderbetrokkenheid bij IKC De Ark

Share Button