Terug naar het overzicht

Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzalen en startgroepen van UN1EK zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom. Kinderen leren de eerste jaren van hun leven door te spelen en te ontdekken. In de peuterspeelzaal speelt uw kind samen met andere kinderen. Meer informatie leest u in de brochures Peuterspeelzalen en startgroepen in Maassluis en Peuterspeelzalen in Vlaardingen en  vindt u in het Informatieboekje Peuterspeelzalen UN1EK.

Openingstijden en koppeldagen

In Vlaardingen bezoeken peuters de peuterspeelzaal op 2 vaste koppeldagdelen (een ochtend en een middag) per week. In de startgroepen in Maassluis kiest u voor 1, 2, 3, 4 of 5 ochtenden per week. In Schiedam kiest u voor 2 of 3 dagdelen per week. Peuters met een VVE indicatie komen in Vlaardingen bezoeken de peuterspeelzaal op 4 dagdelen per week en in Schiedam en Maassluis op 5 dagdelen per week. De openingsdagen en -tijden van de peuterspeelzalen kunnen verschillen. Alle peuterspeelzalen en startgroepen van UN1EK zijn geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van een VVE programma dat aansluit op de basisschool. De pedagogisch medewerker informeert u hierover in het kennismakingsgesprek.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

Ook in de hele dagopvang bieden wij voor- en vroegschoolse educatie voor peuters van 2 tot 4 jaar. Wanneer u en uw partner werken komt u voor hele dagopvang in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.  Indien er een wachtlijst bestaat voor de peuterspeelzaal, is hele dagopvang voor uw kind een alternatief. De medewerkers van onze klantenservice informeren u graag.

KIJK en overdracht aan de basisschool

Als onderdeel van het VVE programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Zij gebruiken hierbij de observatiemethode ‘KIJK’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De KIJK observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, drie maanden na aanvang van de plaatsing, en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De KIJK-observatie van doelgroepkinderen wordt tweemaal per jaar ingevuld. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders.

De schriftelijke overdracht van de KIJK-observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Dit wordt vooraf besproken met ouders en u geeft hiervoor toestemming. Voor doelgroepkinderen wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. Ouders zijn daarbij van harte welkom.

Doelgroeppeuters met een VVE indicatie

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Voor deze ‘doelgroepkinderen’ geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een VVE indicatie af. Het gaat om:

  • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
  • kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’.

Doelgroeppeuters bezoeken de peuterspeelzaal of startgroep op vier (of vijf) vaste dagdelen per week. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de maandelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te betrekken bij de activiteiten van uw kind in de peuterspeelzaal en om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Ouderbijdrage

De kosten en ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen en startgroepen wordt ieder jaar door de gemeenten bepaald en vastgesteld.

Informatie

Voor informatie over inschrijving, plaatsing en de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal of startgroep, belt u naar het UN1EK servicebureau, afdeling klantenservice via telefoonnummer 010 – 435 56 11.

Share Button