In gesprek met… Hans de Ruiter, directeur IKC De Schakel

IKC De Schakel in de Vlaardingse Westwijk is in een feestelijke stemming. Zij vieren namelijk dat ze op 25 januari officieel een integraal kindcentrum worden; het tiende IKC van UN1EK! Een gesprek met Hans de Ruiter, directeur van IKC De Schakel waarin hij vertelt over een lange aanloop en het UN1EKe profiel van IKC De Schakel

Vorm en inhoud

“Op 1 januari 2015 stond de opening van IKC De Schakel eigenlijk al gepland. Door de crisis nam de vraag naar kinderopvang echter scherp af, en ook de projectontwikkelaar die de nieuwbouw zou realiseren krabde zich nog eens achter de oren. Natuurlijk was het uitstel in eerste instantie een teleurstelling, maar eigenlijk is die lange aanloop achteraf hartstikke goed geweest. In 2015 was het nieuwe gebouw namelijk al wel ontworpen, maar waren onze inhoudelijke uitgangspunten nog niet in het ontwerp meegenomen. Met de duurzame verbouwing die we dit jaar hopen te realiseren, vallen vorm en inhoud samen.

Doorlopende leerlijn

De afgelopen jaren hebben we benut om toe te werken naar de IKC-vorming. In de praktijk waren we dus al een tijdje een IKC, behalve in naam. We hebben bijvoorbeeld al langer een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang in ons gebouw; alleen voor hele dagopvang is in het huidige gebouw nog geen ruimte. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben hun contacten de afgelopen tijd geïntensiveerd en de peuters draaien voor een deel al mee met de kleuterklassen. De zorgcoördinator van de onderbouw is bovendien betrokken bij alle leeftijdsgroepen in de onderbouw, dus ook bij de peuters. De doorlopende leerlijn heeft daarmee al gestalte gekregen.

Tijd nodig

“Het helpt enorm als je probeert zaken niet als belemmeringen te zien.”

Natuurlijk was de samenwerking tussen opvang en onderwijs op de werkvloer even wennen. Op het persoonlijke niveau was het vooral belangrijk dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar leerden kennen en in het werk leerden waarderen. In het begin was er weleens wrijving. Bijvoorbeeld als het onderwijs iets organiseerde en daarbij de opvang niet betrok. Het is belangrijk om je te realiseren dat dat geen kwade opzet is. Mensen hebben gewoon even tijd nodig om zo’n samenwerking in hun systeem te krijgen. Ze denken er simpelweg niet aan om elkaar te betrekken. Inmiddels is er dagelijks overleg, een goede overdracht en organiseren we gezamenlijke studiedagen en teamuitjes; we groeien echt toe naar één team.

We ervaren verder dezelfde obstakels die andere IKC’s-in-wording tegenkomen: het samengaan van de medezeggenschapsraden in een IKC Raad bijvoorbeeld, en de verschillen in het externe toezicht. Natuurlijk kosten die zaken tijd en energie, maar het helpt enorm als je probeert ze niet als belemmeringen te zien. Neem de veiligheidseisen van de GGD: in de ruimtes die zowel onderwijs als opvang gebruiken, houden we gewoon de strengste veiligheidseisen aan. Bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen tegen beklemming. In de duurzame renovatie van ons gebouw nemen we al die maatregelen gewoon in één keer mee. Een ander voorbeeld is de personele bezetting. In het onderwijs stellen we een keer per jaar de formatie vast, terwijl het aantal kinderen – en dus de personele bezetting – in de opvang per dag kan verschillen. Ook dat voelt niet echt als een taakverzwaring: het servicebureau van UN1EK ondersteunt daar uitstekend bij.

Inclusief onderwijs

“Ieder kind moet een kans krijgen op een ‘gewone’ school, of in ons geval een IKC.”

Een van onze uitgangspunten is dat we veel aandacht besteden aan inclusief onderwijs. Wij vinden dat ieder kind een kans moet krijgen op een ‘gewone’ school, of in ons geval een IKC. Dat betekent dat we te maken hebben met verschillende leerniveaus. In een klassikale setting, met 25 kinderen bij elkaar, is het soms lastig om leerlingen op hun eigen manier en in hun eigen tempo te laten werken. Met de verbouwing van ons gebouw willen we daarom toe naar vier leerpleinen: een voor de leeftijdsgroep van 2 tot 6 en verder voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Het team van leerkrachten om zo’n leerplein kan dan flexibel omgaan met het gebruik van de ruimtes.

Het werken met leerpleinen sluit naadloos aan bij de inhoudelijke koers die we hebben gekozen. We merkten dat de wereld van onze leerlingen vaak niet veel groter is dan de Westwijk waar zij wonen. Daar komt bij dat kinderen in deze wijk allerlei verschillende achtergronden hebben. Die twee dingen inspireerden ons om te kiezen voor internationalisering als leidend thema in ons IKC.

De wereld is vol avontuur!

“Voor de zaakvakken en de creatieve vakken werken we met IPC: het International Primary Curriculum.”

Voor de zaakvakken en de creatieve vakken werken we met IPC: het International Primary Curriculum. Dat houdt in dat we per leerplein steeds één thema hebben dat we vanuit verschillende vakken belichten. Kinderen uit twee leerjaren werken na een gezamenlijke introductie in verschillende groepen samen op hun eigen niveau. Daar hebben ze straks op de leerpleinen alle ruimte voor. Elk thema heeft een internationaal tintje. Zo hebben we net het thema ‘Nederland waterland’ afgerond, waarin óók aandacht was voor overstromingen in Bangladesh en de nasleep van orkaan Katrina in de VS.

Geen issue voor ouders

Het team is langzaam aan gewend aan de IKC-gedachte en op sommige punten moeten we er nog aan werken. Het opvallende is dat het voor kinderen en ouders helemaal geen issue is. Ouders die hun kind twee jaar geleden hebben ingeschreven voor de peuterspeelzaal zijn soms verbaasd dat er een aparte inschrijving is als hun kind naar school gaat. “Hoezo, mijn kind zit toch al op De Schakel?” zeggen ze dan. Dat geeft wel aan hoezeer de doorgaande lijn al in hun hoofd zit.

Natuurlijk proces

De IKC-vorming is op De Schakel een heel natuurlijk proces geweest. Onze toekomstdromen liggen dan ook in het verlengde van wat we nu doen. Internationalisering willen we nog verder uitbouwen: IPC wordt de leidende onderwijskundige benadering voor het hele IKC. Verder hopen we de IKC-gedachte nog beter zichtbaar te maken in de nieuwbouw van ons gebouw. Het valt ons op dat je op veel IKC’s met een codeslot van het onderwijs naar de opvang moet. Dankzij ons leerproces van de afgelopen jaren weten we zeker dat dat op IKC De Schakel nooit zal gebeuren!”

Share Button